DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 6.16: Cách để tăng hiệu quả làm việc từ việc nhận ra 7 thói quen xấu đang hủy hoại năng suất của bạn

| 1266 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song son khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Brian Tracy, diễn giả, nhà văn, chuyên gia về thành công

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

 • DJ Model: #Bộ công cụ

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

 • Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

7 BAD HABITS THAT ARE DESTROYING YOUR PRODUCTIVITY

CÁCH ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC TỪ VIỆC NHẬN RA 7 THÓI QUEN XẤU ĐANG HỦY HOẠI NĂNG SUẤT CỦA BẠN


Hello, I'm Brian Tracy, and today, I want to talk to you about some bad habits that are destroying your productivity. Self-discipline is a great time saver. It's the ability to make yourself work on only the things that are most important to you. 


Xin chào, tôi là Brian Tracy, và hôm nay, tôi muốn cho các bạn biết về một số thói quen xấu đang huỷ hoại năng suất của bạn. Sự tự kỷ luật là một cách tiết kiệm thời gian tốt. Đó là khả năng khiến bản thân bạn chỉ làm những công việc quan trọng nhất với bạn.


Productivity is an all-important ingredient in the recipe for success. Unfortunately, far too many people destroy their own productivity each day with bad habits that could be avoided. If you are ready to start being a more productive and successful person, be sure to avoid these seven productivity destroying habits. 


Năng suất là một nguyên liệu quan trọng trong công thức làm nên thành công. Tiếc thay, quá nhiều người tự huỷ hoại năng suất của mình mỗi ngày với những thói quen xấu có thể tránh được. Nếu bạn đã sẵn sàng trở thành một người năng suất và thành công hơn, hãy nhớ tránh 7 thói quen huỷ hoại năng suất này ra.


The first bad habit that's destroying your productivity is not planning your day. In the same way that it's hard to build a house without a blueprint, it's hard to have a productive day if you don't plan your day out in full. Planning out each day can be a great motivator enabling you to focus in on the tasks that you need to accomplish each day. Failing to plan out your day, meanwhile, creates a vacuum that you are much more likely to fill with distractions and time-wasting activities than you are with productive tasks. If you would like to improve your productivity right away, purchase a planner and start writing down what you want to accomplish each day. You may be surprised to see just how far planning out each day can actually take you. I use a yellow pad, a notepad, and I write out all my goals every day before I begin, and it's made all the difference for me, and it will for you. 


Thói quen xấu đầu tiên phá huỷ năng suất của bạn là không lên kế hoạch trong ngày. Cũng như rất khó xây nhà mà không có bản thiết kế, rất khó để có một ngày năng suất nếu bạn không lên kế hoạch cụ thể trong ngày ra. Lên kế hoạch cho từng ngày có thể thành một nguồn động lực giúp bạn tập trung vào mỗi công việc cần làm hằng ngày. Ngược lại, không lên kế hoạch cho một ngày sẽ tạo ra một cái hố sâu mà bạn có khả năng lấp đầy bằng những xao lãng và hoạt động phí thời gian thay vì những hoạt động năng suất. Nếu bạn muốn cải thiện năng suất ngay, hãy mua một cuốn kế hoạch và bắt đầu ghi ra những điều mà bạn muốn hoàn thành mỗi ngày. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết việc lên kế hoạch mỗi ngày có thể dẫn bạn đi xa đến đâu. Tôi dùng giấy nhớ, sổ ghi chép, và tôi viết ra tất cả mục tiêu mỗi ngày trước khi bắt đầu ngày, và tôi đã được rất nhiều điều khác biệt, và với bạn cũng vậy.


The second bad habit is not having self-discipline. One of the most important traits that almost all successful people have in common is self-discipline. Without self-discipline, it's almost impossible to accomplish anything beyond the bare minimum that is required of you. While the lack of self-discipline can be hard to overcome, it is something that anyone can move past with enough effort. If you continually force yourself to go the extra mile, your self-discipline will steadily improve over time, and your productivity will certainly improve with it as well. 


Thói quen xấu thứ haikhông tự kỷ luật bản thân. Một trong những tố chất quan trọng nhất mà người thành công đều có là sự tự kỷ luật bản thân. Nếu không tự kỷ luật, sẽ gần như không thể đạt được gì ngoài những điều tối thiểu bạn cần phải làm. Mặc dù việc thiếu tự kỷ luật có thể khó để vượt qua, đây là một thứ mà ai cũng có thể vượt qua nếu nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn tiếp tục ép bản thân đi thêm một dặm, sự tự kỷ luật của bạn sẽ dần dần cải thiện theo thời gian, và năng suất của bạn nhất định cũng sẽ cải thiện theo nó.


Third, sleeping in too often, or too late. The early morning hours are the most important hours of the day. These are the hours when the majority of people will be at their most productive. If you sleep in, though, you are missing out on these all-important hours entirely. By waking up an hour or two earlier, you can get a lot accomplished while the rest of the world is still sleeping. Taking advantage of these available hours, these golden hours, is one of the easiest ways to boost your productivity. 


Ba, ngủ nướng quá nhiều, hoặc quá trễ. Thời điểm sáng sớm là những giờ quan trọng nhất trong ngày. Đó là những lúc mà hầu hết mọi người sẽ ở năng suất cao nhất. Tuy nhiên, nếu bạn ngủ nướng, bạn sẽ bỏ lỡ những giờ quan trọng đó hoàn toàn. Bằng việc dậy sớm hơn 1 – 2 tiếng thôi, bạn cũng có thể làm được nhiều thứ trong khi cả thế giới vẫn đang ngủ. Tận dụng những giờ đang có này, những giờ vàng này, là một trong những cách dễ nhất để tăng năng suất của bạn.


Fourth, wasting time online. The Internet has been an amazing invention for mankind for a wide range of reasons. However, the Internet is also a major source of distraction, and one of the primary reasons that people are far less productive than they used to be. When an infinite supply of entertainment and distraction is always at your fingertips, your productivity is bound to suffer. To avoid this, try putting your phone and other devices away while you are working an important task. Keep them in another room if you are able to do so in order to keep the online world from being an ever-present distraction. The best rule of all is leave things off. Use the Internet to check on your messages and then turn it off for an extended period of time. 


Bốn, lãng phí thời gian lên mạng. Internet là phát minh vĩ đại của loài người vì nhiều lý do. Tuy nhiên, Internet cũng là một nguồn gây xao lãng lớn, và là một trong những lý do khiến năng suất của mọi người kém hơn nhiều so với lúc trước. Khi một kho các thứ giải trí và gây xao lãng luôn ở ngay trên đầu ngón tay bạn, đương nhiên năng suất của bạn sẽ sụt giảm. Để tránh điều này, hãy thử bỏ điện thoại và các thiết bị khác của bạn ra chỗ khác khi đang làm việc quan trọng. Nếu được thì hãy bỏ chúng trong phòng khác để ngăn thế giới trên mạng không trở thành vật xao lãng hiển hiện. Cách hay nhất trong tất cả là tắt chúng đi. Dùng Internet để kiểm tra tin nhắn thôi, rồi hãy tắt các thiết bị đi trong một khoảng thời gian nhất định.


The fifth bad habit is: you're not completing the tasks that matter most to you first. Mark Twain said, “If you start each morning by eating a live frog, you can rest comfortably in the knowledge of knowing that it's probably the worst thing that's going to happen to you all day long.” In other words, if you start each day by completing your most dreaded tasks rather than putting it off, you can begin each day with a major sense of accomplishment and avoid the dread that goes along with putting off a major task.


Thói quen xấu thứ 5 là: bạn không hoàn thành những công việc quan trọng nhất với mình trước. Mark Twain đã nói: “Nếu mỗi sáng bạn đều ăn một con ếch sống trước, bạn có thể sống thoải mái vì biết rằng đó có thể là điều tồi tệ nhất sẽ phải xảy ra với bạn trong cả ngày dài rồi.” Nói cách khác, nếu mỗi ngày bạn đều bắt đầu bằng cách hoàn thành công việc bạn sợ nhất thay vì trì hoãn nó, bạn có thể khởi đầu mỗi ngày trong cảm giác đã thành công và tránh được nỗi sợ đi kèm với việc trì hoãn một công việc quan trọng.


The sixth thing that holds you back is the habit of complaining. Complaining and procrastination go hand in hand. The more you complain about a task, the more likely you are to put it off. Likewise, putting a task off only makes it worse and gives you all the more to complain about. It's a vicious cycle and one that is absolutely destructive to your productivity. Keeping a positive mindset and avoiding complaining is an essential key to success. After all, complaining about a task never once made a task complete itself, and it very often leads to a complete loss of productivity.


Điều thứ 6 đang kìm bạn lại là thói quen phàn nàn. Phàn nàn và trì hoãn luôn đi đôi với nhau. Bạn càng phàn nàn về một công việc gì đó thì bạn càng ít có khả năng hoàn thành nó hơn. Ngược lại, trì hoãn một công việc gì đó chỉ càng làm nó tệ hơn và khiến bạn có thêm thứ để phàn nàn. Đây là một vòng luẩn quẩn cực kỳ có hại với năng suất của bạn. Giữ tư duy tích cực và tránh phàn nàn là chìa khoá quan trọng để thành công. Dù sao thì phàn nàn về điều gì đó cũng chưa bao giờ khiến nó tự hoàn thành được, và thường dẫn đến việc mất năng suất hoàn toàn luôn.


Seventh, you let the fear of failure stop you from success. The quickest way to guarantee failure is to never try, like the old adage says, and you can't let go of the fear of striking out, keep you from stepping up to bat. Unfortunately, fear of failure is a very real thing, and it keeps far too many people from ever pursuing their dreams. Fear of failure, though, isn't a rational fear, and failure isn't something that deserves to be feared. Even the most successful people in the world had to fail multiple times before they finally succeeded. If you have the right mindset, failure won't stop you from reaching your goals. A fear of failure, on the other hand, will stop you every single time. 


Thứ 7, bạn để nỗi sợ thất bại ngăn bạn tiến tới thành công. Cách nhanh nhất để chắc chắn thất bại là không bao giờ thử, như người xưa nói, và bạn không thể buông bỏ nỗi sợ đánh trượt, khiến bạn không dám bước tới vung gậy. Không may là, nỗi sợ thất bại rất thật, và nó đã làm rất nhiều người không dám theo đuổi ước mơ của họ. Nhưng sợ thất bại là một nỗi sợ vô lý, và thất bại không phải một thứ đáng để sợ. Kể cả những người thành công nhất thế giới cũng phải thất bại nhiều lần trước khi cuối cùng họ cũng thành công. Nếu bạn có tư duy đúng, thất bại sẽ không ngăn bạn đạt được mục tiêu. Nhưng nỗi sợ thất bại sẽ luôn luôn cản đường bạn.


Now, I'd love to hear from you, so my question today to you is, “What bad habit is keeping you from success?” Leave a comment below, and I'll be sure to follow up with you. Thanks for watching, and remember, if you want to change your future, take action and take action. Now, if you enjoyed this video and feel it was valuable in teaching you about productivity habits, subscribe to my channel, like this video and share this video with your friends. Don't forget to click the on the screen for a free gift. Thanks again for watching.


Giờ tôi muốn nghe phản hồi của bạn, nên câu hỏi hôm nay của tôi cho bạn là: “Thói quen xấu nào đang ngăn bạn thành công?” Hãy bình luận bên dưới, và nhất định tôi sẽ dõi theo bạn. Cảm ơn đã xem, và hãy nhớ, nếu bạn muốn thay đổi tương lai, hãy hành động và hành động. Nếu bạn thích video này, và cảm thấy nó hữu ích trong việc dạy bạn về cách tăng năng suất, hãy theo dõi kênh của tôi, thích video này và chia sẻ video này với bạn bè. Đừng quên ấn nút ở trên màn hình để có một món quà miễn phí. Cảm ơn các bạn lần nữa vì đã xem.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY