DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 2.1: Cách để thấu hiểu chính mình nhiều hơn

| 4828 lượt xem | Nguyễn Thị Viên

Bài 2.1: Cách để thấu hiểu chính mình nhiều hơn

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Taylor Bennett

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY 


I DON’T KNOW WHO AM I: HOW TO UNDERSTAND YOURSELF BETTER?

CÁCH ĐỂ THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH NHIỀU HƠN


What is my purpose? Is this what I want? What about what I need? Who am I? Do you ever find yourself pondering these questions or ones of the like? Many of us do and will throughout our lifetimes—it’s natural. We wonder about our purpose, what exactly we’re meant to do during our short time on this planet. And we yearn to keep digging deeper, to find what keeps our hearts happy and makes our souls complete.


Mục đích của tôi là gì? Liệu đó là điều tôi muốn? Còn những điều tôi cần thì sao? Tôi là ai? Bạn có bao giờ suy ngẫm về những câu hỏi này hoặc những câu hỏi tương tự không? Nhiều người trong chúng ta đang và sẽ đi tìm câu trả lời trong suốt thời gian cuộc đời mình - đó là tự nhiên. Chúng ta tự hỏi về mục đích của bản thân, về chính xác những gì chúng ta phải làm trong suốt thời gian ngắn ngủi của bản thân trên hành tinh này. Và chúng tôi muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, để tìm thấy những gì giữ cho trái tim chúng ta hạnh phúc và làm cho tâm hồn của chúng ta trọn vẹn.


There is no foolproof, quick guide to finding yourself or your purpose, but rather an adaptable way of living that will allow you to discover yourself and live your best life. Follow the following tips while on your journey to you and you’ll understand yourself better and better each day:


Không có hướng dẫn nhanh gọn và dễ hiểu nào để tìm ra bản thân hoặc mục đích của bạn, một cách sống thích ứng sẽ cho phép bạn khám phá bản thân và sống cuộc sống tốt nhất của mình. Thực hiện theo các mẹo sau trong hành trình đến với chính bạn và bạn sẽ ngày càng hiểu bản thân mình hơn mỗi ngày:


1) Do NOT limit yourself

You should never limit yourself. In trying to understand who you are, you should explore all opportunities. This means experimenting: try out different hobbies, jobs, hairstyles; read a new book genre; go see that movie you weren’t sure you’d like; go on a date even if you’re so nervous you can’t remember your own name. The point is, how will you ever truly know what you like or who you are if you limit yourself to a small portion of the vastness that our world has to offer?


1) Không giới hạn bản thân

Đừng bao giờ giới hạn bản thân. Khi đang cố gắng hiểu bạn là ai, bạn nên mở rộng tất cả cơ hội. Điều này có nghĩa là thử trải nghiệm: thử các sở thích, công việc, kiểu tóc khác nhau; đọc một thể loại sách mới; đi xem bộ phim mà bạn không chắc chắn mình muốn; đi hẹn hò ngay cả khi bạn quá lo lắng đến mức bạn không thể nhớ tên của chính mình. Vấn đề là, làm thế nào bạn sẽ thực sự biết bạn thích gì hoặc bạn là ai nếu bạn giới hạn bản thân là một phần nhỏ của sự rộng lớn mà thế giới của chúng ta cung cấp?


2) Get out of your comfort zone

Comfortable is not always the best-case scenario. It’s important to push your limits to really discover who you are, even if you start out small. This could mean simply ordering something different from your normal only-cheese pizza—add some mushrooms on there. Or taking a different route to work—ride your bike on the back roads instead of taking the bus through the city. After tackling these more mundane tasks, push yourself even farther. Do something you were always scared of, like performing at open mic night or even jumping out of a plane. If you don’t, you just might wish you had or always wonder, what if?


2) Ra khỏi vùng thoải mái

Thoải mái không phải lúc nào cũng là trường hợp tốt nhất. Điều quan trọng là phải đẩy giới hạn của bạn để thực sự khám phá bạn là ai, ngay cả khi bạn bắt đầu từ nhỏ. Điều này có thể là chỉ cần gọi một cái gì đó khác với pizza phô mai thông thường của bạn - như thêm một ít nấm vào đó. Hoặc dùng cách khác để đến nơi làm việc - như đi xe đạp trên những con đường phía sau thay vì đi xe buýt qua thành phố. Sau khi giải quyết những nhiệm vụ đơn giản hơn này, hãy đẩy bản thân đi xa hơn nữa. Làm điều gì đó mà bạn luôn sợ hãi, như biểu diễn ở chương trình buổi đêm hoặc thậm chí nhảy ra khỏi máy bay. Nếu không, bạn chỉ có thể ước mình đã làm hoặc luôn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra?


