DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

Lịch sử lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 9, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 9.

  • Học sinh lớp 8 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/08/2023
Thành viên 2
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 9 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" là một nguồn kiến thức phong phú về lịch sử thế giới và Việt Nam, bao gồm nhiều chương học quan trọng, như: 

- Chương "Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai"

- Chương "Các nước Á, Phi, Mỹ Latinh từ năm 1945 đến nay" 

- Chương "Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay"

Cuốn sách cũng đề cập đến quan hệ quốc tế và cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật từ năm 1945 đến nay. Ngoài ra, nó tập trung vào lịch sử Việt Nam trong những giai đoạn quan trọng như "Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến" và "Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975", giúp học sinh nắm vững sự phát triển lịch sử của quốc gia mình.