DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Hai Bà Trưng

878 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.

Hai Bà Trưng

Là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai người phụ nữ được đánh giá là anh hùng dân tộc của người Việt. Trong sử sách, hai Bà được biết đến như là những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và Trưng Trắc tự phong là Nữ vương. Thời kì của hai Bà xen giữa thời kỳ Bắc thuộc lần 1 và Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam.


Nguồn gốc

Hai Bà Trưng vốn họ Lạc, là dòng dõi Lạc tướng ở Mê Linh. Chồng bà Thi Sách cũng là con Lạc tướng, con hai nhà tướng kết hôn với nhau. Khi lên ngôi, Hai Bà mới đổi sang họ Trưng.


KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Chính sách cai trị hà khắc, tàn bạo của nhà Đông Hán càng thôi thúc vợ chồng Trưng Trắc-Thi Sách hiệp mưu tính kế nổi dậy chống nhà Hán. Theo sử cũ, Thái Thú Tô Định đã giết chết Thi Sách trước khi cuộc khởi nghĩa nổ ra.

Hành vi bạo ngược của Tô Định càng làm cho Bà Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị thêm quyết tâm tiến hành cuộc khởi nghĩa đánh đổ chính quyền đô hộ, rửa nợ nước, trả thù nhà, dựng lại cơ nghiệp xưa cho các Vua Hùng


Mùa hè năm Canh tý (40) Bà Trưng Trắc được tướng sĩ tôn lên làm vua, hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở quê nhà là lỵ sở huyện Mê Linh cũ. Bà Trưng Nhị được phong là Bình khôi Công chúa. Các tướng sĩ khác đều được phong thưởng chức tước, tiền bạc, ruộng đất. Dân cả nước được xá thuế hai năm liền. Mùa hè năm 42, nhà Đông Hán phong Mã Viện làm Phục Ba tướng quân, thống lĩnh quân sĩ sang đánh nước ta. Cuộc chiến diễn ra ác liệt cuối cùng hai Bà bị thương nặng và gieo mình xuống dòng sông Hát tự trẫm.


Cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Sau ba năm, đất nước và nhân dân ta lại bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Nhưng khởi nghĩa Hai Bà Trưng mở đầu cho truyền thống đấu tranh chống các thế lực phương Bắc đô hộ nước ta. Là tấm gương để các bậc anh hùng hào kiệt dân tộc kế tiếp nhau đứng lên đánh đuổi ngoại xâm giành độc lập chủ quyền dân tộc.


Di sản

Hai Bà Trưng được coi là anh hùng dân tộc của Việt Nam, được thờ cúng tại nhiều đến thờ tại Việt Nam.

Hàng năm, vào ngày 6 tháng 2 âm lịch, là ngày giỗ hay là lễ hội tưởng nhớ Hai bà được tổ chức tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975

Nguồn sưu tầm



The Trung Sisters

Is the name to call the two sisters, Trung Trac and Trung Nhi, who are recognized as national heroes of Vietnam. In history books, the two Ladies are known as the two leaders of the army rebelling against the government of Dong Han, and founding a country with the capital in Me Linh. Trung Trac proclaimed herself as the Queen. The reign of the two Ladies lasted between the period of the first Northern domination and the second Northern domination in the history of Vietnam.


Origin

The Trung Sisters were originally from the Lac family, which was a lineage of Lac Tuong (Officials of Army & Military) in Me Linh. One of their husband, Thi Sach, was also the son of a Lac Tuong. Children of two General’s families married each other. When ascending to the throne, the two Ladies changed their family name to Trung.


REBELLION OF THE TRUNG SISTERS

The harsh and brutal rule of the Dong Han government motivated the couple of Trung Trac and Thi Sach to plan an uprising against the Han Dynasty. According to the history record, Su Ding, the governor, killed Thi Sach before the rebellion. The cruel act of Su Ding made Trung Trac and her sister more determined to carry out the uprising to overthrow the colonial government, take revenge on the national and family debts, and rebuild the old inheritance of Hung Kings. 


In the summer of 40 AD, Trung Trac was crowned to be the Queen by generals, named Trung Nu Vuong, and she chose the old Me Linh district as the capital. Trung Nhi became Princess Binh Khoi. Other generals were also awarded titles, gold, silver, and land. People all over the country did not have to pay tax in two years. In the summer of 42 AD, the Dong Han dynasty appointed Ma Yuan as General Phuc Ba commanding the troops to attack our country. The battle was fierce. Eventually, the two Ladies were severely injured and jumped into Hat river to suicide.


The uprising failed. After 3 years, our country continued to be dominated by Northern feudalism. However, the rebellion of the Trung Sisters was the beginning for the tradition of fighting against Northern forces that conquered our country. They were a great example for the next generations of Vietnamese heroes to stand up and fight against invaders to gain independence and national sovereignty.


Heritage

The Trung Sisters are considered to be Vietnam’s heroes, who are worshiped in many temples around Vietnam.

Annually, before 1975, 6th February in the lunar calendar was the day for remembrance of the two Ladies in South Vietnam.

Collected source



Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC