DJC
(E) Kiếm tiền hiệu quả

(E) Kiếm tiền hiệu quả

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
premium Tự chủ 12-18 tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Kiếm tiền là kỹ năng sống còn trong thế kỷ 21

  • Không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất

  • Thu nhập chủ động

  • Thu nhập thụ động

  • Gợi ý một vài phương thức tạo thu thập

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.