DJC

BÀI 1.21: CÁCH ĐỂ LAO VÀO THIẾT KẾ DỰ ÁN CUỘC ĐỜI CỦA BẠN

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 1540 lượt xem

- 10 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Ayse Birsel – Nhà thiết kế công nghiệp, người đồng sáng lập công ty Birsel + Seck 

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


IF YOUR LIFE IS YOUR BIGGEST PROJECT, WHY NOT DESIGN IT?

CÁCH ĐỂ LAO VÀO THIẾT KẾ DỰ ÁN CUỘC ĐỜI CỦA BẠN


What do you think is our biggest project? Our life! Our life is our biggest project. Life is just like a design project. It's full of constraints: money, age, location, circumstances… If you want more, you need to make what you want and what you need coexist. But they oppose each other. 


Bạn nghĩ dự án lớn nhất của chúng ta là gì? Cuộc sống của chúng ta! Cuộc sống là dự án lớn nhất của chúng ta. Cuộc sống cũng giống như một dự án thiết kế. Nó đầy rẫy những ràng buộc: tiền bạc, tuổi tác, địa điểm, hoàn cảnh… Nếu bạn muốn nhiều hơn, bạn cần phải làm sao để những cái bạn muốn và những cái bạn cần cùng tồn tại. Nhưng những điều này chống lại nhau. 


Look: I want to be on vacation, but I need to work. Now if I can find a gig to work while I'm on vacation, which is kind of what I'm doing right now in Cannes, that is making what you want and what you need coexist, that's creating value, that's creativity, that's designing your life. 


Hãy nghĩ xem: Tôi muốn đi nghỉ, nhưng tôi cần phải làm việc. Bây giờ nếu tôi có thể tìm được một hợp đồng biểu diễn để làm việc trong khi tôi đang đi nghỉ thì đó phải là công việc mà tôi muốn làm ở Cannes, đó chính là làm để những gì bạn muốn và những gì bạn cần cùng tồn tại, đó là tạo ra giá trị, đó là sáng tạo, đó là thiết kế cuộc sống của bạn. 


But if you have a perfect life, don't design it. In fact, you could leave now. Anybody want to leave? Because I'm going to show you how to design your life. See, I had a perfect life: in 2001, Renault, the French automobile manufacturer, asked me to design a concept interior. I knew very little about cars so I asked them for a mentor from their side and they said: "We'll send you Bibi Seck and you're going to love him." Apparently, they told Bibi the same thing: "You're going to love her". 

Nhưng nếu bạn có một cuộc sống hoàn hảo, đừng thiết kế nó. Trên thực tế, bạn có thể rời đi ngay bây giờ. Có ai muốn rời đi không? Bởi vì tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết kế cuộc sống của bạn. Hãy xem, tôi đã có một cuộc sống hoàn hảo: vào năm 2001, Renault, nhà sản xuất ô tô của Pháp, yêu cầu tôi thiết kế một ý tưởng nội thất. Tôi biết rất ít về ô tô vì vậy tôi đã nhờ họ cho một người cố vấn từ phía họ và họ nói: "Chúng tôi sẽ gửi cho bạn Bibi Seck và bạn sẽ thích anh ấy." Rõ ràng họ đã nói với Bibi điều tương tự: "Bạn sẽ thích cô ấy". 

So, can you guess what happened? You can, right, we fell in love. I mean we did as we were told. So, things started happening really fast. Bibi moved from Paris to New York with his son, we started our company, Birsel + Seck together, we had two daughters. 


Vậy bạn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra không? Bạn đoán được đấy, đúng, chúng tôi đã yêu nhau. Ý tôi là chúng tôi đã làm như những gì chúng tôi đã được nói. Vì vậy, mọi thứ bắt đầu diễn ra rất nhanh. Bibi chuyển từ Paris đến New York cùng con trai, chúng tôi thành lập công ty Birsel + Seck cùng nhau, chúng tôi có hai cô con gái. 


We were parenting full-time, working like crazy, my life was designing itself. And I was really happy. Then the economy crashed in 2008. And I was really sad because I hadn't seen this coming. Suddenly it felt like overnight, our clients took their work in-house. And I felt very responsible because I had uprooted Bibi from a great life in Paris, and now we had a family to take care of. 


Chúng tôi nuôi dạy con cái toàn thời gian, làm việc như điên, cuộc sống của tôi là do tự nó thiết kế. Và tôi đã thực sự hạnh phúc. Sau đó, nền kinh tế sụp đổ vào năm 2008. Và tôi thực sự buồn vì tôi đã không nhận ra điều này đang đến. Đột nhiên, có cảm giác như chỉ qua một đêm, tất cả khách hàng của chúng tôi như có công việc bận của họ ngay tại nhà. Và tôi cảm thấy rất có trách nhiệm vì tôi đã đưa Bibi ra khỏi cuộc sống tuyệt vời ở Paris, và bây giờ chúng tôi có cả một gia đình để chăm sóc. 


And I thought: "I should have become a lawyer!" Because I come from a family of lawyers, but all I wanted to do was to design products, and it started with a teacup. A family friend came to tea and told me about industrial design and he said: "You see how the edges are curved? It fits our lips better. And the handle is there so that we can hold hot liquid in our hands without burning ourselves; and the saucer is there so that if you spill your tea, you won't ruin your mother's beautiful tablecloth." And at that moment, I fell in love with the human scale of industrial design. 


Và tôi nghĩ: "Lẽ ra mình phải trở thành một luật sư!" Bởi vì tôi xuất thân từ một gia đình luật sư, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm là thiết kế sản phẩm, và nó bắt đầu với một tách trà. Một người bạn của gia đình đến uống trà và trò chuyện với tôi về thiết kế công nghiệp và anh ấy hỏi: "Bạn thấy các cạnh cong như thế nào? Nó vừa với môi của chúng ta hơn. Và tay cầm ở đó để chúng ta có thể cầm chất lỏng nóng trong tay mà không bị bỏng và cái đĩa ở đó để nếu bạn làm đổ trà của bạn, bạn sẽ không làm hỏng chiếc khăn trải bàn xinh đẹp của mẹ bạn". Và ngay lúc đó, tôi đã yêu hình mẫu con người của ngành thiết kế công nghiệp. 


And I've been designing products ever since, from office systems to potato peelers to toilets. I mean I was known as the queen of toilets, that was a compliment! And I just wanted to continue to design, except we needed clients. And I had all this time in my hands and I felt very frustrated. It made me anxious not to work.


Và tôi đã thiết kế các sản phẩm kể từ đó, từ hệ thống văn phòng đến máy gọt khoai tây cho đến nhà vệ sinh. Ý tôi là tôi được mệnh danh là nữ hoàng của nhà vệ sinh, đó là một lời khen ngợi! Và tôi chỉ muốn tiếp tục thiết kế, ngoại trừ việc chúng tôi cần khách hàng. Và tôi đã trải qua khoảng thời gian này và tôi cảm thấy rất thất vọng. Nó khiến tôi lo lắng không muốn làm việc. 


It was Leia Kaplan, one of my dearest friends and collaborators, who saw the opportunity in the constraint and she said: "You know, Ayse, you have all this time in your hands, but why don't you use this time to think about how you think? Because you think differently." I think differently because I think like a designer. 


Leia Kaplan, một trong những người bạn và cộng tác viên thân yêu nhất của tôi, người đã nhìn thấy cơ hội trong sự ràng buộc và cô ấy nói: "Bạn biết đấy, Ayse, bạn có khoảng thời gian này trong tay, nhưng tại sao bạn không sử dụng thời gian này để suy nghĩ về cách bạn nhận thức? Bởi vì bạn có lối suy nghĩ khác biệt". Tôi có suy nghĩ khác biệt vì suy nghĩ của tôi là của một nhà thiết kế. 


We think that no matter how hard the problem, we're going to come up with a better solution. We put ourselves in other people's shoes. We see the big picture, the emotion, the physical, the intellect, the spirit of things. We like to work together and ask what-if questions. What-if questions, all about having an open mind. So, I asked myself, "What if I can create without products? What if I can design my life, applying design processes and tools to my life?" 


Chúng ta nghĩ rằng bất kể vấn đề khó đến đâu, chúng ta sẽ đưa ra một giải pháp tốt hơn. Chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác. Chúng ta nhìn thấy bức tranh lớn, cảm xúc, thể chất, trí tuệ, tinh thần của mọi thứ. Chúng ta muốn làm việc cùng nhau và đặt câu hỏi xảy ra gì-nếu muốn. Câu hỏi xảy ra gì-nếu muốn, đó là việc có một tâm hồn cởi mở. Vì vậy, tôi đã tự hỏi mình, "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể tạo ra mà không có sản phẩm? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể thiết kế cuộc sống của mình, áp dụng quy trình thiết kế và các công cụ vào cuộc sống của mình?" 


And from that, Design the Life You Love was born. And I became my first student out of necessity. My life was made up of Bibi, our three kids, our work together and our life in New York. But the irony is the economic crisis had already deconstructed my life, had taken it apart, and it's kind of like having this compact black camera: when you open it up, you realize there are hundreds of pieces in it. 


Và từ đó, Design the Life You Love ra đời. Và tôi trở thành học sinh đầu tiên của mình. Cuộc sống của tôi được tạo nên từ Bibi, ba đứa trẻ của chúng tôi, công việc chung của chúng tôi và cuộc sống của chúng tôi ở New York. Nhưng điều trớ trêu là cuộc khủng hoảng kinh tế đã phá hủy cuộc sống của tôi, đã chia tách cuộc sống chúng tôi thành từng phần và nó giống như chiếc máy ảnh nhỏ gọn màu đen này: khi bạn mở nó ra, bạn nhận ra có hàng trăm mảnh ghép trong đó. 


Now, can you put this camera back together again? Thank you. No! Not really. And that's the beauty of deconstruction, that when you deconstruct something, you break the links that hold them together and now you're free to think about which parts to keep, which parts to change, and which parts to get rid of. 


Bây giờ, bạn có thể ghép lại các mảnh ghép của máy ảnh này lại một lần nữa không? Cảm ơn bạn. Không! Không thực sự lắp được. Và đó là vẻ đẹp của sự phá hủy, đó là khi bạn phá hủy một thứ gì đó, bạn phá vỡ các liên kết giữ chúng lại với nhau và bây giờ bạn có thể tự do suy nghĩ về những phần nào cần giữ lại, những phần nào cần thay đổi và những phần nào cần loại bỏ. 


This brings us to our second step: point of view, seeing the same parts differently. How do you go from what you know and what you're used to, something that's different in you? The only way I know how to do it is to do it playfully. Because when we're playing, we're like kids, we're not afraid of making mistakes, there is no right or wrong when you're playing. You just try things and you create and you learn by doing. 


Điều này đưa chúng ta đến bước thứ hai: nhìn nhận, nhìn nhận các bộ phận giống nhau một cách khác nhau. Làm thế nào để bạn đi từ những gì bạn biết và những gì bạn đã từng làm, những  gì khác biệt ở trong bạn? Cách duy nhất tôi biết làm là hãy làm một cách vui vẻ. Vì khi chơi, chúng ta như những đứa trẻ, không sợ mắc lỗi, không có đúng sai khi chơi. Bạn chỉ cần thử mọi thứ và bạn tạo ra và bạn học qua thực hành. 


So, I decided, playfully like a kid, that I needed superpowers. I looked to my heroes for inspiration. Our heroes are people we know, like my mom, or people we know of, like Michelle Obama. But they have something, they have something that interests us, that we notice, that we admire, that maybe we want to emulate. And so, I thought of my hero, Rowena Reed Kostellow. 


Vì vậy, tôi đã quyết định, trở nên tinh nghịch như một đứa trẻ, và tôi cần siêu năng lực. Tôi tìm đến những người hùng của mình để tìm cảm hứng. Những người hùng của chúng ta là những người mà chúng ta biết, như mẹ tôi hoặc những người chúng ta biết như Michelle Obama. Nhưng họ có điều gì đó, họ có điều gì đó khiến chúng ta thích thú, chúng ta nhận thấy, chúng ta ngưỡng mộ, mà có thể chúng ta muốn bắt chước. 


I met her when I went to Pratt Institute to do my master's and I was 20 years old, she was 80 years old and we became friends. And she taught me how to design in three-dimensional space. She had a unique methodology to teach it. She also taught me how to live in New York, how to shop for food at Dean & Deluca, the beauty of living in a loft, she also suggested that I should get a personal shopper. 


Và vì vậy tôi nghĩ đến người hùng của mình, Rowena Reed Kostellow. Tôi gặp cô ấy khi tôi đến Viện Pratt để học thạc sĩ và khi đó tôi 20 tuổi, cô ấy đã 80 tuổi và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau. Và cô ấy đã dạy tôi cách thiết kế trong không gian ba chiều. Cô ấy có một phương pháp luận độc đáo để dạy nó. Cô ấy cũng dạy tôi cách sống ở New York, cách mua đồ ăn ở Dean & Deluca, vẻ đẹp của việc sống trong gác xép, cô ấy cũng gợi ý rằng tôi nên tìm một người mua sắm riêng. 


