DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 1.23: Cách để thiết lập và thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra

| 1703 lượt xem | Nguyễn Thị Viên

Bài 1.23: Cách để thiết lập và thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra


Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Elaine Houston – PositivePsychology.com (là một nhà nghiên cứu và nhà văn tâm lý tích cực với bằng cử nhân với danh hiệu trong dự án nghiên cứu Khoa học Hành vi

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


WHAT IS GOAL SETTING AND HOW TO DO IT WELL?

CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP VÀ THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA

 

Do you ever feel like you’re sleepwalking through life with no real idea of what you want?

 

Có bao giờ bạn cảm thấy như mình đang mơ hồ trong suốt cuộc đời mà không có ý tưởng thực sự về những gì bạn muốn không?

 

Perhaps you know exactly what you want to achieve, but have no idea how to get there.

 

Có lẽ bạn biết chính xác những gì bạn muốn đạt được, nhưng không biết làm thế nào để đạt được điều đó.

 

That’s where goal setting comes in. Goals are the first step towards planning for the future, and play a fundamental role in the development of skills in various facets of life, from work to relationships and everything in between. They are the target at which we aim our proverbial arrow.

 

Đó là lý do cho việc phải đặt ra mục tiêu. Mục tiêu là bước đầu tiên để lập kế hoạch cho tương lai và đóng một vai trò cơ bản trong việc phát triển các kỹ năng cho các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, từ công việc đến các mối quan hệ và mọi thứ liên quan. Chúng là mục tiêu mà chúng ta nhắm đến.

 

Understanding the importance of goals and the techniques involved in setting achievable goals paves the way for success.

 

Hiểu được tầm quan trọng của các mục tiêu và các kỹ thuật liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu có thể đạt được sẽ mở đường cho sự thành công.

 

In the words of Pablo Picasso:

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

 

Theo lời của Pablo Picasso:

Mục tiêu của chúng ta chỉ có thể đạt được thông qua cách lập một kế hoạch, trong đó chúng ta phải nhiệt thành tin tưởng, và theo đó chúng ta phải mạnh mẽ hành động. Ngoài ra, không có con đường nào khác dẫn đến thành công.

 

Before you continue, we thought you might like to download our three Goal Achievement Exercises for free. These detailed, science-based exercises will help you or your clients create actionable goals and master techniques to create lasting behavior change.

 

Trước khi bạn tiếp tục, chúng tôi nghĩ bạn có thể muốn tải xuống miễn phí ba Bài tập Đạt được Mục tiêu của chúng tôi . Các bài tập chi tiết, dựa trên khoa học này sẽ giúp bạn hoặc khách hàng của bạn tạo ra các mục tiêu có thể hành động và nắm vững các kỹ thuật để tạo ra sự thay đổi hành vi có thể tồn tại lâu dài.

 

What is Goal Setting?

Goal setting is a powerful motivator, the value of which has been recognized in an abundance of clinical and real-world settings for over 35 years.

‘Goals,’ as defined by Latham & Locke (2002, p.705) are “the object or aim of an action, for example, to attain a specific standard of proficiency, usually within a specified time limit.” They are the level of competence that we wish to achieve and create a useful lens through which we assess our current performance.

 

Thiết lập mục tiêu là gì?

Thiết lập mục tiêu là một động lực mạnh mẽ, giá trị của nó đã được công nhận trong rất nhiều môi trường thực tế và lâm sàng trong hơn 35 năm.

'Mục tiêu', theo định nghĩa của Latham & Locke (2002, tr.705) là “đối tượng hoặc mục tiêu của một hành động, ví dụ, để đạt được một tiêu chuẩn trình độ cụ thể, thường là trong một thời hạn cụ thể.” Đó là cấp độ năng lực mà chúng tôi mong muốn đạt được và tạo ra một lăng kính hữu ích mà qua đó giúp đánh giá hiệu suất hiện tại của mình.

 

Goal setting is the process by which we achieve these goals. The importance of the goal-setting process should not go unappreciated, according to Locke (2019) “Every person’s life depends on the process of choosing goals to pursue; if you remain passive you are not going to thrive as a human being.

 

Thiết lập mục tiêu là quá trình chúng ta đạt được những mục tiêu này. Theo Locke (2019), tầm quan trọng của quá trình thiết lập mục tiêu không nên được đánh giá cao, “Cuộc sống của mỗi người phụ thuộc vào quá trình lựa chọn mục tiêu để theo đuổi; nếu bạn vẫn thụ động, bạn sẽ không phát triển được như một con người. ”

 

Goal-setting theory (Locke & Latham, 1984) is based on the premise that conscious goals affect action (Ryan, 1970) and that conscious human behavior is purposeful and regulated by individual goals. Simply put, we must decide what is beneficial to our own welfare, and set goals to achieve it.

 

Lý thuyết thiết lập mục tiêu (Locke & Latham, 1984) dựa trên tiền đề rằng các mục tiêu có ý thức ảnh hưởng đến hành động (Ryan, 1970) và hành vi có ý thức của con người là có mục đích và được điều chỉnh bởi các mục tiêu cá nhân. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải quyết định điều gì có lợi cho chính mình và đặt ra mục tiêu để đạt được nó. 

 

Why do some people perform better on tasks than others? The goal-setting theory approaches the issue of motivation from a first-level perspective; its emphasis is on an immediate level of explanation of individual differences in task performance. According to Ryan (1970), if individuals are equal in ability and knowledge, then the cause must be motivational.

 

Tại sao một số người thực hiện nhiệm vụ tốt hơn những người khác? Lý thuyết thiết lập mục tiêu tiếp cận vấn đề động lực từ góc độ cấp một; nó nhấn mạnh vào mức độ giải thích tức thì về sự khác biệt của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ. Theo Ryan (1970), nếu các cá nhân ngang nhau về khả năng và kiến ​​thức thì nguyên nhân tạo nên sự khác nhau phải là động cơ thúc đẩy.

 

The theory states that the simplest and most direct motivational explanation of why some people perform better than others is due to disparate performance goals, implying that setting and adjusting goals can significantly impact performance.

 

Lý thuyết cho rằng cách giải thích đơn giản nhất và trực tiếp nhất về lý do tại sao một số người hoạt động tốt hơn những người khác là do hiệu suất các mục tiêu khác nhau, ngụ ý rằng việc thiết lập và điều chỉnh mục tiêu có thể tác động đáng kể đến hiệu suất.

 

Why is Goal Setting Important?

There exists a wealth of research in the area of goal setting, particularly within organizational settings. Initially, this exploration began with the objective of ascertaining how the level of intended achievement (the goal) is related to the actual level of achievement (the performance) in an organizational setting (Locke, 1990).

 

Tại sao việc Thiết lập Mục tiêu lại quan trọng?

Có rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực thiết lập mục tiêu, đặc biệt là trong các cơ sở tổ chức. Ban đầu, việc khám phá này bắt đầu với mục tiêu xác định xem mức độ đạt được dự định (mục tiêu) có liên quan như thế nào với mức độ đạt được thực tế (hiệu suất) trong một cơ sở tổ chức (Locke, 1990).

 

The setting of goals has been shown to increase employee motivation and organizational commitment (Latham, 2004). Additionally, goals affect the intensity of our actions and our emotions – the more difficult and valued a goal is, the more intense our efforts will be in order to attain it, and the more success we experience following achievement (Latham & Locke, 2006).

 

Việc thiết lập các mục tiêu đã được chứng minh rằng giúp tăng động lực cho nhân viên và cam kết của tổ chức (Latham, 2004). Ngoài ra, mục tiêu ảnh hưởng đến cường độ làm việc và cảm xúc của chúng ta - mục tiêu càng khó và có giá trị thì nỗ lực của chúng ta càng cao để đạt được nó và chúng ta càng gặt hái được nhiều thành công sau khi đạt được thành tích (Latham & Locke, 2006).

 

Through the experience of success and the positive emotions that accompany it, confidence and belief in our own abilities grow. Schunk (1985) found that participation in goal setting encourages a search for new strategies to aid success. Finding novel ways to utilize our skills and push our abilities increases task-relevant knowledge while enhancing self-confidence.

 

Thông qua trải nghiệm của sự thành công và những cảm xúc tích cực đi kèm với nó, sự tự tin và niềm tin vào khả năng của chúng ta ngày càng lớn. Schunk (1985) nhận thấy rằng việc tham gia vào việc thiết lập mục tiêu khuyến khích việc tìm kiếm các chiến lược mới để hỗ trợ thành công. Tìm ra những cách mới để áp dụng các kỹ năng của chúng ta và thúc đẩy khả năng của chúng ta làm tăng kiến ​​thức liên quan đến nhiệm vụ đồng thời nâng cao hiệu quả và sự tự tin của bản thân.

 

Goal setting involves planning for the future. MacLeod, Coates & Hetherton (2008) found that goal setting and skill-oriented planning significantly improved subjective well-being in those who took part in a goal-setting intervention program. Thinking positively about the future bolsters our ability to create goals and consider the actions required to achieve them.

 

Thiết lập mục tiêu liên quan đến việc lập kế hoạch cho tương lai. MacLeod, Coates & Hetherton (2008) nhận thấy rằng việc lập mục tiêu và lập kế hoạch theo định hướng kỹ năng đã cải thiện đáng kể chất lượng của những người tham gia chương trình thiết lập mục tiêu. Suy nghĩ tích cực về tương lai củng cố khả năng của chúng ta trong việc tạo ra các mục tiêu và cân nhắc các hành động cần thiết để đạt được chúng.

 

The capacity to plan positively impacts our perceived control over goal outcomes and our future (Vincent, Boddana, & MacLeod, 2004). Furthermore, goal setting and achievement can promote the development of an internal locus of control.

 

Khả năng lập kế hoạch tác động tích cực đến khả năng kiểm soát nhận thức của chúng ta đối với kết quả của mục tiêu và tương lai của chúng ta (Vincent, Boddana, & MacLeod, 2004). Hơn nữa, việc thiết lập và đạt được mục tiêu có thể thúc đẩy sự phát triển của cơ chế kiểm soát nội bộ.

 

Where individuals with an external locus of control believe that both positive and negative outcomes are the result of external influences, those with an internal locus of control believe that success is determined by their own actions and skills.

 

Khi những cá nhân có tầm nhìn hướng ngoại tin rằng kết quả tích cực và tiêu cực đều là kết quả của những tác động bên ngoài, thì những người có tầm nhìn hướng nội tin rằng thành công được quyết định bởi hành động và kỹ năng của chính họ.

 

Key Principles of Goal Setting

Initial theoretical statements regarding goal setting were made to determine how levels of intended achievement related to the actual levels of achievement (Locke, 1990). The goal-setting framework developed further provision that when an individual has specific goals to meet, their performance is more pronounced than in the absence of specifics. That is, setting clearly defined goals leads to better performance.

 

Các nguyên tắc chính của việc thiết lập mục tiêu

Các tuyên bố lý thuyết ban đầu liên quan đến thiết lập mục tiêu đã được đưa ra để xác định mức độ đạt được dự định liên quan như thế nào với mức độ thành tích thực tế (Locke, 1990). Khung thiết lập mục tiêu đã phát triển thêm điều khoản rằng khi một cá nhân có các mục tiêu cụ thể để đáp ứng, hiệu suất của họ sẽ rõ ràng hơn so với trường hợp không có các mục tiêu cụ thể. Có nghĩa là, việc đặt ra các mục tiêu được xác định rõ ràng sẽ dẫn đến hiệu suất tốt hơn.

 

By the 1990’s the research into goal setting culminated in the theory of goal setting and task performance in which 5 key principles for successful goal achievement were suggested (Locke & Latham, 1990).

 

Đến những năm 1990, nghiên cứu về thiết lập mục tiêu đã đạt đến đỉnh cao trong lý thuyết thiết lập mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ, trong đó đề xuất 5 nguyên tắc chính để đạt được mục tiêu thành công (Locke & Latham, 1990).

 

1. Commitment

Commitment refers to the degree to which an individual is attached to the goal and their determination to reach it – even when faced with obstacles. According to Locke & Latham (1990), goal performance is strongest when people are committed, and even more so when said goals are difficult.

