DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Lạc Long Quân - Âu Cơ

7999 lượt xem

5 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân


Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, là một vị vua truyền thuyết của lịch sử Việt Nam. Ông được xem là vị vua của nhà nước sơ khai Xích Quỷ trước nhà nước Văn Lang. Vua Đế Minh (cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông) có hai người con, “con trưởng là Đế Nghi, con thứ là Lộc Tục”. Lộc Tục lên làm vua, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, buổi đầu toan đóng đô ở chân núi Miễu Sơn, sau ấn định xây thành, đắp lũy ở Cửu Lĩnh. Vua lấy Long Nữ con gái Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lãm tức Lạc Long Quân kế nghiệp vua cha.


Âu Cơ là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam. Cùng với các truyền thuyết vĩ đại về Lạc Long Quân, theo đó Âu Cơ là tổ mẫu của người Việt. Tương truyền, Âu Cơ là một tiên nữ thuộc dòng họ Thần Nông, con của vua Đế Lai , xinh đẹp tuyệt trần. Nàng đi khắp bốn phương để giúp đỡ và chữa trị cho những người đang lâm bệnh và gặp khó khăn. Nàng có lòng từ bi và có tài về y thuật.


Âu Cơ và Lạc Long Quân gắn liền với truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên hay còn gọi sự tích Trăm trứng nở trăm con nhằm giải thích về nguồn gốc dân tộc cũng như đề cao lòng tự hào và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.


Thuở ấy, có một vương quốc khác cai trị vùng cao nguyên ở phía bắc. Vua của họ, Đế Lai, có một cô con gái xinh đẹp tên là Âu Cơ. Muốn hợp nhất bộ lạc phía bắc của mình với vương quốc Lạc Long Quân; ông gả con gái mình cho vị vua trẻ. Thời gian trôi đi, Âu Cơ đã sinh ra một túi chứa đầy một trăm quả trứng, cái bọc trứng sớm nở ra một trăm đứa trẻ xinh đẹp. Những đứa trẻ lớn lên mạnh mẽ và thông minh như người cha, và khéo léo như người mẹ.


Một ngày nọ, Lạc Long Quân nói với nàng rằng vì hai người đến từ hai chủng tộc và môi trường khác nhau, người trên cạn kẻ dưới biển nên không thể chung sống với nhau trọn đời. Họ bèn chia nhau 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên non. Trong những người con theo mẹ Âu Cơ, người con cả ở lại đất Phong Châu và được tôn lên làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ được cho là tổ tiên của Việt Nam.


“Ta đưa 50 con xuống biển, Nàng đưa 50 con lên núi, chia nhau cai quản các phương”


“Vâng, thưa chàng”


Nguồn sưu tầmThe Dragon and the Fairy


The taboo name of Lac Long Quan is Sung Lam. He is a legendary king in Vietnamese history. He is considered to be the king of the primitive Xich Quy Kingdom, the former name of Van Lang. King De Minh (the third generation of Viem De Than Nong - King Viem the God of Agriculture) had two sons, “the first one was De Nghi, the second one was Loc Tuc”. Loc Tuc acceded to the throne, took the name Kinh Duong Vuong. At first, he planned to choose the territory on the foot of Mieu Son Mount as the capital, but Cuu Linh was where the citadel was built. He got married to the daughter of Dong Dinh Quan named Long Nu, and Sung Lam was born to inherit his father’s throne.  


Au Co is a character in Vietnamese legend. In many mighty legends of Lac Long Quan, Au Co was said to be the Vietnamese Great Mother. According to the legend, Au Co was a divine descendant of the Agricultural God, the daughter of King De Lai, who was stunningly beautiful. She traveled across the land to treat people who were sick and in trouble. She showed great compassion and had a talent for medicine. 


The figures of Au Co and Lac Long Quan are associated with the legend of Dragon and Fairy, known as the tale of a Hundred Eggs for the explanation of our nation’s origin and the promotion of Vietnamese pride and unity.


At that time, there was another kingdom dominating the Northern land of our country. Its king, De Lai, had a beautiful daughter named Au Co. Having a desire to merge his northern tribe with Lac Long Quan’s kingdom, he gave his daughter’s hand in marriage with the young monarch. Time passed by, Au Co gave birth to a sac filled with one hundred eggs, which soon hatched into one hundred beautiful children. They grew up to be as strong and smart as their father, and as dedicated as their mother.


One day, Lac Long Quan told his wife that since they were from two different races and habitats which were the land and the sea, they could not be together for life.  They decided to bring half of their offspring to the coasts with their father, and the rest to the highlands with their mother. Among those children going with Au Co, the first son settled down in Phong Chau and was crowned the king of Van Lang, taking the name of Hung Vuong. Children of Lac Long Quan and Au Co were believed to be the ancestors of Vietnam.


“I will bring 50 children to the coasts, and you will bring 50 to the highlands. We will rule the land together.”


“Yes, my Highness.”


Collected source 
 
Nguồn video / Video source: Red Cat Motion

Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC