DJC
(R) 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

(R) 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

● Học sinh, sinh viên

● Người đi làm

● Những ai vẫn chưa biết cách làm việc hiệu quả

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 12/05/2022
Thành viên 1
5 lựa chọn để có năng suất vượt trội 12-18

Nội dung chính bao gồm:

● Quản trị quyết định

● Quản trị sự tập trung

● Quản trị năng lượng