DJC
(R) Dám thất bại

(R) Dám thất bại

● Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

● Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 12/05/2022
Thành viên 1
18-50 Dám thất bại

Nội dung chính bao gồm:

● Giá trị của thất bại – bài học rèn luyện để thành công

● Vậy giá trị thật sự của những bài học thất bại là gì?

● Những thất bại liên tiếp làm bạn lo sợ đã quá già để thành công.

● Hay là bạn lo sợ không đạt đến kết quả?