That's probably the only advice I didn't listen to. But Rowena reminded me of my values. Our heroes connect us with our values. And our values are things like constant evolution and having your own voice. Longevity, generosity, curiosity, fearlessly pursuing your dreams and being the best at what you love. 


Đó có lẽ là lời khuyên duy nhất mà tôi không nghe. Nhưng Rowena đã nhắc nhở tôi về giá trị của mình. Các anh hùng của chúng ta kết nối chúng ta với các giá trị của chúng ta. Và giá trị của chúng ta là những thứ như sự tiến hóa không ngừng và tiếng nói của riêng bạn. Tuổi thọ, sự hào phóng, ham học hỏi, không sợ hãi theo đuổi ước mơ của mình và là người giỏi nhất về những gì bạn yêu thích. 


Our values are the foundation of our life, which brings us to our third step: reconstruction, which is the other side of deconstruction, putting it back together again, based on our values, on things that matter to us. So, I put my life back together again as a tree. 


Giá trị của chúng ta là nền tảng của cuộc sống, đưa chúng ta đến bước thứ ba: thiết lập, là mặt khác của quá trình giải cấu trúc, đặt nó trở lại với nhau, dựa trên giá trị của chúng ta, trên những thứ quan trọng đối với chúng ta. Vì vậy, tôi đã đặt cuộc sống của tôi trở lại với nhau như một cái cây. 


My foundation, my roots were in Turkey, that's where I grew up. And then my trunk, where I became visible, that's New York, that's where I had my products, my process, and it made me realize that my future is the world, that if I'm a tree I should bear fruit and I should have seeds, and suddenly this idea of teaching other people to think about their life with creativity, with a creative process, started to make sense to me. 


Nền tảng của tôi, cội nguồn của tôi là ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là nơi tôi lớn lên. Và sau đó là thân cây của tôi, nơi tôi có thể nhìn thấy, đó là New York, đó là nơi tôi có sản phẩm của mình, quy trình của mình, và nó khiến tôi nhận ra rằng tương lai của tôi là thế giới, rằng nếu tôi là một cái cây thì tôi nên đơm hoa kết trái và tôi nên có hạt giống và đột nhiên ý tưởng dạy người khác nghĩ về cuộc sống của họ bằng sự sáng tạo, bằng một quá trình sáng tạo, bắt đầu có ý nghĩa đối với tôi. 


Which brings us to thinking differently. What I was doing was thinking differently about the same things and realizing for the first time that design can transform lives, even without the intermediary of products, and that this is for everyone, we can all be designers of our life. 


Điều này đưa chúng ta đến suy nghĩ khác biệt. Những gì tôi đang làm là suy nghĩ khác về những điều tương tự và lần đầu tiên nhận ra rằng thiết kế có thể biến đổi cuộc sống, ngay cả khi không có sản phẩm trung gian và điều này áp dụng cho tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều có thể là nhà thiết kế của cuộc đời mình. 


Expression, our fourth step, is giving form to our idea. If I'm designing a chair, I'll sketch it, I'll make a model, I'll write about it, I'll visualize it to make it happen. Same thing with our lives: if we can visualize the life we want to live, we can make it happen. 


Sự biểu hiện, bước thứ tư của chúng ta, là hình thành ý tưởng của chúng ta. Nếu tôi đang thiết kế một chiếc ghế, tôi sẽ phác thảo nó, tôi sẽ làm một mô hình, tôi sẽ viết về nó, tôi sẽ hình dung nó để biến nó thành hiện thực. Điều tương tự với cuộc sống của chúng ta: nếu chúng ta có thể hình dung cuộc sống mà chúng ta muốn sống, chúng ta có thể biến nó thành hiện thực. 


And Stef Stefan from Amsterdam expresses her life as the big bird; she stands tall, she's gentle, she's strong, and this director of leadership development sees himself as the Zen master of his garden, working around stones, hard stones, that he cannot move. And this young father who's a strategist in New York is the center of his life tree, with projects dotting every ring from here to 2050 on a life based on his values. 


Và Stef Stefan đến từ Amsterdam thể hiện cuộc sống của cô ấy như một con chim lớn, cô ấy đứng ở vị trí cao, cô ấy dịu dàng, cô ấy mạnh mẽ và vị giám đốc phát triển lãnh đạo này coi mình như thiền sư của khu vườn của mình, làm việc xung quanh những viên đá, những viên đá cứng mà anh ta không thể di chuyển. Và người cha trẻ này, một chiến lược gia ở New York này là trung tâm của cây cuộc đời của anh ấy, với các dự án rải rác từng vòng từ đây đến năm 2050 về một cuộc sống dựa trên các giá trị của anh ấy. 


And my graduate student at SVA, he's Tintin. He is pioneering, loyal and steadfast and brave. And I am Katy Perry of Design the Life You Love. Why Katy Perry? You have to remember I have two girls. When they were younger, we watched Katy Perry's documentary together. And I fell in love with how Katy Perry connects with young people and their parents through the beauty of her music and I thought, "That's what I want to do, I want to connect with young people who have their whole life in front of them and show them you can design your life." 

Và sinh viên của tôi tốt nghiệp tại SVA, anh ấy là Tintin. Anh ấy là người tiên phong, trung thành, kiên định và dũng cảm. Còn tôi, tôi là Katy Perry của Design the Life You Love. Tại sao lại là Katy Perry? Bạn phải nhớ tôi có hai cô gái. Khi họ còn nhỏ, chúng tôi đã xem phim tài liệu của Katy Perry cùng nhau. Và tôi đã yêu cách Katy Perry kết nối với những người trẻ và cha mẹ của họ thông qua vẻ đẹp của âm nhạc của cô ấy và tôi nghĩ, "Đó là điều tôi muốn làm, tôi muốn kết nối với những người trẻ, những người còn cả cuộc đời trước mặt họ và cho họ thấy bạn có thể thiết kế cuộc sống của mình. " 

And I want to connect with their parents, with you, and show you, you can redesign your life. And here we are, I'm on tour, at Palais des Congrès, with an amazing audience, you. This is my Katy Perry moment. Thank you! 


Và tôi muốn kết nối với cha mẹ của họ, với bạn và cho bạn thấy rằng bạn có thể thiết kế lại cuộc sống của mình. Và hiện tại, tôi đang đi lưu diễn tại Palais des Congrès, với khán giả tuyệt vời, các bạn. Đây là khoảnh khắc Katy Perry của tôi. Cảm ơn các bạn! 


Now more than ever before, we need to think about our life differently. I grew up in Turkey and Bibi grew up in Senegal. We grew up in very different places, but our parents gave us a very similar roadmap. They said: "Go to school, work hard, find a job, get married, have children." That was the definition of a good life. 


Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải suy nghĩ về cuộc sống của mình khác đi. Tôi lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bibi lớn lên ở Senegal. Chúng tôi lớn lên ở những nơi rất khác nhau, nhưng cha mẹ chúng tôi đã cho chúng tôi một lộ trình rất giống nhau. Họ nói: "Đi học, làm việc chăm chỉ, tìm việc làm, kết hôn, sinh con." Đó là định nghĩa của một cuộc sống tốt đẹp. 


But today, I don't have that roadmap to give to my children. Things are changing so fast and so dramatically, our kids live in a different world. There are no road maps and that's an incredible challenge. But every challenge is an opportunity when you think creatively. There are no roadmaps, so create your own roadmap. Imagine your life with creativity, playfully, with optimism. 


Nhưng hôm nay, tôi không có lộ trình đó để trao cho các con của mình. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh và quá lớn, những đứa trẻ của chúng ta đang sống trong một thế giới khác. Không có bản đồ đường đi và đó là một thử thách đáng kinh ngạc. Nhưng mọi thử thách đều là cơ hội khi bạn suy nghĩ sáng tạo. Không có lộ trình, vì vậy hãy tạo lộ trình của riêng bạn. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn với sự sáng tạo, vui tươi và lạc quan. 


I cannot give my children a roadmap, but I can share with them how to apply a creative process to their lives to approach problems with creativity and courage. And I can share that with you as well. So, I have found my voice. Design your life, design an original life, a life that looks like you, that feels like you, that even smells like you, an original life that is coherent with your values. Design your life and then go live it. Thank you.


Tôi không thể cho con mình một lộ trình nhưng tôi có thể chia sẻ với chúng cách áp dụng một quá trình sáng tạo vào cuộc sống của chúng để tiếp cận vấn đề bằng sự sáng tạo và lòng dũng cảm. Và tôi cũng có thể chia sẻ điều đó với các bạn. Vậy, tôi đã tìm thấy tiếng nói của mình. Thiết kế cuộc sống của bạn, thiết kế một cuộc sống nguyên bản, một cuộc sống giống hình dáng bạn, cảm xúc giống bạn, thậm chí có mùi giống bạn, một cuộc sống nguyên bản nhất quán với các giá trị của bạn. Thiết kế cuộc sống của bạn và hãy sống nó. Cảm ơn các bạn.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY