DJC
Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ tư tưởng giá trị của Người
Miễn phí
DJC Collection Slide
Cấp độ: Căn bản
32 lượt xem

Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vị trí: Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1951 đến khi qua đời

Đối tượng phù hợp

- Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Đặc biệt là đối tượng thanh - thiếu niên – nhân tố chính sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình kiến thiết đất nước.

Lý do nên xem

Tài liệu cung cấp đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ nguồn thông tin hữu ích về những phẩm chất đạo đức, văn hóa, lối sống cao đẹp của Bác mà mỗi chúng ta phải học tập và làm theo. Nhờ đó, nâng cao giá trị nội tại và có khả năng cống hiến cho cộng đồng.

Tóm tắt nội dung

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, và giải phóng con người.

Trong vai trò “kim chỉ nam” cho các hoạt động làm việc, học tập, đời sống của mỗi một cá nhân cũng như định vị bản thân, việc tiếp xúc và bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh đang mang ý nghĩa hết sức to lớn. Đó chính là, thông qua hệ tư tưởng này, mỗi người sẽ hình thành được những lối ứng xử phù hợp trong các tình huống, có khả năng tự kiểm soát được hành vi của bản thân một cách tự giác, chống lại những biểu hiện lệch lạc về lối sống; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, phẩm chất; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân vừa có đức vừa có tài để tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vậy đâu là những minh chứng cụ thể về “di sản” tư tưởng của Bác trong việc thiết lập định hướng phát triển con người cho từng cá nhân? Hãy cùng DJC tìm hiểu một số tài liệu chọn lọc sau đây bạn nhé!

Ngoài ra, bằng cách truy cập vào các tiêu mục trên thư viện, bạn còn có thể tìm xem thêm vô số “di sản” giá trị của những vĩ nhân khác!