DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Mai Thúc Loan

980 lượt xem

3 phút để đọc

Mai Thúc Loan

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Mai Hac De

Mai Hắc Đế (670 – 723), tên thật là Mai Thúc Loan, là vị vua người Việt thời Bắc thuộc, anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam vào đầu thế kỉ thứ 8. Sau khi đuổi được Thái thú nhà Đường là Quang Sở Khách, ông lên làm vua lấy hiệu là Mai Hắc Đế.

TIỂU SỬ

Mai Thúc Loan quê ở Mai Phụ, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, ông phải làm nghề kiếm củi rồi đi ở đợ cho nhà giàu, chăn trâu, cày ruộng. Ông rất khỏe và sáng dạ, người đen trũi, nổi tiếng giỏi vật cả một vùng.

KHỞI NGHĨA HOAN CHÂU

Tháng 4 năm Quý Sửu (713), Mai Thúc Loan quyết định ra quân trước, đánh thẳng vào Châu Trị mở rộng địa bàn Hoan Châu cho cuộc khởi nghĩa và được quân dân tôn phong lên ngôi Hoàng đế lấy vương hiệu là Mai Hắc Đế. Sau đó đã chiếm được phủ thành Tống Bình (Hà Nội).

Mùa thu năm Nhâm Tuất (722), Nhà Đường bèn huy động 10 vạn quân do tướng Dương Tư Húc và Quang Sở Khách sang đàn áp. Quan quân nhà Đường tiến theo đường bờ biển Đông Bắc và tấn công thành Tống Bình. Sau nhiều trận đánh khốc liệt từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận, thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không đương nổi đội quân xâm lược, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau bị ốm rồi mất.

Nguồn sưu tầmMai Hac De

Mai Hac De (670-723) whose real name is Mai Thuc Loan, was a Vietnamese king in the period of Northern domination. He was a hero of Vietnam who was the leader of an uprising against the Tang dynasty’s occupation of Vietnam in the early 8th century.  After expelling the governor of Tang dynasty, Quang So Khanh, he became the king and took the name Mai Hac De.

BIOGRAPHY

Mai Thuc Loan was born in Mai Phu village, Thach Ha district, Ha Tinh province nowadays. Living in a poor family, he had to work as collecting firewood, stay with the rich as a servant, take care of cattle, and plough. He was strong, smart and had dark skin. He was famous for his wrestling talent.

UPRISING IN HOAN CHAU

In April 713, Mai Thuc Loan decided to attack directly into Chau Tri to expand Hoan Chau territory for the uprising, and was crowned by the people, with the title Mai Hac De. After that, they got to control the citadel of Tong Binh (Ha Noi).

In the autumn of 722, the Tang dynasty mobilized an army of 100,000 soldiers led by General Duong Tu Huc and General Quang So Khach to suppress the rebellion. The army marched along the Northeast coast and then attacked Tong Binh citadel. After many fierce battles taking place from the Red River basin to the Lam River basin, Mai Hac De finally failed, losing Van An citadel to the enemy and the army broke up. Unable to fight against invaders, Mai Hac De had to retreat to the forest, then he died due to illness

Collected source

Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC