DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

Lịch sử lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 12, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 12.

  • Học sinh lớp 11 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/08/2023
Thành viên 2
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 12 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm nhiều chương quan trọng về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000. Các chương đề cập đến sự hình thành trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ, và xu hướng toàn cầu hóa. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu chi tiết về lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000, bao gồm các giai đoạn quan trọng như sự hình thành và phát triển cộng sản ở Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, và giai đoạn sau chiến tranh. Mỗi chương được trình bày một cách cô đọng, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận thông tin quan trọng về lịch sử thế giới và Việt Nam trong giai đoạn này.