 

1. Cam kết

Cam kết đề cập đến mức độ mà một cá nhân gắn bó với mục tiêu và quyết tâm đạt được mục tiêu đó - ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại. Theo Locke & Latham (1990), hiệu suất ghi bàn là mạnh nhất khi mọi người tận tâm, và thậm chí còn hơn thế khi nói rằng mục tiêu là khó.

 

Given the commitment to a goal, if an individual discovers their performance is below that which is required, they are likely to increase their effort or change their strategy in order to attain it (Latham & Locke, 2006).

 

Với cam kết đối với một mục tiêu, nếu một cá nhân phát hiện ra hiệu suất của họ thấp hơn mức yêu cầu, họ có thể sẽ tăng cường nỗ lực hoặc thay đổi chiến lược để đạt được mục tiêu đó (Latham & Locke, 2006).

 

When we are less committed to goals – particularly more challenging goals – we increase the likelihood of giving up. In the presence of strong commitment, there is a significant association between goals and performance; we are more likely to do what we intend to do. (Latham & Locke, 1991).

 

Khi chúng ta ít cam kết với các mục tiêu - đặc biệt là những mục tiêu khó khăn hơn - chúng ta sẽ tăng khả năng bỏ cuộc. Khi có sự cam kết mạnh mẽ, có một mối liên hệ đáng kể giữa các mục tiêu và hiệu suất; chúng ta có nhiều khả năng làm những gì chúng ta dự định làm. (Latham & Locke, 1991).

 

According to Miner (2005), a number of factors can influence our commitment levels. Namely, the perceived desirability of a goal and the perceived ability of achieving it. Whether you are setting a goal for yourself or for others, in order to be successful, you must possess the desire and a comprehensive understanding of what is required to achieve it.

 

Theo Miner (2005), một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ cam kết của chúng ta. Cụ thể là sự mong muốn được nhận thức về một mục tiêu và khả năng đạt được nó. Cho dù bạn đang đặt mục tiêu cho bản thân hay cho người khác, để thành công, bạn phải có mong muốn và sự hiểu biết toàn diện về những gì cần thiết để đạt được nó.

 

2. Clarity

Specific goals put you on a direct course. When a goal is vague, it has limited motivational value. Research by Arvey, Dewhirst & Boling (1976) indicated that goal clarity was positively related to overall motivation and satisfaction in the workplace.

 

2. Sự rõ ràng

Các mục tiêu cụ thể đưa bạn vào một khóa học trực tiếp. Khi một mục tiêu mơ hồ, nó có giá trị động lực hạn chế. Nghiên cứu của Arvey, Dewhirst & Boling (1976) chỉ ra rằng mục tiêu rõ ràng có liên quan tích cực đến động lực tổng thể và sự hài lòng tại nơi làm việc.

 

Set clear, precise and unambiguous goals that are implicit and can be measured. When a goal is clear in your mind, you have an improved understanding of the task at hand. You know exactly what is required and the resulting success is a further source of motivation.

 

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng, chính xác và rõ ràng, được ngầm hiểu và có thể đo lường được. Khi một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí của bạn, bạn sẽ hiểu rõ hơn về nhiệm vụ đang thực hiện. Bạn biết chính xác những gì là cần thiết và kết quả thành công là một nguồn động lực.

 

3. Challenging

Goals must be challenging yet attainable. Challenging goals can improve performance through increased self-satisfaction, and the motivation to find suitable strategies to push our skills to the limit (Locke & Latham, 1990). Conversely, goals that are not within our ability level will not be achieved, leading to feelings of dissatisfaction and frustration.

 

 3. Thử thách

Mục tiêu phải là thách thức nhưng có thể đạt được. Các mục tiêu thách thức có thể cải thiện hiệu suất thông qua việc gia tăng sự hài lòng của bản thân và động lực để tìm ra các chiến lược phù hợp để đẩy các kỹ năng của chúng ta đến giới hạn (Locke & Latham, 1990). Ngược lại, những mục tiêu không nằm trong khả năng của chúng ta sẽ không đạt được, dẫn đến cảm giác không hài lòng và thất vọng.

 

We are motivated by achievement and the anticipation of achievement. If we know a goal is challenging yet believe it is within our abilities to accomplish, we are more likely to be motivated to complete a task (Zimmerman et al., 1992).

 

Chúng ta được thúc đẩy bởi thành tích và sự mong đợi của thành tích. Nếu chúng ta biết một mục tiêu là thách thức nhưng tin rằng nó nằm trong khả năng của chúng ta để hoàn thành, chúng ta có nhiều khả năng sẽ có động lực để hoàn thành một nhiệm vụ (Zimmerman và cộng sự, 1992).

 

4. Task Complexity

Miner (2005) suggested that overly complex tasks introduce demands that may mute goal-setting effects. Overly complex goals that lie out of our skill level may become overwhelming and negatively impact morale, productivity, and motivation.

 

 4. Độ phức tạp của nhiệm vụ

Miner (2005) cho rằng các nhiệm vụ quá phức tạp sẽ tạo ra các yêu cầu có thể làm tắt các hiệu ứng thiết lập mục tiêu. Những mục tiêu quá phức tạp nằm ngoài trình độ kỹ năng của chúng ta có thể trở nên quá tải và tác động tiêu cực đến tinh thần, năng suất và động lực.

 

The timescale for such goals should be realistic. Allowing sufficient time to work toward a goal allows opportunities to reassess the goal complexity, whilst reviewing and improving performance. Even the most motivated of people can become disillusioned if the task’s complexity is too great for their skills.

 

Thời gian biểu cho các mục tiêu như vậy phải thực tế. Dành đủ thời gian để hướng tới mục tiêu cho phép có cơ hội đánh giá lại mức độ phức tạp của mục tiêu, đồng thời xem xét và cải thiện hiệu suất. Ngay cả những người có động lực cao nhất cũng có thể vỡ mộng nếu độ phức tạp của nhiệm vụ quá lớn so với kỹ năng của họ.

 

5. Feedback

Goal setting is more effective in the presence of immediate feedback (Erez, 1977). Feedback – including internal feedback – helps to determine the degree to which a goal is being met and how you are progressing.

 

5. Phản hồi

Thiết lập mục tiêu hiệu quả hơn khi có phản hồi ngay lập tức (Erez, 1977). Phản hồi - bao gồm phản hồi nội bộ - giúp xác định mức độ đạt được mục tiêu và bạn đang tiến triển như thế nào.

 

Unambiguous feedback ensures that action can be taken if necessary. If performance falls below the standard required to achieve a goal, feedback allows us to reflect upon our ability and set new, more attainable, goals. When such feedback is delayed, we cannot evaluate the effectiveness of our strategies promptly, leading to a potential reduction in the rate of progress (Zimmerman, 2008).

 

Phản hồi rõ ràng đảm bảo rằng hành động có thể được thực hiện nếu cần thiết. Nếu hiệu suất giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn cần thiết để đạt được mục tiêu, phản hồi cho phép chúng tôi đánh giá khả năng của mình và đặt ra các mục tiêu mới, dễ đạt được hơn. Khi những phản hồi như vậy bị trì hoãn, chúng ta không thể đánh giá hiệu quả của các chiến lược của mình kịp thời, dẫn đến khả năng giảm tốc độ tiến bộ (Zimmerman, 2008).

 

When we perceive our progress towards a goal as adequate, we feel capable of learning new skills and setting more challenging future goals.

 

Khi chúng ta nhận thấy sự tiến bộ của mình đối với một mục tiêu là phù hợp, chúng ta cảm thấy có khả năng học các kỹ năng mới và đặt ra các mục tiêu tương lai khó khăn hơn.

 

 8 Interesting Facts on Goal Setting

 1. Setting goals and reflecting upon them improves academic success. Around 25% of students who enroll in 4-year university courses do not complete their studies – common explanations for this include a lack of clear goals and motivation. Goal-setting intervention programs have been shown to significantly improve academic performance (Morisano, Hirsh, Peterson, Pihl, & Shore, 2010).

 

8 sự thật thú vị về thiết lập mục tiêu

 1. Đặt mục tiêu và phản ánh chúng giúp cải thiện thành công trong học tập. Khoảng 25% sinh viên đăng ký các khóa học 4 năm đại học không hoàn thành chương trình học của mình - những lời giải thích phổ biến cho điều này là thiếu mục tiêu và động lực rõ ràng. Các chương trình can thiệp thiết lập mục tiêu đã được chứng minh là cải thiện đáng kể kết quả học tập (Morisano, Hirsh, Peterson, Pihl, & Shore, 2010).

 

2. Goals are good for motivation and vice versa. Most definitions of motivation incorporate goals and goal setting as an essential factor, for example, “Motivation is the desire or want that energizes and directs goal-oriented behavior.” (Kleinginna & Kleinginna, 1981).

 

2. Mục tiêu tốt cho động lực và ngược lại. Hầu hết các định nghĩa về động lực đều kết hợp mục tiêu và thiết lập mục tiêu như một yếu tố thiết yếu, ví dụ: “Động lực là khao khát hoặc mong muốn tiếp thêm sức lực và định hướng hành vi theo định hướng mục tiêu”. (Kleinginna & Kleinginna, 1981).

3.   Goal setting is associated with achieving the optimal conditions for flow state. Setting clear goals that are both challenging yet within your skill level is a powerful contributor to finding yourself in ‘the zone’.

 

 

3. Thiết lập mục tiêu gắn liền với việc đạt được các điều kiện tối ưu cho trạng thái dòng chảy . Đặt ra các mục tiêu rõ ràng vừa thách thức vừa nằm trong cấp độ kỹ năng của bạn là một yếu tố đắc lực giúp bạn tìm thấy chính mình trong lĩnh vực.

 

4. An optimistic approach to goal setting can aid success. Research into goal-setting among students indicates that factors such as hope and optimism have a significant impact on how we manage our goals (Bressler, Bressler, & Bressler, 2010).

 

 

4. Một cách tiếp cận lạc quan để thiết lập mục tiêu có thể giúp bạn thành công. Nghiên cứu về thiết lập mục tiêu ở các sinh viên chỉ ra rằng các yếu tố như hy vọng và lạc quan có tác động đáng kể đến cách chúng ta quản lý mục tiêu của mình (Bressler, Bressler, & Bressler, 2010).

 

5. Goals that are both specific and difficult lead to overall improved performance. Comparisons between the effect of non-specific goals such as “I will try to do my best” and specific, challenging goals suggest that people do not tend to perform well when trying to ‘do their best’. A vague goal is compatible with multiple outcomes, including those lower than one’s capabilities (Locke, 1996).

 

5. Mục tiêu cụ thể và khó đều dẫn đến hiệu suất chung được cải thiện. So sánh giữa tác động của các mục tiêu không cụ thể như “Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình” và các mục tiêu cụ thể, đầy thách thức cho thấy rằng mọi người không có xu hướng thực hiện tốt khi cố gắng 'làm hết sức mình'. Một mục tiêu mơ hồ tương thích với nhiều kết quả, bao gồm cả những kết quả thấp hơn khả năng của một người (Locke, 1996).

 

6. People with high efficacy are more likely to set challenging goals and commit to them. Individuals who sustain belief in their abilities under the pressure of challenging goals tend to maintain or even increase their subsequent goals, thereby making improvements to ensuing performances. Conversely, individuals who lack this confidence have a tendency to lower their goals (making them easier to achieve) and decrease their future efforts (Locke, 1996).

 

6. Những người có hiệu quả công việc cao có nhiều khả năng sẽ đặt ra các mục tiêu có tính thách thức và cam kết thực hiện chúng. Những cá nhân duy trì niềm tin vào khả năng của họ dưới áp lực của các mục tiêu thách thức có xu hướng duy trì hoặc thậm chí tăng các mục tiêu tiếp theo của họ, do đó cải thiện hiệu suất tiếp theo. Ngược lại, những người thiếu tự tin có xu hướng hạ thấp mục tiêu của mình (khiến chúng dễ đạt được hơn) và giảm nỗ lực trong tương lai (Locke, 1996).

 

7. Social influences are a strong determinant in goal choice. While the impact of social influences on goal achievement may diminish with increased task-specific knowledge, social influences remain a strong determinant of goal choice (Klein, Austin & Cooper, 2008).

