DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 1.20: Cách để nhận biết, xây dựng và đạt được mục tiêu sống của bạn

| 1835 lượt xem | Nguyễn Thị Viên

Bài 1.20: Cách để nhận biết, xây dựng và đạt được mục tiêu sống của bạn

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Irina Yugay – người viết báo cho Mindvalley

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


HOW TO RECOGNIZE, SCULPT, AND ACHIEVE YOUR LIFE GOALS

CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT, XÂY DỰNG VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU SỐNG CỦA BẠN


What Are The 3 Types of Goals?

There are 3 different types of goals: time goals, focus goals and topic-based goals.

Let’s talk about each individually.


3 dạng mục tiêu là gì?

Có 3 dạng mục tiêu khác nhau: mục tiêu thời gian, mục tiêu trọng tâm và mục tiêu theo chủ đề.

Chúng ta hãy bàn về từng dạng.


1. Time Goals

These are the goals that are oriented to a specific schedule or deliverable. They fall into short term and long-term goals. If you aspire to learn a new skill, for instance, it can be your short term goal.


1. Mục tiêu thời gian

Đây là những mục tiêu được định hướng theo một lịch trình cụ thể hoặc có thể thực hiện được. Chúng có thể là mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Nếu bạn muốn học được một kỹ năng mới, đó có thể là mục tiêu ngắn hạn của bạn.


2. Focus Goals 

These are the goals that help keep you on track toward a larger, ultimate goal. Such goals drive the majority of decisions and impact your life. For example, if your goal is to set up a business, your major decisions will be wired around this goal and drive you forwards. Another example would be improving your health. 


2. Mục tiêu trọng tâm

Đây là những mục tiêu giúp bạn đi đúng hướng đến mục tiêu cuối cùng lớn hơn. Những mục tiêu này dẫn đến phần lớn các quyết định và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là thành lập một doanh nghiệp thì các quyết định chính của bạn sẽ xoay quanh mục tiêu này và đưa bạn đến đúng hướng. Một ví dụ khác như là việc cải thiện sức khỏe của bạn.


3. Topic-Based Goals 

These goals have focus on a specific area of your life. It can be personal, professional, artistic, financial, etc.


3. Mục tiêu theo chủ đề

Những mục tiêu này tập trung vào một lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống của bạn. Nó có thể là cá nhân, nghề nghiệp, nghệ thuật, tài chính,…All three types of goals aren’t mutually exclusive. You can have short-term topic-based goals or a large focus goal in your career or relationships.


Cả ba loại mục tiêu này không hoàn toàn độc lập với nhau. Bạn có thể có các mục tiêu ngắn hạn theo chủ đề hoặc một mục tiêu trọng tâm lớn trong công việc hoặc trong mối quan hệ của bạn.


In fact, the best way to set up goals is to have at least one topic-based goal in every area of your life that will have a specific time framework. 


Trên thực tế, cách tốt nhất để thiết lập mục tiêu là có ít nhất một mục tiêu theo chủ đề trong từng lĩnh vực sống của bạn, và nó cũng sẽ có khung giờ cụ thể.


But not all goals are equal from the perspective of the impact. One of the most crucial goals that you want to set for yourself are life goals.


Nhưng không phải tất cả mục tiêu đều bình đẳng trong sự tác động lẫn nhau. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất bạn muốn đặt ra cho bản thân chính là mục tiêu sống.


What Are Life Goals?

Life goals are what we want to achieve rather than accomplish to get by. They make our life truly meaningful and go beyond our daily routines.  


Mục tiêu sống là gì?

Mục tiêu sống là những gì chúng ta muốn hơn là những gì ta phải làm để đạt được. Chúng làm cho cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa và vượt ra khỏi thói quen hàng ngày của chúng ta.

They drive our behaviors over the long run. There’s no single psychological definition for them, and they aren’t strictly a clinical construct, but they help us determine what we want to experience in terms of our values.


Những mục tiêu này thay đổi hành động của chúng ta trong thời gian dài. Không có khái niệm tâm lý duy nhất nào cho chúng và chúng không hoàn toàn là một cấu trúc nào đó, nhưng những mục tiêu này giúp chúng ta xác định những gì chúng ta muốn trải nghiệm về giá trị của bản thân.


They give us a sense of direction and make us accountable as we strive for happiness and well-being—for our best possible lives.


Chúng định hướng ta và khiến ta có trách nhiệm hơn khi ta đang cố gắng để tạo nên sự hạnh phúc hay khi ta đang cảm thấy hạnh phúc về một cuộc sống đầy đủ nhất của chúng ta.


Inherently, life goals need to be meaningful.


Vốn dĩ, mục tiêu sống cần phải có ý nghĩa.


According to Kasser and Ryan (2001), there are two types of life goals that relate to certain aspects of life.


Theo Kasser và Ryan (2001), có hai loại mục tiêu sống liên quan đến những khía cạnh nhất định của cuộc sống.


1. Intrinsic goals relate to emotional intimacy, personal growth, and helping others. They are believed to be aligned with our needs as humans, reflecting our inherent desire for self-knowledge and more fulfilling relationships (Maslow, 1943).


1. Các mục tiêu bên trong liên quan đến tình cảm, phát triển cá nhân và hành động giúp đỡ người khác. Chúng được cho là phù hợp với nhu cầu của chúng ta với bản chất của con người, chúng phản ánh những mong muốn của chúng ta về sự hiểu biết của bản thân và các mối quan hệ tốt hơn (Maslow, 1943).


2. Extrinsic goals are more culturally defined and less about our nature as human beings, encompassing things like our physical appearance, social standing, status symbols, and wealth.


2. Các mục tiêu bên ngoài được xác định về mặt văn hóa nhiều hơn và ít nói đến yếu tố con người của chúng ta, ít nói đến những thứ như ngoại hình, địa vị xã hội, biểu tượng và sự giàu có của mỗi người.


Research suggests that intrinsic life goals are related to greater happiness, self-actualization, vitality, and satisfaction with life, compared with extrinsic life goals (Ryan et al., 1999; Niemiec et al., 2009).But at the end of the day, evidence also shows that the content of our goals may be less important to our well-being than our reasons for pursuing them. Having the ‘right’ reason for goal pursuit—irrespective of the aspiration itself, that is—has been found to contribute to our well-being, and the opposite applies (Carver & Baird, 1998)


Nghiên cứu cho thấy rằng mục tiêu sống bên trong có liên quan đến sự hạnh phúc nhiều hơn, khả năng tự hiện thực hóa hơn, liên quan đến sức sống và sự hài lòng nhiều hơn so với mục tiêu sống bên ngoài (Ryan, 1999; Niemiec, 2009). Nhưng vào cuối ngày, bằng chứng còn cho thấy rằng nội dung của các mục tiêu có thể ít quan trọng về sự hạnh phúc hơn so với lý do chúng ta theo đuổi chúng là gì. Việc có lý do ‘đúng đắn’ cho việc theo đuổi mục tiêu — bất kể nguyện vọng đó là gì — sẽ góp phần vào sự hạnh phúc của mỗi chúng ta, và điều ngược lại tương tự. (Carver & Baird, 1998).


Intrinsic Life Goals

These satisfy the needs that stem from being human—including our psychological and self-fulfillment needs, as shown below in Maslow’s Hierarchy (1943).

https://lh5.googleusercontent.com/PEzNZoz7biu2Zb852Q0pVOEzjg646raBY5F9z8l3j_j1ilnUwFhFeL6AyL75e0jjLLQXMVQf7goIUFn7FzYK84Bt6bmVMp5hqvfhnySnmXuX6g_6wV2SpvfGAYk6VWL2xkYAGsyV


Mục tiêu sống bên trong

Đây là những nhu cầu bắt nguồn từ bản chất con người — bao gồm cả nhu cầu tâm lý và nhu cầu tự hoàn thiện bản thân, được trình bày dưới đây theo hệ thống của Maslow (1943).

https://lh6.googleusercontent.com/_ompxjZUeZm6HDZF-oEyz957XMQnYURQ8cl89LYSF-LBWlTSoW8rRK3xDjamwfHR0OPOlGpy7djbXpfo-Ke-4yoBakSEwjNOWE00GBYe-ZMvkANqqH-vs-bXVbHJS5oSjOOGIwQK


Life goals based on the former might include:

 • Having a loving marriage or a trusting relationship with your significant other;


Mục tiêu sống theo định dạng sẽ bao gồm:

 • Có một cuộc hôn nhân nồng ấm hoặc một mối quan hệ tin cậy với người thương của bạn;


 • Finding and keeping a healthy work-life balance, with time for friends and family;


 • Tìm và giữ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh, dành thời gian cho bạn bè và gia đình;


 • Living with integrity, being honest and open with others;


 • Sống liêm khiết, trung thực và cởi mở với người khác;


 • Inspiring others through your beliefs and actions;


 • Truyền cảm hứng cho người khác thông qua sự tin tưởng và hành động của bạn;


 • Being a great listener so that others can turn to you; or


 • Là một người biết lắng nghe để người khác chú ý bạn; hay


 • Becoming an expert in your field and helping others.


 • Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bạn và giúp đỡ người khác.


Self-fulfillment needs-based goals could entail:

 • Coming up with a new invention that reflects your creative abilities;


Mục tiêu về nhu cầu hoàn thiện bản thân:

 • Đưa ra một phát minh mới phản ánh khả năng sáng tạo của bạn;


 • Being a successful entrepreneur and running your own business;

 • Creating your own personal brand for your work;


 • Là một doanh nhân thành đạt và điều hành công việc kinh doanh của riêng bạn;

 • Tạo thương hiệu cá nhân riêng cho công việc của bạn;


 • Graduating with a Master’s or Ph.D. in something;


 • Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về lĩnh vực nào đó;


 • Learning a new language; or


 • Học một ngôn ngữ mới; 


 • Picking up a ‘hard skill’ and mastering it.


 • Chọn một 'kỹ năng khó' và làm chủ nó.


Why Should We Set Goals in Life?


We all have dreams, and we know what makes us happy. But setting clear goals goes beyond wishful thinking and can seriously fuel us towards actions.


Tại sao chúng ta nên đặt mục tiêu trong cuộc sống?

Tất cả chúng ta đều có ước mơ, và chúng ta biết điều gì khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng việc đặt ra những mục tiêu rõ ràng sẽ vượt ra khỏi suy nghĩ viển vông và có thể khiến chúng ta nghiêm túc hướng tới hành động.


The Goals You Set Affect Your Future

All successful people meet their goals by figuring out what they want, creating their vision, and committing to their goals. They break their goals down into smaller sub-goals and make a step-by-step plan for each one. Then, they let nothing stand between them and the life they envision.


Các mục tiêu bạn đặt ra ảnh hưởng đến tương lai của bạn

Tất cả những người thành công đều đạt được mục tiêu của họ bằng cách tìm ra những gì họ muốn, tạo ra tầm nhìn và cam kết thực hiện mục tiêu của họ. Họ chia mục tiêu của mình thành các mục tiêu phụ nhỏ hơn và lập kế hoạch từng bước cho từng mục tiêu. Sau đó, họ không để bất cứ điều gì ngăn cản họ và cuộc sống dự định của họ.


In the same way, people who set goals are more successful.


Theo cách như vậy, những người biết thiết lập mục tiêu thường thành công hơn.


In Locke’s Theory of Goal-Setting, the act of setting goals and the thought we put into crafting them directs our attention to the why, how, and what of our aspirations. As such, they give us something to focus on and impact positively on our motivation.


Trong thuyết thiết lập mục tiêu của Locke, việc đặt mục tiêu và những suy nghĩ mà chúng ta đưa vào để tạo ra chúng thường hướng sự chú ý của chúng ta đến những câu hỏi “tại sao”, “như thế nào” và “cái gì” trong nguyện vọng của chúng ta. Như vậy, những mục tiêu sẽ mang lại cho chúng ta điều gì đó để tập trung và tác động tích cực đến động lực của chúng ta.


Goals give us something to commit to.


Mục tiêu cung cấp cho chúng ta điều gì đó để cam kết.


This is called the “endowment effect” which happens when we take ownership of something and it becomes “ours,” thereby integrating it into our sense of identity.


Đây được gọi là “hiệu ứng sở hữu” xảy ra khi chúng ta nắm quyền sở hữu một thứ gì đó và nó trở thành “của chúng ta”, do đó tích hợp nó vào cảm giác nhận dạng của chúng ta.


Cornell University researchers demonstrated the endowment effect with a clever experiment. First, researchers gave participants coffee mugs and offered to trade them chocolate for their mug. Almost none of the participants wanted to trade.


Các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell đã chứng minh hiệu ứng thiên phú bằng một thí nghiệm thông minh. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu đưa cho những người tham gia những cốc cà phê và đề nghị đổi sô cô la để lấy cốc của họ. Hầu như không ai trong số những người tham gia muốn giao dịch.


Next, researchers reversed the trial. They gave participants chocolate and then asked them to trade it for the coffee mug. Again, very few wanted to trade. 


Tiếp theo, các nhà nghiên cứu đảo ngược cuộc thử nghiệm. Họ đưa cho những người tham gia sô cô la và sau đó yêu cầu họ đổi nó để lấy cốc cà phê. Một lần nữa, rất ít người muốn giao dịch.


This is the endowment effect in action. It was about what they already had, not about the actual objects. When we take ownership of something, we work to keep it.


Đây là hiệu ứng sở hữu trong hành động. Nói về những gì họ đã có, không phải về các đồ vật thực tế khác. Khi chúng ta sở hữu một thứ gì đó, chúng ta sẽ cố gắng giữ nó.


Goal-Setting Can Promote Happiness

When goals are based on values, they are meaningful. Meaning, purpose, and striving for something ‘bigger’ is a key element of happiness theory in positive psychology, and the ‘M’ in Seligman’s PERMA model (Seligman, 2004).


Thiết lập mục tiêu có thể thúc đẩy hạnh phúc

Khi các mục tiêu dựa trên yếu tố giá trị, chúng sẽ có ý nghĩa. Ý nghĩa, mục đích và sự nỗ lực cho một điều ‘lớn hơn’ chính là yếu tố chủ chốt của lý thuyết hạnh phúc theo tâm lý học tích cực và nó là chữ ‘M’ trong đồ thị PERMA của Seligman (Seligman, 2004).


Along with positive emotion, relationships, engagement, and accomplishment (which goals allow for), it makes up what we’ve come to known as ‘The Good Life’.


Cùng với cảm xúc tích cực, các mối quan hệ, sự tham gia và thành tích (mục tiêu cho phép đạt được), nó tạo nên những gì chúng ta thường biết đến là "Cuộc sống tốt đẹp".


In other words, life goals represent something beyond daily routines. They allow us to pursue authentic targets based on our own values. So when we choose them and go after them, it gives us a sense of profound self -accomplishment.  Even striving to be the very best we can sometimes lead to happiness in itself, according to eudaimonic well-being research (Ryan & Huta, 2009; Huta, 2016).


Nói cách khác, mục tiêu sống đại diện cho một điều gì đó ngoài thói quen hàng ngày. Chúng cho phép chúng ta theo đuổi các mục tiêu xác thực dựa trên các giá trị của bản thân. Vì vậy, khi chúng ta lựa chọn những mục tiêu và thực hiện sau đó, nó mang lại cho chúng ta cảm giác rõ ràng về sự hoàn thiện bản thân. Thậm chí khi cố gắng trở thành giỏi nhất, đôi khi chúng ta cũng có thể tìm đến được sự hạnh phúc, theo nghiên cứu về hạnh phúc (Ryan & Huta, 2009; Huta, 2016). 


Life goals are empowering

When it comes to our life goals, in order to achieve them we tend to tap into our inner strengths and passions. 


Mục tiêu sống là sức mạnh

Khi nói đến mục tiêu sống của chúng ta, để đạt được chúng, ta thường có xu hướng khai thác sức mạnh và niềm đam mê bên trong mình.


Studies show that knowing and using our inner strengths can increase our confidence (Crabtree 2002), boost our engagement (Sorensen, 2014), and even promote feelings of good health and life satisfaction (Proyer et al., 2013).


Các nghiên cứu cho thấy rằng sự hiểu biết và khả năng tận dụng sức mạnh bên trong chúng ta có thể tăng sự tự tin của chúng ta (Crabtree 2002), có thể thúc đẩy sự tham gia của chúng ta (Sorensen, 2014), và thậm chí cải thiện cả cảm giác khỏe mạnh và sự hài lòng về cuộc sống (Proyer et al., 2013).


How To Recognize, Sculpt, And Achieve Your Life Goals

Làm thế nào để nhận ra, nắm bắt và đạt được các mục tiêu sống của bạn


1. Find What You Love Doing

Most people work a job they don’t like.


1. Tìm những gì bạn thích làm

Phần lớn mọi người đều làm công việc mà họ không thích.


They invest all their energy into doing the same thing 5 days a week. They feel like they haven’t really done anything better with their time. In fact, this is one of the biggest regrets of those who never pursued ‘something more.’


Họ dành tất cả năng lượng của mình vào việc làm tương tự 5 ngày một tuần. Họ cảm thấy họ chưa thực sự tận dụng thời gian của mình tốt trong công việc. Trên thực tế, đây là một trong những điều hối tiếc lớn nhất của những người không bao giờ theo đuổi ‘thứ gì đó hơn thế’.


At the end of your life, you may look back and notice many things you secretly wanted to do, but never did. You may even realize that you never asked for what you desired, never enjoyed a day at work, and never fully did your best.


Vào cuối cuộc đời, bạn có thể nhìn lại và nhận thấy nhiều điều bạn thầm muốn làm nhưng chưa bao giờ làm được. Bạn thậm chí có thể nhận ra rằng bạn chưa bao giờ yêu cầu những gì bạn mong muốn, chưa bao giờ tận hưởng một ngày làm việc và chưa bao giờ làm hết khả năng của mình.


And that’s a pretty sad way to end this exciting journey we’re here for. Luckily, it’s never too late to find your true calling and turn it into something more.


Và đó là một cách khá buồn để kết thúc cuộc hành trình thú vị của chúng ta. May mắn thay, không bao giờ là quá muộn để tìm ra tiếng gọi đích thực của bạn và biến nó trở thành một điều gì đó hơn thế.


If you currently have a hobby that you are incredibly passionate about, then you’re already halfway there.


Nếu hiện giờ bạn có một sở thích mà bạn vô cùng đam mê thì bạn đã đi được nửa chặng đường.


Invest time into this hobby as often as possible; master it and start sharing your experience and insights with the world. You can write a blog about it, make videos to show people how to do the same or even start a new business.


Đầu tư thời gian vào sở thích này thường xuyên nhất có thể; làm chủ nó và bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của bạn với thế giới xung quanh. Bạn có thể viết blog về nó, tạo video để hướng dẫn mọi người cách làm tương tự hoặc thậm chí bắt đầu một công việc kinh doanh mới.


You won’t be doing it for the money, you’ll be doing it because it’s what you love and can do forever without getting bored.


Bạn sẽ không làm việc đó vì tiền, bạn làm vì đó là điều bạn yêu thích và có thể làm mãi mãi mà không thấy chán.


If you still haven’t found a passion, though, the first of your life goals should be finding one.


Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa tìm thấy niềm đam mê thì mục tiêu sống đầu tiên của bạn là hãy tìm kiếm nó.


Look carefully everywhere around you. Go back to your childhood. Be honest about what you enjoy and what you don’t.


Hãy quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh bạn. Quay trở lại thời thơ ấu của bạn. Thành thật về những gì bạn thích và những gì bạn không.


Your calling is somewhere close. Listen to your instincts and you’ll find it.


Tiếng gọi trong bạn đang ở đâu đó gần đây. Hãy lắng nghe bản năng của bạn và bạn sẽ tìm thấy nó.


2. Start Taking Care Of Yourself


2. Bắt đầu chăm sóc bản thân


Most people never think about self-care. Even if they do have some healthy habits and are purpose-oriented, they neglect their mental and spiritual health. Physical health means nothing without these two.


Hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc bản thân. Ngay cả khi họ có một số thói quen lành mạnh và có mục đích, họ vẫn bỏ bê sức khỏe tinh thần và cảm xúc của mình. Sức khỏe thể chất sẽ không có nghĩa gì nếu không có hai điều này.


So, let this be one of the personal goals you set: to finally make more time for yourself. Take it easy. Stop judging, blaming, or expecting too much from yourself.


Vì vậy, hãy để đây là một trong những mục tiêu cá nhân mà bạn đặt ra: Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Hãy thật bình tĩnh. Ngừng phán xét, đổ lỗi hoặc kỳ vọng quá nhiều về bản thân.


Start saying ‘no’ when you don’t want to do something. And say ‘yes’ to the desires deep within that you’ve been hiding for so long. Self-care is a way of life. It can begin by writing a journal and experiencing all the health benefits it brings, or meditating in the evening to empty your mind before bed.


Bắt đầu nói ‘không’ khi bạn không muốn làm điều gì đó. Và nói ‘có’ với những mong muốn ở sâu bên trong mà bạn đã che giấu bấy lâu nay. Tự chăm sóc bản thân là một cách sống. Bạn có thể bắt đầu bằng cách viết nhật ký và trải nghiệm tất cả những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, hoặc thiền vào buổi tối để đầu óc trống rỗng trước khi đi ngủ.


It can daily walk in the park to breathe some fresh air and generate ideas for the next steps you should take in life, or removing some toxic people from your life that make you feel bad about yourself.


Có thể là hàng ngày bạn đi bộ trong công viên để hít thở không khí trong lành và nảy sinh ý tưởng cho những bước tiếp theo bạn nên thực hiện trong cuộc sống hoặc loại bỏ một số người không tốt ra khỏi cuộc sống, những người khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân.


Forgive yourself, it’s both a spiritual and liberating practice. Let go of the mistakes from the past and know that they don’t shape your future.


Tha thứ cho bản thân, đó là một phương pháp về tâm lý và giải phóng. Hãy bỏ qua những sai lầm trong quá khứ và hiểu rằng chúng không định hình tương lai của bạn.


All this will make you stronger and you’ll take action to do better in life.


Tất cả những điều này sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn và bạn sẽ hành động để làm tốt hơn trong cuộc sống.


3. Contribute Beyond Yourself

Another one of the examples of life goals worth setting is about giving because it’s true that the more you give, the more you get in return.


3. Đóng góp ngoài bản thân

Một trong những ví dụ khác về mục tiêu sống cần thiết lập là cho đi vì bạn cho đi càng nhiều, bạn sẽ nhận lại càng nhiều tương tự.


The sad truth is, most of us live pretty egotistically: we make ourselves feel good and do what makes our life comfortable, but that also means putting the happiness of those we love aside, and never considering helping those around us in any way we can.


Sự thật đáng buồn là hầu hết chúng ta đều sống khá ích kỷ: chúng ta làm cho bản thân cảm thấy thoải mái và làm những gì khiến cuộc sống của chúng ta thoải mái, nhưng điều đó cũng có nghĩa là đặt hạnh phúc của những người chúng ta yêu thương sang một bên và không bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ những người xung quanh theo bất kỳ cách nào chúng ta có thể.


Giving doesn’t need to mean donating money or even joining an organization. It’s about leaving behind your own wants and needs to see if you can be of help to others.


Cho không có nghĩa là quyên góp tiền hoặc thậm chí tham gia vào một tổ chức. Đó là về việc bỏ lại những mong muốn của riêng bạn về phía sau và xem xét liệu bạn có thể giúp đỡ người khác hay không.


Also, it’s proven to make us way more satisfied with our lives, rather than when we’re just focusing on ourselves.


Ngoài ra, việc này đã được chứng minh là sẽ giúp chúng ta hài lòng hơn với cuộc sống của mình, thay vì khi chúng ta chỉ tập trung vào bản thân.


Here are some examples of ways you can begin contributing to the world at large:

 • When socializing, listen more and respond as genuinely as possible

 • Encourage others to try again after failure, be their biggest supporter, and remind them of the potential within


Dưới đây là một số ví dụ về những cách bạn có thể bắt đầu đóng góp cho thế giới chung:

 • Khi giao tiếp xã hội, hãy lắng nghe nhiều hơn và phản hồi chân thực nhất có thể

 • Khuyến khích người khác thử lại sau khi thất bại, là người ủng hộ họ nhiều nhất và nhắc nhở họ về tiềm năng bên trong


 • Love without expecting to receive the same in return


 • Hãy yêu thương mà không mong nhận lại điều tương tự


 • Share what you have when you can


 • Chia sẻ những gì bạn có khi có thể


 • Donate things that you aren’t really using


 • Quyên góp những thứ mà bạn không thực sự sử dụng


 • Be kind to everyone you meet


 • Đối xử tốt với mọi người bạn gặp


 • Seek opportunities to do good things to others, whether it’s helping an old woman cross the street, giving a dollar to a homeless person, not judging when somebody is sharing their opinion


 • Tìm kiếm cơ hội để làm những điều tốt đẹp cho người khác, đó có thể là giúp một bà lão qua đường, tặng một đô la cho một người vô gia cư, không phán xét khi ai đó đang chia sẻ ý kiến ​​của họ


4. Enjoy Life More

Out of all of the ideal goals to set, this is perhaps the most important one.


4. Tận hưởng cuộc sống nhiều hơn

Trong số tất cả các mục tiêu lý tưởng để đặt ra, đây có lẽ là mục tiêu quan trọng nhất.


As general as it may sound, you can personalize this idea and start enjoying your life more by defining for yourself what that means. If done right, you may realize you want a great family life and everything else is much less important.


Nghe có vẻ chung chung, bạn có thể cá nhân hóa ý tưởng này và bắt đầu tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn bằng cách tự xác định ý nghĩa của nó. Nếu làm đúng, bạn có thể nhận ra mình muốn có một cuộc sống gia đình tuyệt vời và mọi thứ khác ít quan trọng hơn nhiều.


So, if you dedicate yourself to being a great partner and parent, you’ll be waking up feeling blessed every single day.


Vì vậy, nếu bạn cống hiến hết mình để trở thành một đối tác tin cậy và trở thành người cha, người mẹ tốt, bạn cảm thấy may mắn khi thức dậy mỗi ngày.


Now, let’s say you have career-related goals. If this is the case, you can challenge yourself by taking up more responsibility at work, networking, taking an exciting opportunity, mastering your craft, and building new skills.


Bây giờ, giả sử bạn có các mục tiêu liên quan đến nghề nghiệp. Nếu đúng như vậy, bạn có thể thử thách bản thân bằng cách đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong công việc, kết nối mạng lưới, nắm lấy cơ hội, làm chủ công việc và xây dựng các kỹ năng mới.


5. Leave Your Comfort Zone

Life becomes pretty boring and lacks fulfillment if you stay in one place, both physically and mentally.


5. Rời khỏi phạm vi Thoải mái của Bạn

Cuộc sống sẽ trở nên khá tẻ nhạt và thiếu trọn vẹn nếu bạn chỉ ở một chỗ, cả về thể chất lẫn tinh thần.


Traveling is one way to get out of the rut and explore more of what’s out there. By traveling, you put yourself in a new environment and see how you react. You learn to become adaptive and grow in countless ways.


Đi du lịch là một cách để thoát ra khỏi cuộc sống và khám phá thêm những gì ngoài kia. Bằng cách đi du lịch, bạn đặt mình vào một môi trường mới và xem mình phản ứng như thế nào. Bạn học cách trở nên thích nghi và phát triển theo vô số cách.


Leaving your comfort zone can also mean leaving your job and entering a new field, or ending a relationship in order to get to know yourself as an individual.


Rời khỏi vùng thoải mái của bạn cũng có thể có nghĩa là rời bỏ công việc của bạn và bước vào một lĩnh vực mới hoặc kết thúc một mối quan hệ để tự mình tìm hiểu với tư cách là một cá nhân.


Ditching your comfort zone means doing something that you’ve always wanted to but never had the courage to.


Từ bỏ vùng thoải mái của bạn có nghĩa là làm điều gì đó mà bạn luôn muốn làm nhưng không bao giờ có đủ can đảm.


Take more risks. Go on an adventure without planning. Take a big decision quickly and make the most of it. Start talking openly about yourself and don’t be afraid to be judged.Chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Đi vào một cuộc phiêu lưu mà không có kế hoạch. Đưa ra quyết định lớn một cách nhanh chóng và tận dụng tối đa nó. Bắt đầu nói chuyện cởi mở về bản thân và đừng sợ bị đánh giá.


This is an exciting and fantastic way to live your life. Set one of these life goals today! Don’t leave it for later. You’ve done that before and it didn’t turn out well.


Đây là một cách thú vị và tuyệt vời để sống cuộc sống của bạn. Hãy thiết lập một trong những mục tiêu sống này ngay hôm nay! Đừng để dành cho sau này. Bạn đã từng làm như vậy trước đây và nó không thành công.


Now, you’ve learned how to set life goals.

So, write down your goal now. By doing this you’re increasing your chances of achieving it sooner.


Bây giờ, bạn đã học cách thiết lập mục tiêu sống.

Vì vậy, hãy viết ra mục tiêu của bạn ngay bây giờ. Bằng cách làm này, bạn sẽ tăng cơ hội đạt được nó sớm hơn.


Find accountability. Make a plan. Define the first steps and go take action tomorrow, no matter how small. Track progress and feel good when you see you did well. Let that motivate you to keep going.


Tìm nhiệm vụ. Lên kế hoạch. Xác định các bước đầu tiên và bắt đầu hành động vào ngày mai, bất kể việc nhỏ như thế nào. Theo dõi tiến độ và cảm thấy tốt khi bạn thấy mình đã làm tốt. Hãy để điều đó thúc đẩy bạn tiếp tục.


You should be excited about setting life goals, as that will be a turning point in your journey and the foundation of a brighter future.


Bạn nên hào hứng với việc đặt ra các mục tiêu cuộc sống, vì đó sẽ là bước ngoặt trong hành trình của bạn và là nền tảng của một tương lai tươi sáng hơn.


The truth is, the life you’ve always dreamed of is well within your reach. You just need a clear vision to get there. 


Sự thật là, cuộc sống mà bạn hằng mơ ước nằm trong tầm tay của bạn. Bạn chỉ cần một tầm nhìn rõ ràng để đạt được điều đó.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY