DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lịch sử Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 15/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 7 - Chân trời sáng tạo" bao gồm năm phần chính, mỗi phần tập trung vào một kỳ lịch sử cụ thể.

  • Phần 1: "Tây Âu (Thế Kỷ V - Nửa Đầu Thế Kỷ XVI)" 

  • Phần 2: "Trung Quốc (Thế Kỷ VII - Giữa Thế Kỷ XIX)"

  • Phần 3: "Ấn Độ (Thế Kỷ IV - Giữa Thế Kỷ XVI)" 

  • Phần 4: "Đông Nam Á (Nửa Sau Thế Kỷ X - Nửa Đầu Thế Kỷ XVI)" 

  • Phần 5: "Việt Nam (Đầu Thế Kỷ X - Đầu Thế Kỷ XVI)" 

Mỗi phần đi kèm với các bài học giảng và bài tập thực hành giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng học tập.