 

7. Ảnh hưởng xã hội là một yếu tố quyết định mạnh mẽ trong việc lựa chọn mục tiêu. Trong khi tác động của ảnh hưởng xã hội đến việc đạt được mục tiêu có thể giảm đi khi kiến ​​thức về nhiệm vụ cụ thể tăng lên, ảnh hưởng xã hội vẫn là yếu tố quyết định mạnh mẽ đến việc lựa chọn mục tiêu (Klein, Austin & Cooper, 2008).

 

8. Goal setting is a more powerful motivator than monetary incentives alone. Latham & Locke (1979) found goal setting to be the major mechanism by which other incentives affect motivation. Within the workplace, money was found most effective as a motivator when the rewards offered were contingent on achieving specific objectives.

 

8. Thiết lập mục tiêu là một động lực mạnh mẽ hơn là chỉ dùng tiền để khuyến khích. Latham & Locke (1979) đã nhận ra rằng thiết lập mục tiêu là cơ chế chính mà các khuyến khích khác ảnh hưởng đến động lực. Ở nơi làm việc, tiền được coi là động lực hiệu quả nhất khi phần thưởng được đưa ra phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu cụ thể.

 

Research and Studies

A multitude of studies has shown that setting challenging yet attainable goals increases the prospect of pursuing and fulfilling ambitions. The setting of clear goals is more likely to close the gap between current ability and the desired objectives. With this in mind, let’s look at some of the research related to goal setting.

 

 Học tập và Nghiên cứu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đặt ra những mục tiêu đầy thách thức nhưng có thể đạt được sẽ làm tăng triển vọng theo đuổi và thực hiện tham vọng. Việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng có nhiều khả năng thu hẹp khoảng cách giữa khả năng hiện tại và các mục tiêu mong muốn. Với suy nghĩ này, chúng ta hãy xem xét một số nghiên cứu liên quan đến thiết lập mục tiêu.

 

Goal setting in teams

The increasing prevalence of team-based structures in the workplace encouraged research in goal setting within teams. Such research indicated structural differences between goal setting for individuals and for groups (Locke & Latham, 2013).

 

Thiết lập mục tiêu trong các nhóm

Sự phổ biến ngày càng tăng của cấu trúc dựa trên đội nhóm tại nơi làm việc đã khuyến khích nghiên cứu thiết lập mục tiêu trong nhóm. Nghiên cứu như vậy chỉ ra sự khác biệt về cấu trúc giữa thiết lập mục tiêu cho cá nhân và cho nhóm (Locke & Latham, 2013).

 

Kozlowski & Klein (2000) suggested that while the effectiveness of individual and team goals may look similar when considering the final outcomes, the structure of the goal-setting construct is very different.

 

Kozlowski & Klein (2000) cho rằng mặc dù hiệu quả của các mục tiêu cá nhân và nhóm có thể trông giống nhau khi xem xét kết quả cuối cùng, nhưng cấu trúc của việc xây dựng mục tiêu lại rất khác nhau.

 

In team-based structures, individuals must engage in interpersonal interaction and various other processes in order to accomplish the team’s goal. Kristof-Brown & Stevens (2001) examined how perceived team mastery and performance goals affected individual outcome. Their findings suggested that agreement on team performance goals elicited greater individual satisfaction and contributions, regardless of goal strength.

 

Trong cấu trúc dựa trên nhóm, các cá nhân phải tham gia vào tương tác với nhau và các quá trình khác nhau để hoàn thành mục tiêu của nhóm. Kristof-Brown & Stevens (2001) đã kiểm tra mức độ hiểu biết của đội ngũ làm chủ và mục tiêu hiệu suất ảnh hưởng đến kết quả cá nhân như thế nào. Phát hiện của họ cho thấy rằng thỏa thuận về các mục tiêu hiệu suất của nhóm tạo ra sự hài lòng và đóng góp của cá nhân nhiều hơn, bất kể sức mạnh mục tiêu là bao nhiêu.

 

Goal setting in virtual teams

Within virtual teams (workgroups in which members collaborate remotely), designing interactions that encourage the setting of goals leads to the achievement of shared mental models (Powell, Piccoli, & Ives, 2004). The addition of intermediate goals in addition to final goals, and clearly articulating them, significantly improved task performance within virtual groups (Kaiser, Tuller, & McKowen, 2000).

 

Thiết lập mục tiêu trong nhóm ảo

Trong các nhóm ảo (nhóm làm việc trong đó các thành viên cộng tác từ xa), việc thiết kế các tương tác khuyến khích việc thiết lập các mục tiêu dẫn đến việc đạt được các mô hình tinh thần được chia sẻ (Powell, Piccoli, & Ives, 2004). Việc bổ sung các mục tiêu trung gian bên cạnh các mục tiêu cuối cùng và trình bày rõ ràng chúng, cải thiện đáng kể hiệu suất nhiệm vụ trong các nhóm ảo (Kaiser, Tuller, & McKowen, 2000).

 

Research by Powell, et al. (2004) suggested that virtual groups should employ a ‘caretaker’ – that is someone who is responsible for sharing goal-critical information. The inclusion of a ‘caretaker’ is a means of ensuring that each virtual team member’s efforts are aligned with those of the group, that there is role clarity, and that each teammate’s contribution advances the team toward its goals.

 

Nghiên cứu của Powell, et al. (2004) đề xuất rằng các nhóm ảo nên chọn ra một 'người quản nhiệm' - đó là người chịu trách nhiệm chia sẻ thông tin quan trọng về mục tiêu. Nói ngắn gọn, 'người quản nhiệm’ là một phương tiện để đảm bảo rằng nỗ lực của mỗi thành viên trong nhóm ảo đều phù hợp với nỗ lực của nhóm, rằng có sự rõ ràng về vai trò và đóng góp của mỗi đồng đội sẽ thúc đẩy nhóm đạt được mục tiêu của mình.

 

Goals and academia

The setting of educational goals in academia ensures learners have an unequivocal understanding of what is expected, which in turn aids concentration on the attainment of their goals (Hattie & Timperly, 2007).

 

Mục tiêu và học thuật

Việc thiết lập các mục tiêu giáo dục trong học thuật đảm bảo người học có sự hiểu biết rõ ràng về những gì được mong đợi, từ đó hỗ trợ sự tập trung vào việc đạt được các mục tiêu của họ (Hattie & Timperly, 2007).

 

Reis & McCoach (2000) suggested that specific characteristics are commonly associated with academic underachievement. These include low motivation, low self-regulation, and low goal valuation. For children, self-regulation and motivation are affected by perceived goal and achievement values. When a goal is valued, children are more likely to engage in, expend more effort on, and perform better on the task

 

Reis & McCoach (2000) cho rằng các đặc điểm cụ thể thường liên quan đến việc học tập kém hiệu quả. Chúng bao gồm động lực thấp, khả năng tự điều chỉnh thấp và định giá mục tiêu thấp. Đối với trẻ em, sự tự điều chỉnh và tự tạo động lực bị ảnh hưởng bởi các giá trị mục tiêu và thành tích nhận thức được. Khi mục tiêu được đánh giá cao, trẻ em có nhiều khả năng tham gia hơn, dành nhiều nỗ lực hơn và thực hiện tốt nhiệm vụ hơn.

 

Further research by McCoach and Siegle (2003) found that valuing a goal was a necessary prerequisite to one’s motivation to self-regulate and to achieve in a scholastic environment. Additionally, students’ beliefs in their efficacy for self-regulated learning influenced the academic goals they set for themselves and their final academic achievement (Zimmerman, 2008).

 

Nghiên cứu sâu hơn của McCoach và Siegle (2003) đã phát hiện ra rằng đánh giá mục tiêu là điều kiện tiên quyết cần thiết để tự điều chỉnh độc lực của một người và đạt được trong một môi trường học thuật. Ngoài ra, niềm tin của học sinh vào hiệu quả của việc tự điều chỉnh việc học tập đã ảnh hưởng đến các mục tiêu học tập mà họ đặt ra cho bản thân và thành tích học tập cuối cùng của họ (Zimmerman, 2008).

 

Neurological rehabilitation

Goal setting is at the core of many neurological rehabilitation therapies. Holliday, Ballinger, & Playford (2006) explored how in-patients with neurological impairments experienced goal setting and identified the issues that underpin individual experiences of goal setting.

 

Phục hồi thần kinh

Thiết lập mục tiêu là cốt lõi của nhiều liệu pháp phục hồi chức năng thần kinh. Holliday, Ballinger, & Playford (2006) đã khám phá cách những bệnh nhân mắc chứng suy nhược thần kinh trải qua quá trình thiết lập mục tiêu và xác định các vấn đề làm nền tảng cho trải nghiệm thiết lập mục tiêu của từng cá nhân.

 

Their findings suggested that within rehabilitative healthcare professions, it is vital that patients understand what is expected of them in order to ensure goal setting is a meaningful activity.

 

Phát hiện của họ cho thấy rằng trong các ngành chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng, điều quan trọng là bệnh nhân phải hiểu những gì họ mong đợi để đảm bảo việc đặt mục tiêu là một hoạt động có ý nghĩa.

 

Goal setting in physical therapy

Goal setting is a traditional method used within the practice of physical therapy. Cott & Finch (1991) examined the potential use of goal setting in improving and measuring physical therapy effectiveness. The study suggested that active participation by the patient in the goal-setting process is of primary importance to the attainment of goals.

 

 Thiết lập mục tiêu trong vật lý trị liệu

Thiết lập mục tiêu là một phương pháp truyền thống được sử dụng trong thực hành vật lý trị liệu. Cott & Finch (1991) đã kiểm tra việc sử dụng tiềm năng của thiết lập mục tiêu trong việc cải thiện và đo lường hiệu quả vật lý trị liệu. Nghiên cứu cho rằng sự tham gia tích cực của bệnh nhân vào quá trình thiết lập mục tiêu có tầm quan trọng hàng đầu đối với việc đạt được mục tiêu.

 

That is, inclusion in the formation of goals rather than having them externally imposed is imperative.

 

Có nghĩa là, đưa chúng vào việc hình thành các mục tiêu thay vì để chúng áp đặt từ bên ngoài là điều bắt buộc.

 

An Explanation of How (and Why) Goal Setting Works

When done correctly, goal setting is effective and often critical to success. Goals give us direction by focusing attention on goal-relevant behavior and away from irrelevant tasks (Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons, 1992). Miner (2005) suggested that goal setting works through three basic propositions:

  

Giải thích cách thức (và tại sao) việc thiết lập mục tiêu mang lại hiệu quả

Khi được thực hiện đúng cách, việc thiết lập mục tiêu sẽ hiệu quả và thường rất quan trọng đối với thành công. Mục tiêu cung cấp cho chúng ta định hướng bằng cách tập trung sự chú ý vào hành vi có liên quan đến mục tiêu và tránh xa các nhiệm vụ không liên quan (Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons, 1992). Miner (2005) cho rằng thiết lập mục tiêu hoạt động thông qua ba đề xuất cơ bản:

 

 1. Goals energize performance through the motivation to expend the required effort in line with the difficulty of the task.

 

 1.  Các mục tiêu tiếp thêm năng lượng cho việc thực hiện thông qua động lực để dành nỗ lực cần thiết phù hợp với độ khó của nhiệm vụ.

 

2. Goals motivate people to persist in activities over time.

 

2. Các mục tiêu thúc đẩy mọi người kiên trì hoạt động theo thời gian.

 

3. Goals direct people’s attention to relevant behaviors and away from behaviors which are irrelevant or detrimental to the achievement of the task.

 

3. Mục tiêu hướng sự chú ý của mọi người đến những hành vi có liên quan và tránh xa những hành vi không liên quan hoặc gây bất lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. 

 

As previously discussed, goals that are specific and challenging lead to higher levels of performance. Locke & Latham (1990) suggested that these types of goal strategies work more effectively for the following reasons:

 

Như đã thảo luận trước đây, các mục tiêu cụ thể và đầy thách thức dẫn đến mức hiệu suất cao hơn. Locke & Latham (1990) cho rằng các loại chiến lược mục tiêu này hoạt động hiệu quả hơn vì những lý do sau:

 

 1. Specific and challenging goals are associated with higher self-efficacy (the belief in our own skills and abilities).

 2. They require higher performance and more effort to elicit a sense of satisfaction.

 3. Specific goals are less ambiguous in terms of what constitutes good performance.

 

 1. Các mục tiêu cụ thể và đầy thách thức có liên quan đến hiệu quả bản thân cao hơn (niềm tin vào kỹ năng và khả năng của bản thân).

 2. Họ yêu cầu hiệu suất cao hơn và nỗ lực nhiều hơn để tạo ra cảm giác hài lòng.

 3. Các mục tiêu cụ thể ít mơ hồ hơn về những gì tạo nên hiệu suất tốt.

 

4. Challenging goals are more likely to result in outcomes that are valued by the individual.

 

4. Các mục tiêu thách thức có nhiều khả năng dẫn đến kết quả cá nhân được đánh giá cao hơn.

 

5. They encourage a tendency to persist with a task for longer.

 

5.Chúng khuyến khích xu hướng kiên trì với một nhiệm vụ lâu hơn.

 

6. The more specific and challenging the goal is, the more attention an individual will dedicate to it, often utilizing skills that have previously gone unused.


6. Mục tiêu càng cụ thể và càng thách thức thì cá nhân càng dành nhiều sự chú ý cho nó, thường sử dụng các kỹ năng mà trước đây không sử dụng.

 

7. They motivate individuals to search for better strategies and to plan ahead.

  

7. Chúng thúc đẩy các cá nhân tìm kiếm các chiến lược tốt hơn và lập kế hoạch trước.

 

Are there any Disadvantages?

While the advantages of goal setting are abundant, the process has potential drawbacks. If utilized incorrectly, goal setting has the potential to cause rather than solve problems. For example, if goals are used with a threat of consequences,  stress and anxiety can be increased (Locke, 1996).

 

 Có bất kỳ nhược điểm nào không?

Mặc dù những ưu điểm của việc thiết lập mục tiêu là rất nhiều, nhưng quá trình này có những nhược điểm tiềm ẩn. Nếu sử dụng không đúng cách, thiết lập mục tiêu có khả năng gây ra vấn đề hơn là giải quyết vấn đề. Ví dụ, nếu các mục tiêu được sử dụng đối mặt với mối đe dọa về hậu quả tiêu cực, thì căng thẳng và lo lắng có thể tăng lên (Locke, 1996).

 

Additionally, when there is a conflict between two or more goals, performance with respect to each goal may be undermined (Locke, Smith, Erez, Chah, & Shaffer, 1994).

 

Ngoài ra, khi có xung đột giữa hai hoặc nhiều mục tiêu, hiệu suất đối với từng mục tiêu có thể bị suy giảm (Locke, Smith, Erez, Chah & Shaffer, 1994).

 

 

Goal setting can be a useful tool to enhance interest in a task. However, if a goal is deemed arbitrary or unattainable, then dissatisfaction and poor performance may result. If difficult goals are set without proper quality controls, quantity may be achieved at the expense of quality (Latham & Locke, 2006).

 

Thiết lập mục tiêu có thể là một công cụ hữu ích để nâng cao sự quan tâm đến một nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu mục tiêu được coi là độc đoán hoặc không thể đạt được, thì có thể dẫn đến sự không hài lòng và hiệu quả kém. Nếu các mục tiêu khó được đặt ra mà không có biện pháp kiểm soát chất lượng thích hợp, số lượng có thể đạt được nhưng với chi phí cao (Latham & Locke, 2006).

 

Within the workplace, pressure for immediate results with no attention to how they are attained can trigger the use of expedient and ultimately costly methods such as dishonesty and high-pressure tactics in order to attain rapid results. As with any other management tool, goal setting works best when combined with good managerial judgment (Latham & Locke, 1979).

 

 

Ở nơi làm việc, áp lực đạt được kết quả tức thì mà không chú ý đến việc làm thế nào để đạt được kết quả đó có thể dẫn đến việc sử dụng những phương pháp không thích hợp và tốn kém như các chiến thuật không trung thực và áp lực cao để nhanh chóng đạt được kết quả. Như bất kỳ công cụ quản lý nào khác, việc thiết lập mục tiêu hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với khả năng phán đoán tốt của người quản lý (Latham & Locke, 1979).

 

When tasks are complex in nature, it is crucial that the goal directive is unambiguous and that the skills of the individual are well-matched to the end goal. If the route to the goal is unclear, and there is a lack of relevant prior experience to refer to, individuals are forced to discover new strategies in order to reach their target.

 

Khi các nhiệm vụ có tính chất phức tạp, điều quan trọng là chỉ thị mục tiêu phải rõ ràng và các kỹ năng của cá nhân phải phù hợp với mục tiêu cuối cùng. Nếu lộ trình đến mục tiêu không rõ ràng và thiếu kinh nghiệm liên quan trước đó để tham khảo, các cá nhân buộc phải khám phá các chiến lược mới để đạt được mục tiêu của họ.

 

While in some cases this can be done successfully, in others this may not be the case, particularly if the goals are specific and difficult. The reason appears to be that under this type of pressure, tunnel vision inhibits effective search procedures (Locke, 1996).

 

Mặc dù trong một số trường hợp, điều này có thể được thực hiện thành công, nhưng trong một số trường hợp khác, điều này có thể không đúng, đặc biệt là đối với các mục tiêu cụ thể và khó khăn. Lý do dường như là dưới những áp lực này, tầm nhìn về các cách tìm kiếm hiệu quả bị hạn chế (Locke, 1996).

 

While there are disadvantages to goal setting, it is important to remember that, with sufficient foresight, these problems can be overcome or prevented entirely.

 

Mặc dù có những bất lợi đối với việc thiết lập mục tiêu, nhưng điều quan trọng cần nhớ là, với tầm nhìn đủ xa, những vấn đề này có thể được khắc phục hoặc ngăn chặn hoàn toàn.

 

What Skills Does It Require?

There are some essential skills required for successful goal setting and achievement. The good news is they can be learned and developed through practice. If you cannot achieve the goals you have set, it is possible that the problem lies in one or more of these areas:

 

Nó yêu cầu những kỹ năng gì?

Có một số kỹ năng cần thiết để thiết lập và đạt được mục tiêu thành công. Tin tốt là chúng có thể học tập và phát triển thông qua thực hành. Nếu bạn không thể đạt được mục tiêu đã đặt ra, có thể vấn đề nằm ở một hoặc nhiều lĩnh vực sau:

 

Planning

The old adage ‘fail to plan, plan to fail’ is applicable to successful goal achievement. Low-quality planning negatively affects performance in relation to goals (Smith, Locke, & Barry, 1990). Planning and organizational skills are integral to the goal achievement process. Through proper planning, we can prioritize and maintain focus on the task at hand, while avoiding extraneous distractions that can draw us away from the end goal.

 

Lập kế hoạch

Câu ngạn ngữ cổ 'thất bại trong việc lập kế hoạch sẽ khiến kế hoạch thất bại' được áp dụng cho việc đạt được mục tiêu thành công. Lập kế hoạch chất lượng thấp ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất đạt được mục tiêu (Smith, Locke, & Barry, 1990). Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức là không thể thiếu đối với quá trình đạt được mục tiêu. Thông qua việc lập kế hoạch phù hợp, chúng ta có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên và duy trì sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, đồng thời tránh những phiền nhiễu không đáng có có thể khiến chúng ta bị sao nhãng khỏi mục tiêu cuối cùng.

 

Self-Motivation

Without the desire to achieve, our attempts at goal setting are doomed to fail. Motivation to achieve a goal encourages us to develop new techniques and skills in order to succeed (Locke, 2001). In more challenging circumstances, the motivation to keep going is a powerful contributor to goal attainment.

 

 Động lực bản thân

Nếu không có mong muốn đạt được, những nỗ lực của chúng ta trong việc thiết lập mục tiêu chắc chắn sẽ thất bại. Động lực để đạt được mục tiêu kích thích chúng ta phát triển các kỹ thuật và kỹ năng mới để thành công (Locke, 2001). Trong những hoàn cảnh khó khăn hơn, động lực để tiếp tục là một đóng góp rất mạnh giúp chúng ta được mục tiêu.

 

Time Management

Time management is a useful skill across many facets of life including goal setting. While setting goals is commonly considered to be a specific time management behavior (Macan, Shahani, Dipboye, & Phillips, 1990), time management is also required in order to successfully accomplish a goal. If we do not properly consider the timescale required to attain a goal, we will inevitably fail.

 

Quản lý thời gian

Quản lý thời gian là một kỹ năng hữu ích trên nhiều khía cạnh của cuộc sống bao gồm cả thiết lập mục tiêu. Mặc dù thiết lập mục tiêu thường được coi là một hành vi quản lý thời gian cụ thể (Macan, Shahani, Dipboye, & Phillips, 1990), quản lý thời gian cũng là một yếu tố giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu. Nếu chúng ta không xem xét đúng khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại.

 

Additionally, the time we allocate to planning our goals directly impacts task performance – the more time spent on the planning stage, the more likely we are to succeed (Smith, Locke, & Barry, 1990).

 

Ngoài ra, thời gian chúng ta phân bổ để lập kế hoạch mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ - càng dành nhiều thời gian cho giai đoạn lập kế hoạch, chúng ta càng có nhiều khả năng thành công (Smith, Locke, & Barry, 1990).

 

Flexibility

Inevitably, at some point, things aren’t going to go as planned. Having the flexibility to adapt to barriers, the perseverance to sustain your efforts and to carry on in the face of adversity is essential to reaching your goal.

 

 Linh hoạt

Không thể tránh khỏi, tại một số thời điểm, mọi thứ sẽ không diễn ra như kế hoạch. Có sự linh hoạt để thích ứng với các rào cản, sự kiên trì để duy trì nỗ lực của bạn và tiếp tục đối mặt với nghịch cảnh là điều cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn.

 

Self-regulation

An individual needs to regulate and manage their own emotions in order to promote their own personal and social goals. With developed Emotional Intelligence comes the ability to efficiently consider and describe motivational goals, aims, and missions (Mayer, 2004).

 

Tự điều chỉnh

Một cá nhân cần tự điều chỉnh và quản lý cảm xúc của chính họ để thúc đẩy các mục tiêu cá nhân và xã hội của họ. Với khả năng quản lý cảm xúc được phát triển sẽ là nền tảng để phát triển khả năng xem xét và mô tả các mục tiêu độc lực, sứ mệnh và nhiệm vụ một cách hiệu quả (Mayer, 2004).

 

Commitment and Focus

If we are not committed to our goals, goal setting will not work (Locke, 2001). It is imperative that goals are important and relevant on a personal level, and that we know we are capable of attaining, or at the very least making substantial progress towards, a goal.

 

 Cam kết và tập trung

Nếu chúng ta không cam kết với mục tiêu của mình, việc thiết lập mục tiêu sẽ không hiệu quả (Locke, 2001). Điều bắt buộc là các mục tiêu phải quan trọng và phù hợp ở cấp độ cá nhân và chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng đạt được, hoặc ít nhất là đạt được tiến bộ đáng kể đối với một mục tiêu.

 

Different Areas Related to Goal Setting

Many areas related to goal setting significantly impact the end result – from the type of goal we set to the ways we in which we approach them. With this in mind, let’s look at some of the areas related to goal setting and how they affect potential success.

 

 Các lĩnh vực khác nhau liên quan đến thiết lập mục tiêu

Nhiều lĩnh vực liên quan đến thiết lập mục tiêu ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng - từ loại mục tiêu chúng ta đặt ra đến cách chúng ta tiếp cận chúng. Với suy nghĩ này, chúng ta hãy xem xét một số lĩnh vực liên quan đến thiết lập mục tiêu và cách chúng ảnh hưởng đến thành công tiềm năng.

 

Performance and Mastery

Achievement theorists have differentiated two types of achievement goals that characterize an individual’s purpose for task engagement: mastery achievement goals which focus on the development of skills, and performance achievement goals which focus on the demonstration of ability (Ames & Archer, 1988).

 

Hiệu suất và sự thành thạo

Các nhà lý thuyết về thành tích đã phân biệt hai loại mục tiêu thành tích đặc trưng cho mục đích thực hiện nhiệm vụ của một cá nhân: mục tiêu thành tích thành thạo và tập trung vào sự phát triển các kỹ năng và mục tiêu thành tích tập trung vào việc thể hiện khả năng (Ames & Archer, 1988).

 

Mastery goals encourage attempts to try and to improve. These skill-focused goals attribute outcomes to the effort put into a task, and construe obstacles as an indication that further learning is required. Within these types of goals, individuals are more likely to respond to failure by increasing future effort and seeking alternative strategies that can improve their skills (Butler, 2014).

 

 Mục tiêu thành thạo khuyến khích chúng ta nỗ lực cố gắng và cải thiện. Các mục tiêu tập trung vào kỹ năng này quy kết quả cho nỗ lực thực hiện một nhiệm vụ và xây dựng các trở ngại như một dấu hiệu cho thấy cần phải học hỏi thêm. Trong các loại mục tiêu này, các cá nhân có nhiều khả năng phản ứng với thất bại hơn bằng cách tăng cường nỗ lực trong tương lai và tìm kiếm các chiến lược thay thế có thể cải thiện kỹ năng của họ (Butler, 2014).

 

Performance goals orient individuals to prove these types of goals define and evaluate task competence relative to others. Performance goals attribute outcomes to ability or lack thereof. Setbacks are viewed as an indication of low ability and discourage the likelihood of asking for help so as to avoid exposing inadequacy (Butler, 2014).

 

Mục tiêu hiệu suất định hướng cá nhân để chứng minh những loại mục tiêu này xác định và đánh giá năng lực nhiệm vụ so với những mục tiêu khác. Mục tiêu hiệu suất quy kết quả cho khả năng hoặc sự thiếu hụt của nó. Sự thất bại được coi là một dấu hiệu của khả năng thấp và không khuyến khích khả năng yêu cầu sự giúp đỡ để tránh bộc lộ sự kém cỏi (Butler, 2014).

 

Performance goals may create feelings of anxiety and interrupt task performance, whereas mastery goals promote involvement through self-evaluation and ongoing improvement. This suggests that mastery goals may provide a more positive effect on motivation and, in turn, goal achievement (Nichols, 1984).

 

Mục tiêu hiệu suất có thể tạo ra cảm giác lo lắng và làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ, trong khi mục tiêu thành thạo thúc đẩy sự tham gia thông qua việc tự đánh giá và cải tiến liên tục. Điều này cho thấy rằng mục tiêu thành thạo có thể mang lại tác động tích cực hơn đến động lực và do đó, đạt được mục tiêu (Nichols, 1984).

 

While this is true in part, it is not so black and white. Elliot & Harackiewicz (1994) examined the effects of mastery and performance goals on intrinsic motivation.

 

 Trong khi điều này đúng một phần, nó không phải luôn theo giấy trắng mực đen như vậy. Elliot & Harackiewicz (1994) đã xem xét ảnh hưởng của mục tiêu thành thạo và hiệu suất đối với động lực nội tại.

 

They discovered that mastery goals proved optimal for subjects with low achievement orientation, while performance goals reduced their interest in a task and led to poor performance. Conversely, high achievement-oriented subjects showed positive reactions to performance-focused goals.

 

 Họ phát hiện ra rằng mục tiêu thành thạo có vẻ tối ưu hơn đối với những đối tượng có định hướng thành tích thấp, trong khi mục tiêu hiệu suất làm giảm sự quan tâm của họ đối với một nhiệm vụ và dẫn đến hiệu suất kém. Ngược lại, các đối tượng hướng đến thành tích cao cho thấy phản ứng tích cực đối với các mục tiêu tập trung vào hiệu suất.

 

Prosociality

Much of the existing research inspired by achievement goal theory has focused on the workplace and academia. A separate line of inquiry suggested that goal setting not only contributes to a deeper understanding of achievement, but is also impacted by the interpersonal world of individuals. Peer acceptance and respect significantly affects how we choose and express goals (Covington, 2000).

 

Tính xã hội

Phần lớn các nghiên cứu hiện tại lấy cảm hứng từ lý thuyết mục tiêu thành tích đã tập trung vào nơi làm việc và học viện. Một cuộc điều tra riêng cho rằng việc đặt ra mục tiêu không chỉ góp phần hiểu sâu hơn về thành tích mà còn bị tác động bởi thế giới giữa các cá nhân của các cá nhân. Sự chấp nhận và tôn trọng của bạn bè ảnh hưởng đáng kể đến cách chúng ta lựa chọn và thể hiện mục tiêu (Covington, 2000).

 

The pursuit of social goals can help organize, direct, and empower individuals to achieve more fully. For example, the desire to achieve goals for the sake of the group is a well-known phenomenon, and it forms the basis for much of the success of cooperative learning (Hertiz-Lazarowitz et al 1992).

 

Việc theo đuổi các mục tiêu xã hội có thể giúp tổ chức, chỉ đạo và trao quyền cho các cá nhân để đạt được đầy đủ hơn. Ví dụ, mong muốn đạt được mục tiêu vì lợi ích của nhóm là một hiện tượng nổi tiếng và nó tạo cơ sở cho phần lớn thành công của việc học hợp tác (Hertiz-Lazarowitz và cộng sự 1992).

 

Self-Worth

Covington (1992) suggested that achievement goals adopted in an educational setting, whether mastery-oriented or performance-oriented, reflect an attempt to establish and maintain a sense of worth and belonging in a society that values competency and success.

 

Giá trị bản thân

Covington (1992) cho rằng các mục tiêu thành tích được thông qua trong một môi trường giáo dục, dù là theo định hướng làm chủ hay định hướng về hiệu suất, đều phản ánh nỗ lực thiết lập và duy trì cảm giác giá trị và thuộc về trong một xã hội coi trọng năng lực và thành công.

 

In effect, individuals are widely considered to be as worthy as their ability to achieve. The fear of failure within this context can impact the attainment of goals. The grades students achieve and successes within the workplace are often the measure by which individuals judge their worth.

 

 Trên thực tế, các cá nhân được coi là xứng đáng với khả năng đạt được của họ. Nỗi sợ thất bại trong bối cảnh này có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu. Điểm số mà sinh viên đạt được và thành công trong môi trường làm việc thường là thước đo mà các cá nhân đánh giá giá trị của họ.

 

Approach vs Avoidance

While most achievement goal and intrinsic motivation theorists posit the existence of two primary goal orientations (mastery and performance), Elliot & Harackiewicz (1996) suggested that performance goals should be further partitioned into independent approach and avoidance orientations.

 

Tiếp cận và Tránh

Trong khi hầu hết các nhà lý thuyết về mục tiêu thành tích và động lực nội tại đều đặt ra sự tồn tại của hai định hướng mục tiêu chính (làm chủ và hiệu suất), Elliot & Harackiewicz (1996) cho rằng mục tiêu hiệu suất nên được phân chia thành các định hướng tiếp cận độc lập và định hướng tránh.

 

Khi đặt mục tiêu, các cá nhân có thể khao khát đạt được năng lực hoặc phấn đấu để tránh tình trạng kém năng lực; chúng ta bị thúc đẩy bởi khát vọng thành công hoặc sợ thất bại (Lewin, Dembo, Festinger, & Sears, 1944).

 

When setting goals, individuals may aspire to attain competence or strive to avoid incompetence; we are driven either by a desire for success or a fear of failure (Lewin, Dembo, Festinger, & Sears, 1944).

 

3 Helpful Categories for Setting Healthy Goals

When it comes to setting goals, we can broadly identify the type of goal as falling into one of three categories. By doing so, we can set a goal in each category or set multiple goals within one category, allowing our focus to fall on specific or multiple areas that require particular attention.

 

 3 hạng mục hữu ích để thiết lập các mục tiêu lành mạnh

Khi nói đến thiết lập mục tiêu, chúng ta có thể xác định rộng rãi loại mục tiêu thuộc một trong ba loại. Bằng cách đó, chúng tôi có thể đặt mục tiêu trong từng danh mục hoặc đặt nhiều mục tiêu trong một danh mục, cho phép tập trung vào các lĩnh vực cụ thể hoặc nhiều lĩnh vực cần sự chú ý đặc biệt.

 

1. Time Goals

Goals can be categorized into short-term or long-term. As the name suggests, short-term goals take relatively less time to achieve than longer-term goals. While there is no set definition to mark the transition between a short or long-term goal, we can think of goals which take between a day to a few weeks to achieve as short-term and goals expected to require a month or more as long-term goals.

 

 1. Mục tiêu theo thời gian

Các mục tiêu có thể được phân loại thành ngắn hạn hoặc dài hạn. Như tên cho thấy, các mục tiêu ngắn hạn mất ít thời gian để đạt được hơn các mục tiêu dài hạn. Mặc dù không có định nghĩa cụ thể để đánh dấu sự chuyển đổi giữa mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, nhưng chúng ta có thể nghĩ đến các mục tiêu mất từ ​​một ngày đến vài tuần để đạt được là ngắn hạn và các mục tiêu dự kiến ​​sẽ yêu cầu một tháng hoặc lâu hơn gọi là mục tiêu dài hạn.

 

2. Focus Goals

Focus goals are all about the big objectives, those potentially life-changing achievements you’re aiming towards. These are goals that tend to fall into the long-term category and may include steps that require adaptations across multiple contexts.

 

 2. Mục tiêu trọng tâm

Các mục tiêu trọng tâm là tất cả những mục tiêu lớn, những thành tựu có khả năng thay đổi cuộc sống mà bạn đang hướng tới. Đây là những mục tiêu có xu hướng thuộc loại dài hạn và có thể bao gồm các bước yêu cầu thích ứng trên nhiều bối cảnh.

 

For example, the goal of ‘I will write and publish my first novel by the end of next year’ might entail the undertaking of training with respect to creative writing and research regarding self-publishing, a need to adjust your employment situation to allow adequate time to fulfill the goal with respect to the allotted deadline.

 

 

Ví dụ: mục tiêu ‘Tôi sẽ viết và xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào cuối năm tới' có thể đòi hỏi kiến thức liên quan đến cách viết sáng tạo và nghiên cứu liên quan đến tự xuất bản, cần phải điều chỉnh công việc của bạn để có thời gian hoàn thành mục tiêu so với thời hạn đã giao.

 

3. Topic-Based Goals

These goals fit neatly into a specific area of your life. Topic-based goals could relate to an aspect of your personal life, your career, or your finances.

 

 3. Mục tiêu dựa trên chủ đề

Những mục tiêu này nằm gọn trong một lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống của bạn. Các mục tiêu dựa trên chủ đề có thể liên quan đến một khía cạnh nào đó của cuộc sống cá nhân bạn, sự nghiệp hoặc tài chính của bạn.

 

For example, a financial goal could be to ‘save $1,000 by the end of the year’ while a personal goal might be to ‘reduce my cholesterol level to X within 6 months’.

 

Ví dụ: mục tiêu tài chính có thể là' tiết kiệm 1.000 đô la vào cuối năm' trong khi mục tiêu cá nhân có thể là ‘giảm mức cholesterol của tôi xuống mức X trong vòng 6 tháng '.

 

The categories of time, focus and topic are not mutually exclusive. Rather, goals are likely to fall into at least two categories. We may set ourselves a short-term financial goal of ‘save 1/3 of next month’s pay’, or perhaps a long-term personal focus goal of ‘get fit enough to compete in an iron man competition’ or any other combination thereof.

 

 Các danh mục thời gian, trọng tâm và chủ đề không loại trừ lẫn nhau. Thay vào đó, các mục tiêu có thể thuộc ít nhất hai loại. Chúng ta có thể đặt cho mình một mục tiêu tài chính ngắn hạn là 'tiết kiệm 1/3 tiền lương của tháng tới ', hoặc có thể là mục tiêu tập trung cá nhân dài hạn là 'có đủ sức khỏe để thi đấu trong một cuộc thi Iron man' hoặc bất kỳ sự kết hợp nào khác của chúng. 

 

An Outline for Personal Goal Setting

Personal goal setting is a personal endeavor, only you know what you want to achieve. The following outline will help focus your attention on the personal goal-setting process and guide you in the right direction for successful personal goal attainment.

 

Đề cương cho việc thiết lập mục tiêu cá nhân

Thiết lập mục tiêu cá nhân là một nỗ lực cá nhân, chỉ có bạn mới biết mình muốn đạt được điều gì. Đề cương sau đây sẽ giúp tập trung sự chú ý của bạn vào quá trình thiết lập mục tiêu cá nhân và hướng dẫn bạn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu cá nhân thành công.

 

Set three goals

It might be tempting to approach goal setting with gusto, and while enthusiasm is a good thing it is important not to rush into too much too soon. By limiting the number of goals, you initially set there is less chance that you will become overwhelmed by the tasks ahead. Setting just a few initial goals will allow you to make a start on the journey while avoiding the negative emotions that accompany failure.

