DJC

DIAMOND CLUB

ms .
Đỗ Vũ Phương Anh
Đỗ Vũ Phương Anh
Chủ tịch DJC - Tiến sỹ Quản trị Kinh Doanh - Phó chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
ms .
Nguyễn Châu Linh
Nguyễn Châu Linh
CEO DJC - Nhà huấn luyện phát triển bản thân trên nền tảng số
mr .
Bùi Quang Tuyến
Bùi Quang Tuyến
Cố vấn Chiến lược DJC - Tiến sỹ Quản trị Kinh Doanh
ms .
Bùi Thị Bạch Hải
Bùi Thị Bạch Hải
Cố vấn Truyền thông DJC - Thạc sỹ Luật - Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh Niên

mr .
Nguyễn Thành Việt
Nguyễn Thành Việt
Cố vấn Lifecoach DJC - Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh - Nhà sáng lập Vietcoach
ms .
Nguyễn Việt Hòa
Nguyễn Việt Hòa
Doanh Nghệ Nhân, Nhà sáng lập Asia Dragon Capital - Người tiên phong nghiên cứu và sản xuất Sợi nông nghiệp tại Việt Nam
mr .
Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Cố vấn Công nghệ DJC - Chủ tịch 3S Intersoft JSC

mr .
Investor Name 8
Investor Name 8

mr .
Investor Name 9
Investor Name 9
Investor Name 9
mr .
Investor Name 10
Investor Name 10
Investor Name 10
ms .
Bùi Thị Thanh Tâm
Bùi Thị Thanh Tâm
Nhà sáng tạo nội dung - Sáng lập kênh Youtube và Podcast: Tóm tắt sách cùng Tanya.
mr .
Investor Name 12
Investor Name 12
Investor Name 12
mr .
Investor Name 13
Investor Name 13
Investor Name 13
mr .
Investor Name 14
Investor Name 14
Investor Name 14
mr .
Investor Name 15
Investor Name 15
Investor Name 15
mr .
Investor Name 16
Investor Name 16
Investor Name 16
mr .
Investor Name 17
Investor Name 17
Investor Name 17
mr .
Investor Name 18
Investor Name 18
Investor Name 18
mr .
Investor Name 19
Investor Name 19
Investor Name 19
mr .
Investor Name 20
Investor Name 20
Investor Name 20
mr .
Investor Name 21
Investor Name 21
Investor Name 21
mr .
Investor Name 22
Investor Name 22
Investor Name 22
mr .
Investor Name 23
Investor Name 23
Investor Name 23
mr .
Investor Name 24
Investor Name 24
Investor Name 24
mr .
Investor Name 25
Investor Name 25
Investor Name 25
mr .
Investor Name 26
Investor Name 26
Investor Name 26
mr .
Investor Name 27
Investor Name 27
Investor Name 27
mr .
Investor Name 28
Investor Name 28
Investor Name 28
mr .
Investor Name 29
Investor Name 29
Investor Name 29
mr .
Investor Name 30
Investor Name 30
Investor Name 30
mr .
Investor Name 31
Investor Name 31
Investor Name 31
mr .
Investor Name 32
Investor Name 32
Investor Name 32
mr .
Investor Name 33
Investor Name 33
Investor Name 33
mr .
Investor Name 34
Investor Name 34
Investor Name 34
mr .
Investor Name 35
Investor Name 35
Investor Name 35
mr .
Investor Name 36
Investor Name 36
Investor Name 36
mr .
Investor Name 37
Investor Name 37
Investor Name 37
mr .
Investor Name 38
Investor Name 38
Investor Name 38
mr .
Investor Name 39
Investor Name 39
Investor Name 39
mr .
Investor Name 40
Investor Name 40
Investor Name 40
mr .
Investor Name 41
Investor Name 41
Investor Name 41
mr .
Investor Name 42
Investor Name 42
Investor Name 42
mr .
Investor Name 43
Investor Name 43
Investor Name 43
mr .
Investor Name 44
Investor Name 44
Investor Name 44
mr .
Investor Name 45
Investor Name 45
Investor Name 45
mr .
Investor Name 46
Investor Name 46
Investor Name 46
mr .
Investor Name 47
Investor Name 47
Investor Name 47
mr .
Investor Name 48
Investor Name 48
Investor Name 48
mr .
Investor Name 49
Investor Name 49
Investor Name 49
mr .
Investor Name 50
Investor Name 50
Investor Name 50
mr .
Investor Name 51
Investor Name 51
Investor Name 51
mr .
Investor Name 52
Investor Name 52
Investor Name 52
mr .
Investor Name 53
Investor Name 53
Investor Name 53
mr .
Investor Name 54
Investor Name 54
Investor Name 54
mr .
Investor Name 55
Investor Name 55
Investor Name 55
mr .
Investor Name 56
Investor Name 56
Investor Name 56
mr .
Investor Name 57
Investor Name 57
Investor Name 57
mr .
Investor Name 58
Investor Name 58
Investor Name 58
mr .
Investor Name 59
Investor Name 59
Investor Name 59
mr .
Investor Name 60
Investor Name 60
Investor Name 60
mr .
Investor Name 61
Investor Name 61
Investor Name 61
mr .
Investor Name 62
Investor Name 62
Investor Name 62
mr .
Investor Name 63
Investor Name 63
Investor Name 63
mr .
Investor Name 64
Investor Name 64
Investor Name 64
mr .
Investor Name 65
Investor Name 65
Investor Name 65
mr .
Investor Name 66
Investor Name 66
Investor Name 66
mr .
Investor Name 67
Investor Name 67
Investor Name 67
mr .
Investor Name 68
Investor Name 68
Investor Name 68
mr .
Investor Name 69
Investor Name 69
Investor Name 69
mr .
Investor Name 70
Investor Name 70
Investor Name 70
mr .
Investor Name 71
Investor Name 71
Investor Name 71
mr .
Investor Name 72
Investor Name 72
Investor Name 72
mr .
Investor Name 73
Investor Name 73
Investor Name 73
mr .
Investor Name 74
Investor Name 74
Investor Name 74
mr .
Investor Name 75
Investor Name 75
Investor Name 75
mr .
Investor Name 76
Investor Name 76
Investor Name 76
mr .
Investor Name 77
Investor Name 77
Investor Name 77
mr .
Investor Name 78
Investor Name 78
Investor Name 78
mr .
Investor Name 79
Investor Name 79
Investor Name 79
mr .
Investor Name 80
Investor Name 80
Investor Name 80
mr .
Investor Name 81
Investor Name 81
Investor Name 81
mr .
Investor Name 82
Investor Name 82
Investor Name 82
mr .
Investor Name 83
Investor Name 83
Investor Name 83
mr .
Investor Name 84
Investor Name 84
Investor Name 84
mr .
Investor Name 85
Investor Name 85
Investor Name 85
mr .
Investor Name 86
Investor Name 86
Investor Name 86
mr .
Investor Name 87
Investor Name 87
Investor Name 87
mr .
Investor Name 88
Investor Name 88
Investor Name 88
mr .
Investor Name 89
Investor Name 89
Investor Name 89
mr .
Investor Name 90
Investor Name 90
Investor Name 90
mr .
Investor Name 91
Investor Name 91
Investor Name 91
mr .
Investor Name 92
Investor Name 92
Investor Name 92
mr .
Investor Name 93
Investor Name 93
Investor Name 93
mr .
Investor Name 94
Investor Name 94
Investor Name 94
mr .
Investor Name 95
Investor Name 95
Investor Name 95
mr .
Investor Name 96
Investor Name 96
Investor Name 96
mr .
Investor Name 97
Investor Name 97
Investor Name 97
mr .
Investor Name 98
Investor Name 98
Investor Name 98
mr .
Investor Name 99
Investor Name 99
Investor Name 99
mr .
Investor Name 100
Investor Name 100
Investor Name 100