3) Make yourself your #1 priority

There are many different elements that make up one’s life: going to work, maintaining friendships, dating, paying the bills, visiting family, buying groceries, doing laundry, cleaning the house, and so on. There are so many, in fact, that we often forget about the most essential and most important one: ourselves. Make yourself the top priority and the rest will more easily fall into place. If you’re not properly taken care of then nothing else will be either. A focus should always be on maintaining your health and your happiness.


3) Biến mình thành ưu tiên số một của bản thân

Có nhiều yếu tố khác nhau tạo nên cuộc sống của một người: đi làm, duy trì tình bạn, hẹn hò, thanh toán hóa đơn, thăm gia đình, mua hàng tạp hóa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, v.v. Có rất nhiều điều, trên thực tế chúng ta thường quên đi điều thiết yếu và quan trọng nhất: bản thân chúng ta. Làm cho bản thân là ưu tiên hàng đầu và những thứ còn lại sẽ dễ dàng rơi vào vị trí của nó. Nếu bạn không được chăm sóc đúng cách thì sau đó cũng sẽ không có gì khác. Trọng tâm phải luôn luôn duy trì sức khỏe và hạnh phúc của bạn.


4) Commit yourself to what makes you happy

Once you find what makes your heart sing, you are a giant step closer to discovering your true self. And you should devote yourself to whatever it may be, every single day. We could be talking about exercising, writing, cooking, doing research, inventing, helping others. You may even be able to make a career out if it, and you should if you can because the famous saying is right: “Find a job you enjoy doing, and you will never have to work a day in your life”.


4) Cam kết với những gì làm cho bạn hạnh phúc

Một khi bạn tìm thấy những gì làm cho trái tim cảm thấy hạnh phúc, bạn đã tiến một bước tiến lớn gần hơn để khám phá con người thật của bạn. Và bạn nên cống hiến hết mình cho bất cứ điều gì có thể, mỗi ngày. Chúng ta có thể nói về tập thể dục, viết, nấu ăn, nghiên cứu, phát minh, giúp đỡ người khác. Bạn thậm chí có thể tạo dựng sự nghiệp nếu có, và bạn nên làm nếu có thể, vì có 1 câu nói nổi tiếng rất đúng: "Tìm một công việc bạn thích làm, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc sống của mình".


5) Eliminate distractions and negative effects on your life

To more quickly and easily discover your true self, it is helpful to eliminate distractions and negative effects on your life. These may be people, habits, or practices. Perhaps a controlling significant other or friend is holding you back. Or you’re spending an unhealthy amount of time scrolling through social media feeds. Whatever the source of the distraction or negativity, it’s best to rid your life of it or at least make a conscious effort to cut back on it. That way, you have more time and effort to put toward finding yourself and what is positive in your life.


5) Loại bỏ sự xao lãng và tác động tiêu cực đến cuộc sống của bạn

Để nhanh chóng và dễ dàng khám phá con người thật của bạn, nó rất hữu ích để loại bỏ sự xao lãng và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Đây có thể là con người, thói quen hoặc thực hành. Có lẽ một người nào đó quan trọng kiểm soát bạn hoặc bạn bè đang giữ bạn lại. Hoặc bạn đang dành một lượng thời gian lãng phí để lướt qua các thông tin truyền thông xã hội. Bất kể nguồn gốc của sự xao lãng hay sự tiêu cực, tốt nhất là loại bỏ khỏi cuộc sống của bạn hoặc ít nhất là nỗ lực có ý thức để cắt giảm nó. Bằng cách đó, bạn có nhiều thời gian và nỗ lực hơn để hướng tới việc tìm kiếm chính mình và những gì tích cực trong cuộc sống của bạn.


6) Listen to your heart and your gut

You know that feeling you get in your gut when something’s just not right? Or in contrast, when it feels like your heart is fluttering with excitement? Listen to these cues. They will ultimately help you decide between right and wrong and also guide you in making important life decisions. Following your gut and listening to your heart are two of the best ways to take the right roads on your journey to discovery of yourself.


6) Lắng nghe trái tim và bản năng của bạn

Bạn có thấy cảm giác cồn cào trong ruột khi có điều gì đó không ổn không? Hoặc ngược lại, khi cảm thấy như trái tim bạn đang rung động với sự phấn khích? Hãy nghe những tín hiệu này. Cuối cùng, chúng sẽ giúp bạn quyết định giữa đúng và sai, đồng thời hướng dẫn bạn đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống. Làm theo bản năng và lắng nghe trái tim của bạn là hai trong số những cách tốt nhất để đi đúng hướng trên hành trình khám phá bản thân.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY