DJC
(R) Nghệ thuật giao tiếp

(R) Nghệ thuật giao tiếp

● Học sinh, sinh viên

● Người đi làm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 12/05/2022
Thành viên 1
18-50 Nghệ thuật giao tiếp

Nội dung chính bao gồm:
● Các cách giao tiếp

● Giao tiếp với chính mình

● Lắng nghe người khác

● 6 câu “thần chú” giao tiếp

● Tạo ra cộng đồng lành mạnh