DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian

  • Người có khả năng quản lý thời gian kém

  • Người muốn rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian

  • Người muốn quản lý thời gian hiệu quả

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 20/04/2023
Thành viên 1
Kỹ năng thời gian

Thành quả hôm nay là kết quả sử dụng thời gian của hôm qua, và nỗ lực tận dụng thời gian trong hôm nay sẽ là nguyên nhân đưa đến thắng lợi của ngày mai. Quản lý thời gian hiệu quả không phải là một năng lực tự nhiên mà là một kỹ năng có được thông qua học hỏi và thực hành.