DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 7 - Kết nối tri thức

Lịch sử lớp 7 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 16/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 7 - Chân trời sáng tạo" bao gồm nhiều phần chính, mỗi phần tập trung vào một giai đoạn lịch sử cụ thể.

  • Phần 1: Tây Âu (Thế kỷ V - Nửa đầu thế kỷ XVI) 

  • Phần 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời Trung Đại 

  • Phần 3: Đông Nam Á (Nửa sau thế kỷ X - Nửa đầu thế kỷ XVI)

  • Phần 4: Đất nước dưới thời các triều Ngô - Đinh - Tiền Lê 

  • Phần 5: Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009 - 1407) 

  • Phần 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê Sơ (1418 - 1527) 

  • Phần 7: Vùng đất phía Nam (Đầu thế kỷ X - Đầu thế kỷ XVI) 

Mỗi phần kèm theo bài giảng và bài tập thực hành giúp học sinh nắm bắt kiến thức và phát triển kỹ năng học tập.