DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hóa học lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

Hóa học lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 11 đang theo học môn Hóa.

  • Phụ huynh và giáo viên bộ môn Hóa học Lớp 11.

Cập nhật gần nhất 22/10/2023
Thành viên 1
Hóa học

Cuốn sách “Hóa học Lớp 11 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” biên soạn với các chương chính gồm: sự điện li; nitơ - photpho; cacbon - silic; đại cương về hóa học hữu cơ; hiđrocacbon no; hiđrocacbon không no; hiđrocacbon thơm, nguồn hiđrocacbon; dẫn xuất halogen - ancol - phenol; anđehit - xeton - axit cacbonxylic; ôn tập và luyện đề thi. Nội dung trong sách giới thiệu nhiều kiến thức thú vị trong hóa học như quá trình điện li, các dạng hidrocacbon và dẫn xuất hóa học thông dụng. Các bạn học sinh cũng được ôn tập và luyện tập các đề thi sát với thực tế. Từ đó, các bạn sẽ nắm vững kiến thức và có phương pháp làm bài tập hiệu quả.