DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 2.11: Cách để nhìn nhận bản thân, thấu hiểu chính mình

| 2388 lượt xem | Nguyễn Thị Viên

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Kênh Youtube Curriculum Wadhwani

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


SELF AWARENESS - KNOW YOURSELF

CÁCH ĐỂ NHÌN NHẬN BẢN THÂN, THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH 


Know yourself. In this video we will learn to identify and express our strengths, interests and areas of improvement. We will also learn how we can use our strengths to contribute to the organization's goal. 


Hãy thấu hiểu bản thân mình. Trong video này, chúng ta sẽ học cách xác định và thể hiện điểm mạnh, sở thích và lĩnh vực cần cải thiện của mình. Chúng ta sẽ học cách sử dụng thế mạnh của mình để đóng góp vào mục tiêu chung của cộng đồng.


We often look at others around us and compare ourselves to them. Sometimes we feel that we are better than them, while at other times it seems that they are better than us. This is how we first begin to be self-aware. 


Chúng ta thường quan sát những người xung quanh và so sánh mình với họ. Đôi khi ta cảm thấy rằng mình giỏi hơn họ, trong khi những lúc khác lại có vẻ như họ giỏi hơn chúng ta. Đây là cách đầu tiên chúng ta bắt đầu nhìn nhận về bản thân. 


Self-awareness means paying attention to and identifying your own characteristics, feelings, reactions, habits, behaviors, strengths and weaknesses. It allows you to understand not just yourself but also how other people perceive you. If you want to succeed in life, it's a good idea to ask yourself what you want to do. 


Nhìn nhận bản thân nghĩa là chú ý và xác định các đặc điểm, cảm giác, phản ứng, thói quen, hành vi, điểm mạnh và điểm yếu của chính bạn. Nó cho phép bạn hiểu không chỉ bản thân mình mà còn hiểu cách người khác nhìn nhận về bạn. Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn nên tự hỏi bản thân mình muốn làm gì. 


And if you have the required skills to achieve your goal, to get started write down all your positive traits or the things you are good at, these are your strengths. For example, you could be excellent at making conversation with people you meet for the first time, you could be excellent at solving math problems, you could be creative, you are always willing to work hard and be dedicated in anything you do or you could be organized in your daily life. 


Và nếu bạn có những kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu, để bắt đầu, hãy viết ra tất cả những đặc điểm tích cực của bạn hoặc những điều bạn giỏi, đó là những điểm mạnh của bạn. Ví dụ, bạn có thể giỏi trong việc trò chuyện với những người bạn gặp lần đầu tiên, bạn có thể giải toán xuất sắc, bạn có tính sáng tạo, bạn luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và tận tâm trong bất cứ điều gì hoặc bạn có tính tổ chức trong cuộc sống hàng ngày. 


Now, write down your weaknesses. Weaknesses refer to the traits you lack or the ones you need to improve, these hold you back from achieving success but they can be improved on if you want. 


Bây giờ, hãy viết ra những điểm yếu của bạn. Điểm yếu ám chỉ những đặc điểm bạn còn thiếu hoặc những điểm bạn cần cải thiện, những đặc điểm này cản trở bạn đạt được thành công nhưng chúng có thể được cải thiện nếu bạn muốn. 


Your weakness can be anything from professional to personal. For example you may lack important computer skills, could be unorganized, find it difficult to make decisions, are shy around new people, are not punctual or maybe you procrastinate which means you leave important tasks for the last minute. 


Điểm yếu của bạn có thể là bất cứ điều gì từ công việc đến bản nhân. Ví dụ, bạn có thể thiếu các kỹ năng máy tính quan trọng, có thể không có tính tổ chức, khó đưa ra quyết định, ngại ngùng khi gặp người mới, không đúng giờ hoặc có thể bạn hay có tính trì hoãn, nghĩa là bạn bỏ dở các nhiệm vụ quan trọng vào phút cuối. 


Being aware of your strengths and weaknesses is especially important if you are looking at potential career options. Knowing what you are good at can help you decide which jobs are suitable for you. This makes sure that you will be very good at your job and will enjoy working too. 


Nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bạn là đặc biệt quan trọng nếu bạn đang xem xét các lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng cho mình. Biết mình giỏi ở điểm nào có thể giúp bạn quyết định công việc phù hợp với mình. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ làm rất tốt trong công việc của mình và cũng sẽ thích làm việc. 


For example, if you have the ability to convince other people, you will do well at a sales job. Your strengths and weaknesses are one of the most important things that interviewers like to check, this tells them if you would do well at a job or not. 


Ví dụ, nếu bạn có khả năng thuyết phục người khác, bạn sẽ làm tốt công việc bán hàng. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là một trong những điều quan trọng nhất mà người phỏng vấn muốn kiểm tra, điều này cho họ biết liệu bạn có làm tốt công việc hay không. 


Let's look at a situation and see how two candidates Ryan and Rita describe their strengths and weaknesses during an interview for the position of customer service representative. 


