DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Doanh nhân Nguyễn Đức Tài

150 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.CHỦ TỊCH THẾ GIỚI DI ĐỘNG

NGUYỄN ĐỨC TÀI

“Khách hàng là vị trí số một, nhân viên là vị trí số hai, những người bỏ ra 1 tỷ USD đầu tư cổ phiếu là vị trí số 3”

Tiểu sử

Ông Nguyễn Đức Tài (sinh ngày 30/5/1969) quê gốc ở Nam Định. Ông tốt nghiệp ngành Tài chính – Kế toán trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM và Thạc sĩ ngành QTKD tại Học viện Quản Trị Pháp Việt CFVG. Ông là một trong những nhà sáng lập và hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động.

Quá trình công tác

2001 – 2003

Giám đốc chi nhánh tại Công ty Phương Huy Thế Kỷ 21

2003 – 2004

Trưởng bộ phận phát triển chiến lược tại S-Fone

2004 -2007

Giám đốc KD và Marketing tại Cty Cổ phần Thế Giới Di Động

2007 – 2018

Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động và là Tổng Giám Đốc tại CTCP Thế Giới Di Động

05/2014 - 03/2019

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

22/3/2019

Ông Nguyễn Đức Tài chính thức rời ghế Tổng Giám Đốc CTCP đầu tư Thế Giới Di Động và chỉ giữ vai trò là chủ tịch công ty này.

Năm 20 tuổi, ông quyết định ra khởi nghiệp bằng 3 cửa hàng điện thoại di động nhưng thất bại.

Năm 2004 ông cùng 4 cộng sự thành lập CTCP Thế giới di động, 3 cửa hàng TGDD đầu tiên được mở ra và nhanh chóng phát triển.

Thành công của Thegioididong phần lớn được quyết định bởi quan điểm lãnh đạo của ông Nguyễn Đức Tài. Trong hơn 1 thập kỷ qua, quan niệm “CEO giỏi cần có chữ tín và sự thành tâm” và “Xem khách hàng là đối tác” đã giúp ông Tài đã xây dựng được một đội ngũ nhân lực hùng mạnh.

Nguồn sưu tầmCHAIRMAN OF MOBILE WORLD

NGUYEN DUC TAI

“First comes customers, employees following after, third place goes to a-billion-dollar stock investors.”

Biography

Mr. Nguyen Duc Tai (born on May 30, 1969) was originally from Nam Dinh. He graduated in Finance and Accounting from the University of Economics Ho Chi Minh City and a Master of Business Administration at French - Vietnamese Academy of Management CFVG. He is one of the founders and currently holds the position of Chairman of the Board of Directors of Mobile World Investment Corporation.

Employment history

2001 - 2003

Branch manager at Phuong Huy 21st Century Company.

2003 - 2004

Head of Strategy Development Department at S-Fone.

2004 - 2007

Business and Marketing Manager at Mobile World Joint Stock Company.

2007 - 2018 

Chairman of the Board of Directors at Mobile World Investment Corporation and General Director at Mobile World Joint Stock Company.

05/2014 - 03/2019 

General Director of Mobile World Investment Corporation.

22/3/2019 

Mr. Nguyen Duc Tai officially left the position of General Director of Mobile World Investment Corporation and only held the role of chairman of this company.

When he was 20 years old, he decided to start a business with 3 mobile phone stores but failed.

In 2004, he and four partners established the Mobile World Joint Stock Company, and the first 3 Mobile World stores were opened and rapidly developed.

The success of Thegioididong is largely determined by the leadership’s point of view of Mr. Nguyen Duc Tai. Over a decade, the concept of “A good CEO needs credibility and sincerity” and “Seeing customers as partners” has helped Mr. Tai to build a strong human resource team.

Collected source

Elite Vietnam


NHỮNG Danh Nhân TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC