DJC

Đạt đến tầm cao mới

Start your online course today!

Skill up and have an impact! Your business career starts here.
Time to start a course.

Xem tất cả
Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng xếp hạng :(

Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Nội dung mới
Giới thiệu về “Người cân bằng”

Tài liệu cung cấp kiến thức giá trị thực tiễn về “Người cân bằng” bao gồm các khái niệm liên quan, tầm quan trọng cũng như gợi mở những giải pháp giúp bạn tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Nội dung mới
Giới thiệu về “Người dám cho đi”

Tài liệu cung cấp kiến thức giá trị nhân văn về “Người dám cho đi” bao gồm mô tả chân dung người dám cho đi, tầm quan trọng cũng như gợi mở những nguyên tắc hay những bài học từ câu chuyện đời thực giúp bạn chia sẻ giá trị đến với mọi người trong cuộc sống.

Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Nội dung mới
Giới thiệu về “Người cân bằng”

Tài liệu cung cấp kiến thức giá trị thực tiễn về “Người cân bằng” bao gồm các khái niệm liên quan, tầm quan trọng cũng như gợi mở những giải pháp giúp bạn tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Nội dung mới
Giới thiệu về “Người dám cho đi”

Tài liệu cung cấp kiến thức giá trị nhân văn về “Người dám cho đi” bao gồm mô tả chân dung người dám cho đi, tầm quan trọng cũng như gợi mở những nguyên tắc hay những bài học từ câu chuyện đời thực giúp bạn chia sẻ giá trị đến với mọi người trong cuộc sống.