Hãy cùng xem xét một tình huống và xem hai ứng viên Ryan và Rita mô tả điểm mạnh và điểm yếu của họ như thế nào trong buổi phỏng vấn cho vị trí đại diện dịch vụ khách hàng. 


First up is Ryan when asked what are your greatest strengths and weaknesses. He says: “I don't have any weaknesses, maybe i could be faster with my work, my strength is probably my ability to deal with people, i think i am quite easy going and comfortable talking to new people”. 


Đầu tiên là Ryan khi được hỏi điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì. Anh ấy nói: “Tôi không có điểm yếu, có lẽ tôi có sự nhanh nhẹn trong công việc của mình, điểm mạnh của tôi có lẽ là khả năng vấn đáp với mọi người, tôi nghĩ tôi khá dễ gần và thoải mái khi nói chuyện với những người mới”.


The problem with Ryan's answer is that he starts with a negative response, no one is perfect and to say that you do not have any weakness, is something that others will not believe he also uses vague words like “maybe”, “probably”, “think”, which show that he is unsure about himself. 


Vấn đề với câu trả lời của Ryan là anh ta bắt đầu với một phản ứng tiêu cực, không ai là hoàn hảo và để nói rằng bạn không có bất kỳ điểm yếu nào, và điều nữa là người khác sẽ không tin tưởng khi anh ta cũng sử dụng những từ mơ hồ như “có thể”, “có lẽ”, "nghĩ", cho thấy anh ta không chắc chắn về bản thân. 


Now it's Rita's turn when asked the same question. She confidently replies: “I am not very comfortable working on powerpoint but i am trying to learn through an online course, i have enrolled in my strength is that i stay calm even in tense situations, this trait helps me deal with angry and upset customers and solve their problems without getting angry”.


Bây giờ đến lượt Rita khi được hỏi câu hỏi tương tự. Cô ấy tự tin trả lời: “Tôi không cảm thấy thoải mái khi làm việc trên PowerPoint nhưng tôi đang cố gắng học qua một khóa học trực tuyến, tôi sở hữu điểm mạnh của mình là tôi có thể giữ bình tĩnh ngay cả trong những tình huống căng thẳng, đặc điểm này giúp tôi đối phó với những khách hàng tức giận và khó chịu và giải quyết vấn đề của họ mà tránh nổi nóng”.


Rita answered the question honestly and also explained what she was doing to overcome her weakness. Further she mentioned a strength that was related to her job and how that would help her become a valuable employee for the company. 


Rita đã trả lời câu hỏi một cách trung thực và cũng giải thích những gì cô ấy đang làm để khắc phục điểm yếu của mình. Hơn nữa, cô ấy đề cập đến một thế mạnh liên quan đến công việc của cô ấy và điều đó sẽ giúp cô ấy trở thành một nhân viên có giá trị như thế nào cho công ty. 


Remember the best way to handle this question in an interview is to focus on your strengths instead of focusing too much on your weaknesses. In an interview always avoid mentioning personal weaknesses like you are lazy instead focus on your professional weaknesses but the ones that are non-critical to the job, you must also supplement your weakness with a solution to overcome it. 


Hãy nhớ cách tốt nhất để xử lý câu hỏi này trong một cuộc phỏng vấn là tập trung vào điểm mạnh của bạn thay vì tập trung quá nhiều vào điểm yếu của bạn. Trong một cuộc phỏng vấn luôn tránh đề cập đến điểm yếu cá nhân như bạn lười biếng, thay vào đó hãy tập trung vào điểm yếu chuyên môn, những điểm không quan trọng đối với công việc, bạn cũng phải bổ sung thêm trong phần điểm yếu của mình bằng các giải pháp khắc phục. 


For example, if you say that you are a bit disorganized, you can say that you have started to list all your tasks every day so you can complete them all on time, you can mention your strengths as being dedicated, reliable good at solving problems, being patient and so on. 


Ví dụ, nếu bạn nói rằng bạn là người hơi thiếu tính tổ chức, bạn có thể nói rằng bạn đã bắt đầu liệt kê tất cả các công việc của mình hàng ngày vì vậy có thể hoàn thành tất cả đúng thời hạn, bạn có thể đề cập đến điểm mạnh của mình như là người tận tâm, đáng tin cậy, giỏi giải quyết vấn đề, có sự kiên nhẫn và hơn nữa. 


However, always make sure that you're being honest, before appearing for an interview always make sure to think about how your strengths have helped you in the past. 


Tuy nhiên, hãy luôn đảm bảo rằng bạn là người trung thực, trước khi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn, hãy nhớ suy nghĩ về những điểm mạnh của bạn đã giúp bạn như thế nào trong quá khứ. 


Finally, remember there are many great things you can achieve. If you knew your true potential and the things you are capable of doing so go ahead make your list of strengths and weaknesses all the best.


Cuối cùng, hãy nhớ rằng có rất nhiều điều tuyệt vời mà bạn có thể đạt được. Nếu bạn biết tiềm năng thực sự của mình và những điều bạn có thể làm, hãy tiếp tục lập danh sách điểm mạnh và điểm yếu của bạn một cách tốt nhất.

 

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY