DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 6.15: Cách để xây dựng chiến lược thành công bằng công cụ phân tích SWOT

| 3954 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

Bài 6.15: Cách để xây dựng chiến lược thành công bằng công cụ phân tích SWOT

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Nhóm viết nội dung của trang web Mind Tools, chuyên về mảng học tập, phát triển, marketing, v.v.

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

 • DJ Model: #Bộ công cụ

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

 • Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

SWOT ANALYSIS – HOW TO DEVELOP A STRATEGY FOR SUCCESS?

CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG BẰNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH SWOT


Use SWOT Analysis to assess your organization's current position before you decide on any new strategy.


Hãy dùng bảng phân tích SWOT để đánh giá vị trí hiện tại của tập đoàn của bạn trước khi quyết định đặt ra bất kỳ chiến thuật nào.


Find out what's working well, and what's not so good. Ask yourself where you want to go, how you might get there – and what might get in your way. These are big issues, and you'll need a powerful but simple technique to help you: SWOT Analysis.


Tìm hiểu xem cái gì đang ổn, và cái gì thì không ổn lắm. Hãy tự hỏi mình xem bạn muốn đi đâu, bạn đến đó bằng cách nào – và thứ gì có thể cản đường bạn. Đây là những vấn đề lớn, và bạn sẽ cần một kỹ thuật đơn giản nhưng hữu hiệu để hỗ trợ: phân tích SWOT.


This article, video and infographic will help you to discover what SWOT Analysis is, how to carry one out, and how to apply its benefits to the max.


Bài viết, video và đồ hoạ thông tin này sẽ giúp bạn tìm hiểu xem phân tích SWOT là gì, làm sao để thực hiện nó, và làm sao để vận dụng nó theo hướng có lợi nhất.


What Is a SWOT Analysis?

SWOT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, and so a SWOT Analysis is a technique for assessing these four aspects of your business.


Phân tích SWOT là gì?

SWOT là viết tắt của Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (mối đe doạ), nên phân tích SWOT là một kỹ thuật để phân tích bốn khía cạnh này trong việc kinh doanh của bạn.


You can use SWOT Analysis to make the most of what you've got, to your organization's best advantage. And you can reduce the chances of failure, by understanding what you're lacking, and eliminating hazards that would otherwise catch you unawares.


Bạn có thể dùng phân tích SWOT để tận dụng hết những gì mình có và mang lại lợi ích tối đa cho công ty. Và bạn có thể giảm bớt khả năng thất bại, bằng cách hiểu rằng mình còn thiếu sót gì, và loại bỏ những rủi ro mà nếu để mặc sẽ khiến bạn trở tay không kịp.


Better still, you can start to craft a strategy that distinguishes you from your competitors, and so compete successfully in your market.


Hay hơn nữa, bạn có thể bắt đầu lên một chiến lược để tách biệt mình với đối thủ cạnh tranh, và cạnh tranh thành công trong thị trường.


How to Do a SWOT Analysis?

First, draw up a SWOT Analysis matrix, or use our free downloadable template. This is a 2x2 grid, with one square for each of the four aspects of SWOT. Figure 1 shows what it should look like (click on the image to see a larger version).


Cách làm bảng phân tích SWOT

Trước hết, vẽ hình ma trận SWOT, hoặc dùng bản mẫu có thể tải miễn phí của chúng tôi. Đây là mạng lưới 2x2, với mỗi ô là một trong bốn khía cạnh của SWOT. Hình 1 cho bạn thấy nó nên trông như thế nào (nhấp vào hình ảnh để phóng to hơn)


You can approach a SWOT Analysis in two ways: to get people together to "kick off" strategy formulation informally, or as a more sophisticated and formal tool.


Bạn có thể phân tích SWOT bằng hai cách: tập hợp mọi người lại với nhau để “bật ra” xây dựng chiến lược một cách thân mật, hoặc dùng nó như một công cụ tinh vi và trang trọng hơn.


