DJC
(R) Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong

(R) Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong

● Học sinh, sinh viên

● Người đi làm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 12/05/2022
Thành viên 1
Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong 12-18

Nội dung chính bao gồm:

● Chuẩn bị

● Năm trở ngại

● Bốn chìa khóa

● Bốn lưu ý