DJC
(R) 10 ngày để đọc nhanh hơn

(R) 10 ngày để đọc nhanh hơn

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

  • Người ham đọc sách

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
12-18 10 ngày để đọc nhanh hơn

Nội dung chính bao gồm:

  • Quan điểm sai lầm về việc đọc

  • Thói quen xấu khi đọc

  • Đọc sách hiệu quả