DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

Lịch sử lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Cập nhật gần nhất 15/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 7 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm hai phần chính:

  • Phần 1 - "Khái Quát Lịch Sử Thế Giới Trung Đại": tập trung vào việc giới thiệu và giải thích về lịch sử thế giới trong giai đoạn Trung Đại. Bao gồm các chương về những sự kiện quan trọng, các triều đại và nhân vật lịch sử nổi tiếng trong thế giới Trung Đại.

  • Phần 2 - "Lịch Sử Việt Nam (Từ Khoảng Thế Kỷ X Đến Giữa Thế Kỷ XIX)": tập trung vào việc giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Trung Đại đến giữa thế kỷ XIX. Bao gồm các chương về sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này, các sự kiện quan trọng, và nhân vật lịch sử có ảnh hưởng.

Mỗi phần có nhiều bài học giảng và bài tập tương ứng, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách có cấu trúc và thực hành kiến thức.