In either case, gather a team from a range of functions and levels in your organization. Use Brainstorming  techniques to build a list of ideas about where your organization currently stands. Every time you identify a Strength, Weakness, Opportunity, or Threat, write it down in the relevant part of the grid.


Ở cách nào thì bạn cũng nên tập hợp một nhóm với đủ chức năng và cấp độ trong công ty bạn. Hãy dùng kỹ thuật Động não để lập một danh sách các ý tưởng về chỗ đứng hiện tại của công ty bạn. Mỗi lần xác định được một Thế mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, hay Mối đe doạ, hãy viết nó vào phần thích hợp trong mạng lưới.


To clarify which section an idea belongs to, it may be useful to think of Strengths and Weaknesses as internal factors – that is, to do with the organization, its assets, processes, and people. Think of Opportunities and Threats as external factors, arising from your market, your competition, and the wider economy.

Let's look at each area in more detail and consider what questions you could ask as part of your analysis.


Để làm rõ ý tưởng đó thuộc về phần nào, bạn có thể nghĩ về Thế mạnh và Điểm yếu như những yếu tố nội bộ - tức là có liên quan tới tổ chức, nguồn lực, quá trình, và nhân viên của nó. Hãy nghĩ về Cơ hội và Mối đe doạ như các yếu tố bên ngoài, sinh ra từ thị trường, đối thủ cạnh tranh của bạn, và nền kinh tế lớn hơn.

Hãy phân tích chi tiết hơn từng khu vực và xem thử bạn có thể đặt ra câu hỏi gì để đưa vào bài phân tích.


Strengths

Strengths are things that your organization does particularly well, or in a way that distinguishes you from your competitors. Think about the advantages your organization has over other organizations. These might be the motivation of your staff, access to certain materials, or a strong set of manufacturing processes.

Your strengths are an integral part of your organization, so think about what makes it "tick." What do you do better than anyone else? What values drive your business? What unique or lowest-cost resources can you draw upon that others can't? Identify and analyze your organization's Unique Selling Proposition   (USP), and add this to the Strengths section.


Thế mạnh

Thế mạnh là những thứ mà công ty của bạn làm khá tốt, hoặc theo một cách có thể tách biệt với đối thủ cạnh tranh. Hãy nghĩ về những lợi thế mà công ty bạn có được so với các công ty khác. Chúng có thể là động lực làm việc của nhân viên, truy cập được vào các dữ liệu nhất định, hoặc có quá trình sản xuất mạnh mẽ.

Thế mạnh của bạn là một phần quan trọng của công ty bạn, nên hãy nghĩ về điều gì khiến nó “mạnh”. Bạn làm gì tốt hơn người khác? Những giá trị gì thúc đẩy việc kinh doanh của bạn? Bạn có thể khai thác những nguồn tài nguyên giá rẻ nào mà mọi người không thể? Hãy xác định và phân tích Lợi điểm bán hàng độc nhất (Unique Selling Point/Proposition - USP) của công ty bạn, rồi thêm nó vào mục Thế mạnh.


Then turn your perspective around and ask yourself what your competitors might see as your strengths. What factors mean that you get the sale ahead of them?


Rồi đảo ngược góc nhìn lại và tự hỏi bản thân xem những đối thủ cạnh tranh sẽ xem điều gì là thế mạnh của bạn. Những nhân tố nào dẫn đến việc doanh thu của bạn cao hơn họ?


Remember, any aspect of your organization is only a strength if it brings you a clear advantage. For example, if all of your competitors provide high-quality products, then a high-quality production process is not a strength in your market: it's a necessity.


Hãy nhớ, bất cứ khía cạnh nào của công ty bạn chỉ được coi là thế mạnh nếu nó cho bạn một lợi thế rõ rệt. Ví dụ, nếu tất cả đối thủ cạnh tranh đều sản xuất hàng chất lượng cao, thì quá trình sản xuất chất lượng cao không phải thế mạnh trong thị trường: nó là điều cần thiết.


