DJC

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 2

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 2

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

335 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 4

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 4

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

335 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 3

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 3

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

295 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 5

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 5

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

327 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 6

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 6

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

316 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 7

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 7

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

325 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 8

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 8

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

312 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 9

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 9

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

284 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 10

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 10

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

250 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 11

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 11

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

218 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 12

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 12

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

316 lượt xem

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 13

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 13

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

303 lượt xem