DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hóa học lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

Hóa học lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 12 đang theo học môn Hóa.

  • Phụ huynh và giáo viên bộ môn Hóa học Lớp 12.


Cập nhật gần nhất 22/10/2023
Thành viên 1
Hóa học

Cuốn sách “Hóa học Lớp 12 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” được biên soạn với rất nhiều nội dung hay như: este – lipit; cacbohiđrat; amin, amino axit và protein; polime và vật liệu polime; đại cương về kim loại; kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; sắt và một số kim loại quan trọng; phân biệt một số chất vô cơ; hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường; ôn tập và luyện đề thi. Các bạn học sinh sẽ hệ thống lại kiến thức Hóa học và nhận biết thêm các loại axit - amin và chất liệu polime sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Học sinh cũng nắm được đặc tính của kim loại và phân biệt hợp chất vô cơ. Đồng thời hiểu được vai trò của hóa học trong cuộc sống và bảo vệ môi trường.