DJC
(R) 12 yếu tố quản lý giỏi

(R) 12 yếu tố quản lý giỏi

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm 

  • Nhân viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 23/05/2022
Thành viên 1
12 yếu tố quản lý giỏi Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Nghiên cứu thực tế

  • Cách nhận biết và khen thưởng cá nhân

  • Cách ghi nhận thành quả của cá nhân

  • Kết quả khi nhân viên cảm thấy hạnh phúc