DJC
(E) Chia sẻ tài chính hợp lý

(E) Chia sẻ tài chính hợp lý

 • Học sinh, sinh viên

 • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

 • Hiệu ứng lan tỏa

 • Chia sẻ là thể hiện sự quan tâm

 • Gieo hạt yêu thương và thịnh vượng

 • Chia sẻ là đáp đền tiếp nối

 • Chia sẻ mang lại hạnh phúc

 • Chia sẻ tăng giá trị của bản thân

 • Chia sẻ thay đổi thế giới

 • Một vài gợi ý cách thức chia sẻ

 • Các hình thức chia sẻ khác

 • Chia sẻ từ trái tim

 • Tạo dựng thói quen

 • Luật của chia sẻ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.