 

Đặt ba mục tiêu

Có thể bạn sẽ cảm thấy hứng thú khi tiếp cận việc thiết lập mục tiêu, và mặc dù nhiệt tình là điều tốt, nhưng điều quan trọng là không nên lao vào quá sớm. Bằng cách giới hạn số lượng mục tiêu ban đầu bạn đặt ra, bạn sẽ có ít khả năng bị choáng ngợp bởi các nhiệm vụ phía trước. Chỉ đặt ra một vài mục tiêu ban đầu sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc hành trình trong khi tránh những cảm xúc tiêu cực đi kèm với thất bại.

 

As you begin to achieve your objectives, try setting more challenging, longer-term goals to push your abilities even further. Once your goals are set, remember to review them regularly. When you begin the goal-setting process it may be beneficial to revisit your progress daily or weekly depending on the goal.

 

Khi bạn bắt đầu đạt được các mục tiêu của mình, hãy thử đặt ra các mục tiêu dài hạn hơn, thách thức hơn để thúc đẩy khả năng của bạn hơn nữa. Khi mục tiêu của bạn đã được thiết lập, hãy nhớ xem lại chúng thường xuyên. Khi bạn bắt đầu quá trình thiết lập mục tiêu, bạn có thể xem lại tiến trình của mình hàng ngày hoặc hàng tuần tùy thuộc vào mục tiêu.

 

Focus on short term goals

Initially, it is better to set short-term and more realistic goals. Setting short term goals such as “I will learn to make pancakes by next week” enables more frequent opportunities to review and acknowledge the achievement of goals. More frequent experiences of success result in greater positive emotions and increased motivation to set additional goals or a combination of short, medium and long-term goals.

 

 Tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn

Ban đầu, tốt hơn là bạn nên đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và thực tế hơn. Đặt ra các mục tiêu ngắn hạn như “Tôi sẽ học làm bánh kếp vào tuần tới” tạo cơ hội thường xuyên hơn để xem xét và thừa nhận việc đạt được các mục tiêu. Trải nghiệm thành công thường xuyên hơn dẫn đến cảm xúc tích cực hơn và tăng động lực để đặt ra các mục tiêu bổ sung hoặc kết hợp các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

 

Make your goals positive

Reframe negative goals such as “I want to stop eating so much junk food” into more positive terms like “I want to feel healthy and will change my diet in order to do so”. With negative goals, the initial motivation often comes from a place of negativity, for example, “I want to stop eating so much junk food because I feel unattractive”. These negative connotations can lead to self-criticism and de-motivation.

 

 Làm cho mục tiêu của bạn trở nên tích cực

Sắp xếp lại các mục tiêu tiêu cực như “Tôi muốn ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt” thành các thuật ngữ tích cực hơn như “Tôi muốn cảm thấy khỏe mạnh và sẽ thay đổi chế độ ăn uống của mình để đạt được mục tiêu”. Với những mục tiêu tiêu cực, động lực ban đầu thường đến từ nơi tiêu cực, chẳng hạn như “Tôi muốn ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt vì tôi cảm thấy mình không quyến rũ”. Những ý nghĩa tiêu cực này có thể dẫn đến việc tự phê bình và mất động lực.

 

Failure to achieve a positive goal is viewed as an indication that while we may have failed at least we are still on the right path.

 

 Việc không đạt được mục tiêu tích cực được xem như một dấu hiệu cho thấy rằng dù chúng ta có thể đã thất bại nhưng ít nhất chúng ta vẫn đang đi đúng đường.

 

3 Descriptions of Goal Setting in Practice

1. Psychological Health

Goal setting is a robust method of support for positive mental health (Rose & Smith, 2018). When considering the goals, you would like to achieve in relation to psychological health, think about what you want to change and how you want to go about changing it. Achieving goals in any aspect of life can boost self-esteem and self-efficacy, leading to improvements in confidence and well-being.  

 

3 Mô tả về Thiết lập Mục tiêu trong Thực tế

1. Sức khỏe tâm lý

Thiết lập mục tiêu là một phương pháp mạnh mẽ để hỗ trợ sức khỏe tinh thần tích cực (Rose & Smith, 2018). Khi xem xét các mục tiêu, bạn muốn đạt được liên quan đến sức khỏe tâm lý, hãy nghĩ về những gì bạn muốn thay đổi và cách bạn muốn thay đổi nó. Đạt được mục tiêu trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống có thể thúc đẩy lòng tự trọng và sự hiệu quả cho bản thân, dẫn đến cải thiện sự tự tin và hạnh phúc.

 

Janet has been thinking about her well-being and wants to make changes to improve her mental health. Within this area, goals such as “I want to be happier” are too vague and will create barriers to achievement. Janet settles on the more specific goals of “I will do one thing every day that makes me happy”. This is much more realistic and can easily be reviewed.

 

Janet đã suy nghĩ về sức khỏe của mình và muốn thực hiện những thay đổi để cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Trong lĩnh vực này, các mục tiêu như “Tôi muốn hạnh phúc hơn” quá mơ hồ và sẽ tạo ra rào cản đối với thành tích. Janet đặt mục tiêu cụ thể hơn là “Tôi sẽ làm một việc mỗi ngày khiến tôi hạnh phúc”. Điều này thực tế hơn nhiều và có thể dễ dàng xem xét.

 

 2. Relationships

Canevello & Crocker (2011) suggested that goals contribute to the cycles of responsiveness between people and improve relationship quality. Interpersonal goal setting allows us to create higher quality relationships characterized by improved responsiveness that ultimately enhance relationship quality for everyone involved.

 

 2. Các mối quan hệ

Canevello & Crocker (2011) cho rằng các mục tiêu góp phần vào chu kỳ phản ứng giữa mọi người và cải thiện chất lượng mối quan hệ . Thiết lập mục tiêu giữa các cá nhân cho phép chúng tôi tạo ra các mối quan hệ chất lượng cao hơn, đặc trưng bởi khả năng đáp ứng được cải thiện, cuối cùng nâng cao chất lượng mối quan hệ cho tất cả mọi người tham gia.

 

Toby decides he wants to spend more time with his family, after thinking about how he can do this he feels that the problem may be related to the many late nights he has been spending at work. Toby decides, “I will make sure I am home from work every night before the children go to bed”.

 

Toby quyết định muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sau khi suy nghĩ về cách anh có thể làm điều này, anh cảm thấy rằng vấn đề có thể liên quan đến nhiều đêm muộn mà anh đã dành cho công việc. Toby quyết định, "Tôi sẽ đảm bảo rằng tôi đi làm về mỗi tối trước khi bọn trẻ đi ngủ ".

 

While this may seem like a specific goal, there is still much ambiguity. What if he has to work late in order to meet a deadline? Both he and his children will feel disappointed and frustrated with this outcome.

 

 Mặc dù đây có vẻ là một mục tiêu cụ thể, nhưng vẫn còn nhiều điều mơ hồ. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta buộc phải làm việc muộn để kịp thời hạn? Cả anh ấy và các con sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản với kết cục này.

 

After reviewing his goal, Toby makes some alterations and thinks that the goal, “I will make sure I am home from work 2 days a week so that I can see the children before bedtime”. By adding specifics, he has made his goal more achievable and measurable. On reviewing his goal progress, Toby might then decide to change his goal to three times per week if experience tells him this is attainable.

 

 Sau khi xem xét mục tiêu của mình, Toby thực hiện một số thay đổi và nghĩ rằng mục tiêu đó, “Tôi sẽ đảm bảo rằng tôi đi làm về 2 ngày một tuần để có thể gặp các con trước khi đi ngủ”. Bằng cách thêm các chi tiết cụ thể, anh ấy đã làm cho mục tiêu của mình dễ đạt được và có thể đo lường được. Khi xem xét tiến trình mục tiêu của mình, Toby sau đó có thể quyết định thay đổi mục tiêu của mình thành ba lần mỗi tuần nếu kinh nghiệm cho anh ta biết điều này có thể đạt được.

 

3. Financial

Money, or lack thereof, can massively influence our mental health and well-being (Mind, 2016). It is impossible to know what life will throw at you – illness, redundancy, unexpected expenditure.

 

3. Tài chính

Có tiền, hoặc thiếu tiền, có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của chúng ta (Mind, 2016). Không thể biết trước được những gì cuộc đời sẽ ném vào bạn - bệnh tật, dư thừa, chi tiêu đột xuất.

 

In this category, like many others, short term, smaller goals are often more likely to result in success. Perhaps you have debt that you want freedom from or even just a rainy-day savings fund. Whatever your financial goal, small positive steps to taking control of your finances can make a big impact.

 

 Trong danh mục này, giống như nhiều danh mục khác, các mục tiêu ngắn hạn, nhỏ hơn thường có nhiều khả năng thành công hơn. Có lẽ bạn có một khoản nợ mà bạn muốn có được hoặc thậm chí chỉ là một quỹ tiết kiệm phòng cho những ngày khó khăn. Dù mục tiêu tài chính của bạn là gì, những bước tích cực nhỏ để kiểm soát tài chính của bạn có thể tạo ra tác động lớn.

 

Jenny has been thinking about her finances and decides she wants to start building her savings. Rather than setting the vague goal, “I want to save money”, she thinks in more detail about her objective and sets the goal “I will save $500 in the next 8 weeks”. By making the goal more specific and measurable, Jenny has improved the likelihood of actually achieving her goal.

 

 Jenny đã suy nghĩ về tài chính của mình và quyết định bắt đầu xây dựng khoản tiết kiệm của mình. Thay vì đặt mục tiêu mơ hồ “Tôi muốn tiết kiệm tiền”, cô ấy suy nghĩ chi tiết hơn về mục tiêu của mình và đặt mục tiêu “Tôi sẽ tiết kiệm được 500 đô la trong 8 tuần tới”. Bằng cách làm cho mục tiêu cụ thể hơn và có thể đo lường được, Jenny đã cải thiện khả năng thực sự đạt được mục tiêu của mình.

 

The goal can now be reviewed as and when she decides to and it will be clear if she is on track.

Mục tiêu bây giờ có thể được xem xét và khi cô ấy quyết định và sẽ rõ ràng nếu cô ấy đang đi đúng hướng.

 

3 Goal Setting PDFs

This PDF: ‘Workbook for Goal-setting and Evidence-based Strategies for Success’ provides an abundance of exercises and worksheets with the aim of teaching the reader the best practices for designing, pursuing and achieving important goals.

 

3 tệp PDF thiết lập mục tiêu

Bản PDF này : ' Sách bài tập về chiến lược thiết lập mục tiêu và dựa trên bằng chứng để thành công ' cung cấp rất nhiều bài tập và trang tính với mục đích dạy cho người đọc những phương pháp hay nhất để thiết kế, theo đuổi và đạt được các mục tiêu quan trọng.

 

Compiled by Caroline Adams Miller, MAPP, author of ‘Creating Your Best Life: The Ultimate Life List Guide’, the 90+ page workbook provides a structured approach to guide readers towards successful goal setting.

 

 Được biên soạn bởi Caroline Adams Miller, MAPP, tác giả của ' Tạo cuộc sống tốt nhất của bạn: Chỉ dẫn tốt nhất cho cuộc sống của bạn', sách bài tập hơn 90 trang cung cấp phương pháp tiếp cận có cấu trúc để hướng dẫn người đọc hướng tới việc thiết lập mục tiêu thành công.

 

This workbook/guide draws input from a number of areas, including work on “flourishing” from positive psychology founding father, Dr. Martin Seligman. It presents a thorough 6-theme process which guides readers to successful goal setting and provides an in-depth review of the underlying psychology.

 

Sách bài tập / hướng dẫn này thu thập ý kiến ​​đóng góp từ một số lĩnh vực, bao gồm cả công việc về “sự phát triển ” từ cha đẻ của ngành tâm lý học tích cực, Tiến sĩ Martin Seligman . Nó trình bày một quy trình 6 chủ đề kỹ lưỡng hướng dẫn người đọc thiết lập mục tiêu thành công và cung cấp một đánh giá chuyên sâu về tâm lý cơ bản.

 

Anxiety Canada’s PDF ‘Guide for Goal Setting’ provides a simple but effective guide on how to identify, set, and achieve realistic goals. The guide handily breaks down the process into easy-to-follow steps while prompting readers to view their future prospects in a positive light.

 

PDF của Anxiety Canada về 'Hướng dẫn cách Thiết lập Mục tiêu’ cung cấp một hướng dẫn đơn giản nhưng hiệu quả về cách xác định, thiết lập và đạt được các mục tiêu thực tế. Hướng dẫn chia nhỏ quy trình thành các bước dễ làm theo cách thủ công trong khi nhắc người đọc nhìn ra triển vọng tương lai của họ theo hướng tích cực.

 

In brief, the guide is broken down into 5 steps:

 1. Identify your goals with a focus on being realistic and specific.

 2. Break down these goals into smaller steps.

 3. Identify potential obstacles between you and your goals.

 4. Build a schedule and allow adequate time to pursue goals.

 5. Do it!

 

Tóm lại, hướng dẫn được chia thành 5 bước:

 1. Xác định mục tiêu của bạn tập trung vào tính thực tế và cụ thể.

 2. Chia các mục tiêu này thành các bước nhỏ hơn.

 3. Xác định những trở ngại tiềm ẩn giữa bạn và mục tiêu của bạn.

 4. Xây dựng lịch trình và dành đủ thời gian để theo đuổi mục tiêu.

 5. Thực hiện!

 

The guide’s a really great way to dip your proverbial toe with regards to goal setting practices and represents a fantastic starting point if you’re keen to jump right into the practice of goal setting.

 

Hướng dẫn này là một cách thực sự tuyệt vời để sử dụng những châm ngôn của bạn liên quan đến việc thực hành thiết lập mục tiêu và thể hiện một điểm khởi đầu tuyệt vời nếu bạn muốn làm ngay việc thực hành thiết lập mục tiêu.

 

The University of Exeter’s PDF, ‘Goal Setting’ for the physically impaired was compiled by BABCP-accredited Cognitive Behavioral Psychotherapist Dr. Paul Farrand and associate research fellow, Joanne Woodford. The guide focuses on goal setting for individuals facing physical health problems.

 

 Bản PDF của Đại học Exeter , 'Thiết lập mục tiêu' cho người khiếm khuyết về thể chất được biên soạn bởi Nhà trị liệu Tâm lý Hành vi Nhận thức được BABCP công nhận, Tiến sĩ Paul Farrand và đồng nghiệp nghiên cứu, Joanne Woodford. Hướng dẫn tập trung vào việc thiết lập mục tiêu cho những cá nhân đối mặt với các vấn đề sức khỏe thể chất.

 

Alongside goal-setting advice, the guide contains worksheets with which individuals can track their progress.

 

Cùng với lời khuyên thiết lập mục tiêu, hướng dẫn này còn chứa các bảng tính mà các cá nhân có thể theo dõi tiến trình của họ.

 

How Often Should We Review Goals?

Once your goals are set, it is important to revisit and reassess them. Reviewing goals affords the opportunity to assess progress and to ensure they are still relevant.

 

Bao lâu thì chúng ta nên xem lại mục tiêu?

Khi mục tiêu của bạn đã được đặt ra, điều quan trọng là phải xem và đánh giá lại chúng. Việc xem xét các mục tiêu mang lại cơ hội để đánh giá tiến độ và đảm bảo chúng vẫn còn phù hợp.

 

While some goals can be achieved relatively quickly, others take time, patience and lasting motivation to continue. The frequency with which goals should be reviewed is very much dependent on the goal itself. What is more certain is that you should plan to review your goals regularly.

 

Trong khi một số mục tiêu có thể đạt được tương đối nhanh chóng, những mục tiêu khác lại cần thời gian, sự kiên nhẫn và động lực lâu dài để tiếp tục. Tần suất xem xét các mục tiêu phụ thuộc rất nhiều vào chính mục tiêu đó. Điều chắc chắn hơn là bạn nên có kế hoạch xem xét lại mục tiêu của mình thường xuyên.

 

If, for example, you have set yourself smaller milestones to reach on the route to your final goal, it may be prudent to review these on a weekly basis. Being aware of your progress allows opportunities to alter your actions and goals so as not to undermine the hard work you have already put in.

 

Ví dụ: nếu bạn đã đặt cho mình những cột mốc nhỏ hơn để đạt được trên lộ trình đạt tới mục tiêu cuối cùng, thì bạn nên thận trọng xem xét những mốc này hàng tuần. Nhận thức được sự tiến bộ của bạn cho phép cơ hội thay đổi hành động và mục tiêu của bạn để không làm mất đi công việc khó khăn mà bạn đã bỏ ra.

 

Perhaps things aren’t quite going as planned, regular reviews allow you to reflect on the difficulty of the goals you have set. Is the goal more challenging than you expected? What can you improve upon to attain it?

 

 Có lẽ mọi thứ không hoàn toàn diễn ra như kế hoạch, những đánh giá thường xuyên cho phép bạn suy ngẫm về độ khó của mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Mục tiêu có thách thức hơn bạn mong đợi không? Bạn có thể cải thiện điều gì để đạt được nó?

 

Regular goal reviews ensure the goal is still relevant – is this still what you want to achieve? If you do not ‘check in’ on your progress, you can lose sight of your ultimate aim which will result in disappointment, frustration and less motivation to attain it than when you first began your journey.

 

 Đánh giá mục tiêu thường xuyên đảm bảo mục tiêu vẫn còn phù hợp - đây có còn là điều bạn muốn đạt được không? Nếu bạn không 'kiểm tra' sự tiến bộ của mình, bạn có thể đánh mất mục tiêu cuối cùng của mình, dẫn đến thất vọng, chán nản và ít động lực hơn để đạt được nó so với lần đầu tiên bạn bắt đầu cuộc hành trình của mình.

 

Time-based goals such as learning a new language can take months or even years to complete. When working towards these types of long-term goals, it is a good idea to break them down into more manageable targets that can be reviewed weekly.

 

Các mục tiêu dựa trên thời gian như học một ngôn ngữ mới có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để hoàn thành. Khi hướng tới các loại mục tiêu dài hạn này, bạn nên chia nhỏ chúng thành các mục tiêu dễ quản lý hơn và có thể được xem xét hàng tuần.

 

Essentially, reviewing your goals ensures that you are monitoring your progress in relation to successes and failures. It gives you the chance to analyze the good and bad, so that you can regroup, build on that knowledge, and improve future goal setting strategies.

 

 Về cơ bản, việc xem xét lại các mục tiêu của bạn đảm bảo rằng bạn đang theo dõi sự tiến bộ của mình liên quan đến thành công và thất bại. Nó cho bạn cơ hội để phân tích điều tốt và điều xấu, để bạn có thể tập hợp lại, xây dựng dựa trên kiến ​​thức đó và cải thiện các chiến lược thiết lập mục tiêu trong tương lai.

 

Are there any Golden Rules?

While perusing the abundance of literature available on the positive aspects of healthy goal setting, you may be wondering if there’s an industry-accepted standard for the formation of goals.

 

Có quy tắc vàng nào không?

Trong khi xem xét sự phong phú của tài liệu có sẵn về các khía cạnh tích cực của việc thiết lập mục tiêu lành mạnh, bạn có thể tự hỏi liệu có một tiêu chuẩn được ngành công nghiệp chấp nhận để hình thành mục tiêu hay không.

 

The S.M.A.R.T. protocol offers a guide to help steer you towards setting goals that are suited to your abilities, timely, and measurable. If you are unsure of the goal-setting process, the S.M.A.R.T framework offers a sense-check to ensure your goals are the best they can be.

 

 Giao thức S.M.A.R.T cung cấp một hướng dẫn để giúp bạn hướng tới việc thiết lập các mục tiêu phù hợp với khả năng của bạn, kịp thời và có thể đo lường được. Nếu bạn không chắc chắn về quy trình thiết lập mục tiêu, khung S.M.A.R.T sẽ cung cấp một phương pháp kiểm tra để đảm bảo mục tiêu của bạn là tốt nhất có thể.

 

S is for Specific

It’s important to be as specific as possible when setting goals. This can make the difference between knowing what you are aiming for and how you’ll get there versus being frustrated in the face of a seemingly insurmountable or open-ended goal.

 

S là cụ thể (Specific)

Điều quan trọng là phải càng cụ thể càng tốt khi đặt mục tiêu. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc biết bạn đang hướng tới điều gì và làm cách nào để đạt được điều đó so với việc thất vọng khi đối mặt với một mục tiêu dường như không thể vượt qua hoặc kết thúc mở.

 

Specificity in goal-setting can be achieved by looking at the what, why, where, when and how of a goal. What do I want to achieve? How will I get there? When should I have achieved this goal?

 

Tính cụ thể trong thiết lập mục tiêu có thể đạt được bằng cách xem xét mục tiêu là gì, tại sao, ở đâu, khi nào và như thế nào. Tôi muốn đạt được điều gì? Tôi sẽ đến đó bằng cách nào? Tôi nên đạt được mục tiêu này vào lúc nào?

 

M is for Measurable

Having a goal which can be quantified in some way makes it a lot easier to track your progress. Consider a ‘get fitter’ goal, how does one know when peak fitness has been achieved? We could be on the treadmill forever not knowing if our goal has been realized.

 

 M là có thể đo lường (Measurable)

Có một mục tiêu có thể được định lượng theo một cách nào đó sẽ giúp bạn theo dõi tiến trình của mình dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy xem xét một mục tiêu 'có được sức khỏe', làm thế nào để biết khi nào thể lực cao nhất đã đạt được? Chúng ta có thể ở trên máy chạy bộ mãi mãi mà không biết liệu mục tiêu của chúng ta có thành hiện thực hay không.

 

Amending the goal to, ‘I want to get fitter so that I can take part in a half marathon’ makes the goal more explicit, allowing for the continued evaluation of our progress towards achievement.

 

Việc sửa đổi mục tiêu thành 'Tôi muốn khỏe hơn để có thể tham gia một nửa chặng marathon' làm cho mục tiêu rõ ràng hơn, cho phép chúng tôi tiếp tục đánh giá sự tiến bộ của chúng tôi đối với thành tích.

 

A is for Achievable/Attainable

Is the goal you have set actually achievable? Whilst humans are industrious, innovative, beings with massive potential for achievement, the goals we set need to be grounded in reality lest we set ourselves up for disappointment.

 

A là Có thể đạt được (Achievable/Attainable) 

Mục tiêu bạn đặt ra có thực sự đạt được không? Trong khi con người cần cù, sáng tạo, là những sinh vật có tiềm năng thành tựu to lớn, thì những mục tiêu chúng ta đặt ra cần phải dựa trên thực tế kẻo chúng ta tự đặt ra để thất vọng.

 

Working with the same ‘get fitter’ example, if you’ve never exercised in your life or perhaps suffer from some impairment to lower-body mobility it would be unrealistic to set a goal of say ‘get fit enough to run an ultra-marathon by next week’.

 

Hãy đến với một ví dụ ‘để đạt được sự vừa đủ’, nếu bạn chưa bao giờ tập thể dục trong đời hoặc có thể bạn bị suy giảm khả năng vận động của phần thân dưới, sẽ không thực tế nếu đặt mục tiêu 'có đủ sức khỏe để chạy siêu marathon vào tuần tới '.

 

Finding a balance between the effort required and the challenge posed can be tricky, the reward gained from goal attainment must be worth the effort put in.

 

Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa nỗ lực cần thiết và thách thức đặt ra có thể khó khăn, phần thưởng thu được từ việc đạt được mục tiêu phải xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra.

 

R is for Relevant

Here we focus more intently on the subjective ‘why’. Is the goal you’ve set something you actually want to achieve or does it stem from some external pressure? Do you really want to double the efficiency of your department at work? Would running a marathon provide fulfillment for you personally?

 

R là có liên quan (Relevant)

Ở đây chúng tôi tập trung chú ý hơn vào ý chủ quan 'tại sao'. Mục tiêu bạn đặt ra có phải là điều bạn thực sự muốn đạt được hay nó xuất phát từ một số áp lực bên ngoài? Bạn có thực sự muốn tăng gấp đôi hiệu quả của bộ phận của bạn trong công việc? Chạy marathon có mang lại sự thỏa mãn cho cá nhân bạn không?

 

Like the dog chasing the car, when you finally reach your goal, is it going to be something you relish or will it represent an ineffective conclusion? 

 

Giống như con chó đuổi theo chiếc xe, khi bạn cuối cùng đã đạt được mục tiêu của mình, nó sẽ là thứ bạn thích thú hay nó sẽ đại diện cho một kết luận không hiệu quả?

 

T is for Time-specific

Deadlines maximize the reward versus time component of achieving a goal. For example, ‘get fit enough to run a half marathon by the end of summer’ includes a clear yet achievable timescale.

 

T là thời gian cụ thể (Time-specific)

Thời hạn tối đa hóa phần thưởng so với thời gian đạt được mục tiêu. Ví dụ: "có đủ sức khỏe để chạy một nửa chặng marathon vào cuối mùa hè " bao gồm một khoảng thời gian rõ ràng về mục tiêu có thể đạt được.

 

Setting a deadline that requires frantic learning or training in order to scramble towards a goal can turn the otherwise positive experience of setting goals into an unnecessarily stressful endeavor.

 

 Đặt ra thời hạn yêu cầu chúng ta phải học hỏi hoặc đào tạo điên cuồng để cố gắng đạt được mục tiêu có thể biến trải nghiệm tích cực của việc đặt mục tiêu thành một nỗ lực căng thẳng không cần thiết.

 

 How Can We Best Achieve Goals We Have Set?

Have you ever made a grand New Year’s resolution only to find that by the middle of January, you’ve given up or forgotten all about it? Chances are, you set yourself a goal that was too general, too ambitious, or something you weren’t entirely committed to. Incorporating healthy goal setting techniques is an excellent way to tackle these issues.

 

Làm thế nào chúng ta có thể đạt được mục tiêu tốt nhất mà chúng ta đã đặt ra?

Bạn đã bao giờ thực hiện một quyết định vào đầu năm mới nhưng chỉ đến giữa tháng Giêng, bạn đã từ bỏ hoặc quên tất cả về nó? Rất có thể, bạn đã đặt cho mình một mục tiêu quá chung chung, quá tham vọng hoặc điều gì đó mà bạn không hoàn toàn cam kết. Kết hợp các kỹ thuật thiết lập mục tiêu lành mạnh là một cách tuyệt vời để giải quyết những vấn đề này.

 

Write down your goals

It may seem like an unnecessary additional effort, but there is value in putting pen to paper. Write down your goals and think carefully about the steps involved to get there. The very act of writing something down improves recall (Naka & Naoi, 1995), and having a physical reminder of what you want to achieve means you can check-in and review it at any time.

 

 Viết ra mục tiêu của bạn

Nó có vẻ như là một nỗ lực bổ sung không cần thiết, nhưng có giá trị trong việc đặt bút vào giấy. Viết ra các mục tiêu của bạn và suy nghĩ cẩn thận về các bước liên quan để đạt được điều đó. Việc viết ra một thứ gì đó sẽ giúp cải thiện trí nhớ của bạn (Naka & Naoi, 1995) và có một lời nhắc nhở về những gì bạn muốn đạt được có nghĩa là bạn có thể kiểm tra và xem lại nó bất cứ lúc nào.

 

Put a plan into action and review it regularly.

Consider the timescale in which you wish to achieve your target. If your goal is a particularly challenging one, break it down into smaller, more manageable goals that culminate in attaining your main goal.

 

Đưa một kế hoạch vào hành động và xem xét nó thường xuyên.

Xem xét khoảng thời gian mà bạn muốn đạt được mục tiêu của mình. Nếu mục tiêu của bạn là một mục tiêu đặc biệt khó khăn, hãy chia nó thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ quản lý hơn để đạt được mục tiêu chính của bạn.

 

Rather than saying “I want a promotion”, consider the smaller steps that will help get you to that goal, “In the next 4 weeks I will commit to taking on a project I haven’t tried before”. Whatever you decide, ensure it is right for you.

 

 

Thay vì nói "Tôi muốn được thăng chức", hãy xem xét các bước nhỏ hơn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó, "Trong 4 tuần tới, tôi sẽ cam kết thực hiện một dự án mà tôi chưa thử trước đây". Dù bạn quyết định như thế nào, hãy đảm bảo nó phù hợp với bạn.

 

Keep it specific and review your progress often

How we articulate goals to ourselves is integral to the outcome of our efforts. Rather than a blanket statement, more specific goals will be much more effective. Rethink your objectives by presenting them in more specific terms, then build on that.

 

 Giữ nó cụ thể và xem xét tiến độ của bạn thường xuyên

Cách chúng ta nói rõ các mục tiêu với bản thân là một phần không thể thiếu đối với kết quả của những nỗ lực của chúng ta. Thay vì một tuyên bố chung chung, các mục tiêu cụ thể hơn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Suy nghĩ lại các mục tiêu của bạn bằng cách trình bày chúng bằng các thuật ngữ cụ thể hơn, sau đó xây dựng dựa trên mục tiêu đó.

 

Reward yourself for your successes, but don’t punish yourself for failure.

 

Tự thưởng cho những thành công của bạn, nhưng đừng phạt bản thân khi thất bại.

 

This doesn’t mean rewarding yourself with chocolate when you attain a healthy eating goal, rather an internal pat on the back. Acknowledge your success and revel in the positive emotions that accompany it.

 

Điều này không có nghĩa là tự thưởng cho mình sô-cô-la khi bạn đạt được mục tiêu ăn uống lành mạnh, mà là một cái vỗ nhẹ từ bên trong. Thừa nhận thành công của bạn và tận hưởng những cảm xúc tích cực đi kèm với nó.

 

It is important to be resilient in the face of adversity. Reassess your goals and make alterations when you feel it is necessary to do so.

It’s great to shoot for the stars, but goal setting is more about what you can realistically accomplish rather than an idealistic vision of what you hope you can achieve.

 

 Điều quan trọng là phải kiên cường đối mặt với nghịch cảnh. Đánh giá lại các mục tiêu của bạn và thực hiện các thay đổi khi bạn cảm thấy cần thiết phải làm như vậy.

Thật tuyệt khi đặt ra những mục tiêu và tham vọng cao, nhưng việc thiết lập mục tiêu nghiêng về những gì bạn có thể đạt được trên thực tế hơn là một tầm nhìn lý tưởng về những gì bạn hy vọng mình có thể đạt được.

 

7 Tips and Strategies

 1. Brainstorm. Consider what you want to accomplish and be specific in your goals – really think about your core values and what outcome you are reaching for and write them down. Clear goals will ensure a comprehensive understanding of what is required in order to achieve them. Take the time to really reflect on what you want.

 

7 Mẹo và Chiến lược

 1. Động não. Cân nhắc những gì bạn muốn hoàn thành và mục tiêu cụ thể - hãy thực sự suy nghĩ về giá trị cốt lõi của bạn và kết quả bạn đạt được và viết chúng ra. Mục tiêu rõ ràng sẽ đảm bảo sự hiểu biết toàn diện về những gì cần thiết để đạt được chúng. Hãy dành thời gian để thực sự suy ngẫm về những gì bạn muốn.

 

 1. Create a ‘Goal Tree’. This logical thinking process tool is an excellent way to maintain focus on your goal while considering the strategy you might use to achieve it. The very top of the tree is the end goal – your mission statement. On the next level is a maximum of five objectives that are critical to attaining your main goal. Under the objectives are the necessary conditions required to achieve each one. A Goal Tree is like a map to success, over time each step is color coded as it is completed, meaning that you can easily review your progress at a glance.

 

 

 1. Tạo 'Cây mục tiêu'. Công cụ hệ thống tư duy logic này là một cách tuyệt vời để duy trì sự tập trung vào mục tiêu của bạn trong khi cân nhắc chiến lược bạn có thể sử dụng để đạt được mục tiêu đó. Chính ngọn cây là mục tiêu cuối cùng - tuyên bố sứ mệnh của bạn. Ở cấp độ tiếp theo là tối đa năm mục tiêu quan trọng để đạt được mục tiêu chính của bạn. Dưới các mục tiêu là các điều kiện cần thiết để đạt được từng mục tiêu. Cây mục tiêu giống như một bản đồ dẫn đến thành công, theo thời gian mỗi bước được mã hóa bằng màu sắc khi hoàn thành, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng xem lại tiến trình của mình trong nháy mắt.

  

2. Be optimistic but realistic. If you set an unrealistic goal, it may well discourage you from continuing with your endeavor.

 

2. Hãy lạc quan nhưng thực tế. Nếu bạn đặt ra một mục tiêu không thực tế, điều đó có thể khiến bạn không thể tiếp tục với nỗ lực của mình.

 

3. Evaluate your goals and reflect upon them. Feedback is superior to no feedback, and self-generated feedback is more powerful than externally generated feedback (Ivancevich & McMahon, 1982). After setting your goal, feedback is the best way to assess how well you are doing. Try setting up a schedule where you can ‘check-in’ on your progress every week – do you need to reassess and redefine your goal.

 

3. Đánh giá mục tiêu của bạn và phản hồi về chúng. Phản hồi vượt trội hơn so với không có phản hồi và phản hồi tự tạo mạnh hơn phản hồi được tạo ra bên ngoài (Ivancevich & McMahon, 1982). Sau khi đặt mục tiêu, phản hồi là cách tốt nhất để đánh giá xem bạn đang làm tốt như thế nào. Hãy thử thiết lập một lịch trình để bạn có thể 'kiểm tra' tiến trình của mình hàng tuần - bạn có cần đánh giá lại và xác định lại mục tiêu của mình không?

 

4. Intermittent reinforcement involves interspersing easier, more achievable goals among more challenging, difficult goals (Martin & Pear, 2019). The completion of each smaller goal becomes rewarding in and of itself, thus delivering the positive effect of success at regular intervals.

 

4. Tăng cường không liên tục bao gồm việc xen kẽ các mục tiêu dễ dàng hơn, dễ đạt được hơn với các mục tiêu khó khăn hơn, thách thức hơn (Martin & Pear, 2019). Việc hoàn thành từng mục tiêu nhỏ hơn sẽ trở thành phần thưởng tự thân, do đó mang lại hiệu quả tích cực cho sự thành công đều đặn.

 

5. Tell others about your goals. When we share our goals, we are more inclined to exhibit accountability and strengthened commitment. If you tell a friend about a goal you have set, how will you feel if they ask about it and you haven’t been working towards it?

 

5. Nói với người khác về mục tiêu của bạn. Khi chúng tôi chia sẻ mục tiêu của mình, chúng tôi có xu hướng thể hiện trách nhiệm giải trình và tăng cường cam kết. Nếu bạn nói với một người bạn về mục tiêu mà bạn đã đặt ra, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu họ hỏi về mục tiêu đó và bạn vẫn chưa hướng tới mục tiêu đó? 

 

6. Believe in your abilities, but know that it’s OK if things aren’t going to plan. Reevaluating our progress and rethinking goals is all part of the process. Remember that any progress towards your goal is a good thing.

 

6. Hãy tin vào khả năng của bạn, nhưng hãy biết rằng sẽ không sao nếu mọi thứ không theo kế hoạch. Đánh giá lại tiến trình của chúng ta và xem xét lại các mục tiêu là một phần của quá trình. Hãy nhớ rằng bất kỳ sự tiến bộ nào đối với mục tiêu của bạn đều là một điều tốt

 

A Take-Home Message

We all have the capacity to adapt and to achieve our personal expectations. Through goal setting, we raise the bar in relation to our own potential and push ourselves to achieve things we only hoped were possible.

 

 Thông điệp chính được rút ra

Tất cả chúng ta đều có khả năng thích ứng và đạt được những kỳ vọng cá nhân của mình. Thông qua thiết lập mục tiêu, chúng ta nâng cao tiêu chuẩn liên quan đến tiềm năng của bản thân và thúc đẩy bản thân đạt được những điều chúng ta chỉ có thể hy vọng.

 

Have you incorporated any goal setting techniques to help you on your way to success? Or maybe you are tempted to make a start on your own plan? How are you going to turn your goal setting into goal getting? 

 

Bạn đã kết hợp bất kỳ kỹ thuật thiết lập mục tiêu nào để giúp bạn trên con đường thành công chưa? Hoặc có thể bạn đang muốn bắt đầu kế hoạch của riêng mình? Bạn định biến việc đặt mục tiêu thành việc đạt được mục tiêu như thế nào? 

 

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY