DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục kinh tế & pháp luật lớp 10 - Kết nối tri thức

Giáo dục kinh tế & pháp luật lớp 10 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 10.

  • Phụ huynh, giáo viên dạy lớp 10 bộ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Cập nhật gần nhất 16/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục kinh tế và pháp luật

Cuốn sách “Giáo dục kinh tế và pháp luật Lớp 10 - Kết nối tri thức” được biên soạn gồm 9 chương học: 

- Chương 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế.

- Chương 2: Thị trường và cơ chế thị trường.

- Chương 3: Ngân sách nhà nước và thuế.

- Chương 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh.

- Chương 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống.

- Chương 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

- Chương 7: Pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Chương 8: Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Chương 9: Hệ thống chính trị nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

Nội dung trong sách sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách vận hành của nền kinh tế và tuân thủ luật kinh tế.