Weaknesses

Now it's time to consider your organization's weaknesses. Be honest! A SWOT Analysis will only be valuable if you gather all the information you need. So, it's best to be realistic now, and face any unpleasant truths as soon as possible.

Weaknesses, like strengths, are inherent features of your organization, so focus on your people, resources, systems, and procedures. Think about what you could improve, and the sorts of practices you should avoid.


Điểm yếu

Bây giờ là lúc xem xét điểm yếu của công ty bạn. Hãy thành thật! Bảng phân tích SWOT chỉ có ý nghĩa nếu bạn tập hợp đủ tất cả thông tin cần thiết. Nên tốt hơn hãy thực tế ngay bây giờ, và đối diện sự thật mất lòng càng sớm càng tốt.

Điểm yếu, giống như thế mạnh, là một phần bản chất của công ty bạn, nên hãy tập trung vào nhân viên, nguồn lực, hệ thống, và các thủ tục. Hãy nghĩ xem bạn có thể cải thiện điều gì, và nên tránh thực hiện những việc gì.


Once again, imagine (or find out) how other people in your market see you. Do they notice weaknesses that you tend to be blind to? Take time to examine how and why your competitors are doing better than you. What are you lacking?


Một lần nữa, hãy tưởng tượng (hoặc tìm hiểu) xem các đối thủ trong thị trường coi bạn ra sao. Họ có nhận ra những điểm yếu mà bạn không để ý không? Hãy dành thời gian phân tích vì sao và thế nào mà đối thủ cạnh tranh lại làm tốt hơn bạn. Bạn còn thiếu điều gì?


Opportunities

Opportunities are openings or chances for something positive to happen, but you'll need to claim them for yourself!

They usually arise from situations outside your organization, and require an eye to what might happen in the future. They might arise as developments in the market you serve, or in the technology you use. Being able to spot and exploit opportunities can make a huge difference to your organization's ability to compete and take the lead in your market.


Cơ hội

Cơ hội là những cánh cửa hoặc khả năng cho một điều tích cực nào đó xảy ra, nhưng bạn phải chiếm được nó cho mình!

Chúng thường nổi lên từ những tình huống ngoài công ty của bạn, và cần có con mắt nhìn xa xem tương lai sẽ xảy ra gì. Có thể chúng là những phát triển trong thị trường bạn phục vụ, hoặc trong công nghệ bạn dùng. Nhận ra và tận dụng được cơ hội có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho khả năng cạnh tranh và dẫn đầu thị trường của công ty bạn.


Think about good opportunities you can spot immediately. These don't need to be game-changers: even small advantages can increase your organization's competitiveness. What interesting market trends are you aware of, large or small, which could have an impact?


Hãy nghĩ về những cơ hội tốt mà bạn có thể thấy ngay. Chúng không cần phải “thay đổi cuộc chơi”: chỉ cần những lợi thế nhỏ cũng giúp tăng sức cạnh tranh của công ty bạn. Bạn biết được những xu thế thị trường nào đang lên, lớn hay nhỏ, cái nào sẽ tạo được ảnh hưởng?


You should also watch out for changes in government policy related to your field. And changes in social patterns, population profiles, and lifestyles can all throw up interesting opportunities.


Bạn cũng nên để ý những thay đổi trong chính sách của chính phủ về lĩnh vực của bạn. Và những thay đổi trong mô hình xã hội, hồ sơ dân số và lối sống đều có thể nảy ra những cơ hội thú vị.


Threats

Threats include anything that can negatively affect your business from the outside, such as supply chain problems, shifts in market requirements, or a shortage of recruits. It's vital to anticipate threats and to take action against them before you become a victim of them and your growth stalls.


Mối đe doạ

Mối đe doạ gồm mọi thứ có thể ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của bạn từ bên ngoài, ví dụ trục trặc ở chuỗi cung ứng, thay đổi của yêu cầu thị trường, hoặc thiếu hụt nhân sự. Đoán trước mối đe doạ là rất cần thiết để hành động và tránh chúng trước khi bạn trở thành nạn nhân của chúng và sức tăng trưởng bị trì trệ.


Think about the obstacles you face in getting your product to market and selling. You may notice that quality standards or specifications for your products are changing, and that you'll need to change those products if you're to stay in the lead. Evolving technology is an ever-present threat, as well as an opportunity!


Hãy nghĩ về những vật cản bạn gặp phải khi đưa sản phẩm đi quảng bá và bán. Có thể bạn thấy tiêu chuẩn chất lượng hay thông số kĩ thuật cho sản phẩm của bạn đang thay đổi, và bạn cần phải đổi những sản phẩm đó nếu muốn dẫn đầu. Công nghệ không ngừng phát triển là mối đe doạ hiển nhiên, và cũng là cơ hội lớn!


Always consider what your competitors are doing, and whether you should be changing your organization's emphasis to meet the challenge. But remember that what they're doing might not be the right thing for you to do, and avoid copying them without knowing how it will improve your position.


Hãy luôn xem xét những đối thủ của bạn đang làm gì, và liệu bạn có nên sửa đổi những điểm nhấn mạnh của công ty bạn để đối mặt với thách thức không. Nhưng hãy nhớ những gì họ làm có thể không phải là điều bạn nên làm, và tránh việc bắt chước họ nếu không biết như vậy có cải thiện được vị trí của bạn hay không.


Be sure to explore whether your organization is especially exposed to external challenges. Do you have bad debt or cash-flow problems, for example, that could make you vulnerable to even small changes in your market? This is the kind of threat that can seriously damage your business, so be alert.


Nên khám phá xem có phải công ty của bạn đang đặc biệt mắc phải những thách thức bên ngoài hay không. Ví dụ bạn có gặp nợ xấu, hay vấn đề dòng tiền có thể khiến bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi dù rất nhỏ trên thị trường? Hãy cảnh giác vì đây là mối đe doạ có thể phá huỷ trầm trọng việc kinh doanh của bạn.


Tip:

Using PEST Analysis  can ensure that you don't overlook threatening external factors, and PMESII-PT  is especially helpful in very unfamiliar or uncertain environments.


Mẹo:

Dùng Phân tích PEST có thể đảm bảo bạn không bỏ qua các mối đe doạ bên ngoài, và PMESII-PT đặc biệt hữu dụng trong những môi trường lạ lẫm hoặc không chắc chắn.


How to Use a SWOT Analysis?

Once you've examined all four aspects of SWOT, you'll likely be faced with a long list of potential actions to take. You'll want to build on your strengths, boost your weaker areas, head off any threats, and exploit every opportunity.


Cách dùng bảng phân tích SWOT

Sau khi đã phân tích cả bốn khía cạnh của SWOT, hẳn bạn sẽ có cả một danh sách dài những việc nên làm. Bạn sẽ muốn tăng cường điểm mạnh, cải tiến những điểm yếu, loại bỏ mọi mối đe doạ, và tận dụng mọi cơ hội.


But, before you leap into action, look for potential connections between the quadrants of your matrix. For example, could you use some of your strengths to open up further opportunities? And, would even more opportunities become available by eliminating some of your weaknesses?


Nhưng, trước khi hành động, hãy để ý những liên kết tiềm năng giữa các phần trong ma trận của bạn. Ví dụ, liệu bạn có thể dùng vài thế mạnh của mình để mở ra thêm những cơ hội mới không? Và, liệu nhiều cơ hội có thể đến trong tầm tay bạn nếu loại bỏ một số điểm yếu của bạn không?


Now it's time to ruthlessly prune and prioritize your ideas, so that you can focus time and money on the most significant ones. Refine each point to make your comparisons clearer. For example, only accept precise, verifiable statements such as, "Cost advantage of $10/ton in sourcing raw material x," rather than, "Better value for money."


Giờ là lúc cắt xét và ưu tiên các khu vực một cách triệt để, để bạn có thể tập trung thời gian và tiền bạc vào những gì quan trọng nhất. Diễn đạt lại từng ý để so sánh rõ ràng hơn. Ví dụ, chỉ chấp nhận những câu chuẩn xác, có thể đo đếm được như “Có lợi thế 10 đô/tấn khi tích trữ nguyên liệu thô X”, thay vì chỉ là “Có lời hơn mà trả tiền ít hơn”.


Carry through the options you generate to later stages in your strategy formation process and apply them at the right level – for example, at a product or product-line level, rather than at the much vaguer whole-company level.

And use your SWOT Analysis alongside other strategy tools (for example, USP Analysis  and Core Competencies Analysis ), so that you get a comprehensive picture of the situation you're dealing with.


Hãy mang những lựa chọn bạn tạo ra được đến các giai đoạn tiếp theo của quá trình hình thành chiến thuật và áp dụng vào đúng cấp độ - ví dụ như ở cấp độ sản phẩm hoặc dòng sản phẩm, thay vì cấp độ cả công ty chung chung.

Và hãy dùng phân tích SWOT cùng với các công cụ chiến thuật khác (ví dụ, phân tích USPphân tích năng lực cốt lõi) để bạn có cái nhìn dễ hiểu hơn về vấn đề bạn đang phải giải quyết.


Note:

You could also consider using the TOWS Matrix . Like SWOT, it explores Threats, Opportunities, Weaknesses, and Strengths, but it emphasizes the external environment, while SWOT leads with the internal factors.


Ghi chú:

Bạn cũng có thể thử dùng ma trận TOWS. Như SWOT, nó phân tích Mối đe doạ, Cơ hội, Điểm yếu, Thế mạnh, nhưng nó nhấn mạnh môi trường bên ngoài, trong khi SWOT nhấn mạnh yếu tố bên trong.


A SWOT Analysis Example

Imagine this scenario: Alice is the CEO of a small start-up consultancy and wants a clear picture of its current situation, to decide on a future strategy for growth. She gathers her team, and draws up the SWOT Analysis shown in Figure 2 (click on the image to see a larger version).


Một ví dụ của phân tích SWOT

Hãy tưởng tượng tình huống sau: Alice là CEO của một công ty tư vấn khởi nghiệp và muốn có cái nhìn rõ ràng về tình hình hiện tại của nó, để quyết định chiến thuật tương lai có thể phát triển. Cô tập hợp cả nhóm lại, và vẽ ra phân tích SWOT như trong minh hoạ 2 (nhấp vào ảnh để phóng to).


As a result of the team's analysis, Alice decides that the consultancy's main strengths lie in its agility, technical expertise, and low overheads. These allow it to offer excellent customer service to a relatively small client base.

The company's weaknesses are also to do with its size. Alice will need to invest in training, to improve the skills base of the small staff. She'll also need to focus on retention, so that she doesn't lose key team members.


Sau kết quả phân tích của cả nhóm, Alice quyết định rằng thế mạnh của công ty nằm ở sự nhanh nhẹn, chuyên môn kĩ thuật, và chi phí thấp, khiến nó có thể phục vụ khách hàng rất tốt ở một cơ sở khách hàng tương đối nhỏ.

Điểm yếu của công ty cũng nằm ở kích thước của nó. Alice sẽ cần đầu tư vào huấn luyện để cải thiện kĩ năng của lượng nhân viên nhỏ. Cô cũng cần tập trung vào việc duy trì để không mất đi những thành viên chủ chốt của nhóm.


Alice sees opportunities in offering rapid-response, good-value services to local businesses and to local government organizations. The company can likely be first to market with new products and services, given that its competitors are slow adopters.


Alice nhìn thấy được cơ hội tốt trong việc cung cấp phản hồi nhanh, phục vụ tốt cho các doanh nghiệp địa phương và các tổ chức chính quyền địa phương. Công ty sẽ có thể thành công ty đầu tiên quảng bá sản phẩm và dịch vụ mới, vì đối thủ cạnh tranh của nó cập nhật chậm.


The threats require the consultancy to keep up-to-date with changes in technology. It also needs to keep a close eye on its largest competitors, given its vulnerability to large-scale changes in its market. To counteract this, the business needs to focus its marketing on selected industry websites, to get the greatest possible market presence on a small advertising budget.


Các mối đe doạ đòi hỏi công ty phải cập nhật liên tục những thay đổi trong công nghệ. Nó cũng cần để mắt kĩ tới các đối thủ cạnh tranh lớn nhất, do nó dễ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi quy mô lớn trong thị trường của mình. Để chống lại điều này, doanh nghiệp phải tập trung quảng bá tại các trang web công nghiệp đã tuyển chọn, để có được sự hiện diện quảng bá lớn nhất có thể với chi phí quảng bá thấp.


Note:

It's also possible to carry out a Personal SWOT Analysis . This can be useful for developing your career in ways that take best advantage of your talents, abilities and opportunities.


Ghi chú:

Bạn cũng có thể làm một bảng phân tích SWOT cá nhân. Nó sẽ hữu ích khi bạn muốn phát triển sự nghiệp theo cách tận dụng được hết tài năng, khả năng, và cơ hội bạn có.


SWOT Analysis Infographic

Click on the image below to see SWOT Analysis represented in an infographic:

Key Points

SWOT Analysis is a simple but useful framework for analyzing your organization's strengths, weaknesses, opportunities, and threats.


Đồ hoạ thông tin cho phân tích SWOT

Hãy nhấp vào hình ảnh bên dưới để thấy phân tích SWOT biểu hiện dưới dạng đồ hoạ thông tin:

Ý chính

Phân tích SWOT là một khuôn mẫu đơn giản nhưng hữu ích để phân tích những thế mạnh, điểm yếu, cơ hội, và mối đe doạ của công ty bạn.


It helps you to build on what you do well, to address what you're lacking, to minimize risks, and to take the greatest possible advantage of chances for success.

It can be used to kick off strategy formulation informally, or in a more sophisticated way as a serious strategy tool. You can also use it to get an understanding of your competitors, which can give you the insights you need to craft a coherent and successful competitive position.


Nó giúp bạn phát huy những gì mình làm tốt, nhận ra những thiếu sót, giảm thiểu rủi ro, và tận dụng tốt nhất những lợi thế có được từ các cơ hội thành công.

Nó có thể được dùng để định hình chiến lược một cách thân mật, hoặc như một công cụ chiến lược nghiêm túc, tinh vi hơn. Bạn cũng có thể dùng nó để hiểu về đối thủ cạnh tranh, giúp bạn có những góc nhìn cần thiết để xây dựng một vị trí cạnh tranh mạch lạc và thành công.


When carrying out your analysis, be realistic and rigorous. Apply it at the right level, and supplement it with other option-generation tools where appropriate.


Khi áp dụng phân tích, hãy thực tế và nghiêm túc. Áp dụng nó ở cấp độ đúng, và bổ sung cho nó bằng những công cụ hình thành lựa chọn khác khi cần thiết.


Note:

Many people attribute SWOT Analysis to Albert S. Humphrey. However, there has been some debate on the originator of the tool, as discussed in the International Journal of Business Research.


Ghi chú:

Nhiều người cho rằng Phân tích SWOT là do Albert S. Humphrey tạo ra. Tuy nhiên, đã có nhiều tranh cãi xem ai mới là người tạo ra công cụ này, như đã thảo luận trong nghiên cứu của Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Quốc tế.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY