DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn

  • Tất cả độc giả & cá nhân muốn hiểu rõ hơn về Thư viện số 100 năm.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 22/01/2024
Thành viên 2
Intro DJC 0-6 thư viện 100 năm

 "Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" chính là chân lý được cổ nhân đúc kết. DJC kế thừa và phát huy chân lý đó nên đã hội tụ được các nhà lãnh đạo, các chuyên gia hàng đầu vô cùng tâm huyết với sự nghiệp trồng người và bảo tồn di sản tri thức tinh hoa nhân loại phụng sự cộng đồng.