DJC
Những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Miễn phí
DJC Collection Slide
Cấp độ: Căn bản
67 lượt xem

Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vị trí: Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1951 đến khi qua đời

Đối tượng phù hợp

- Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Đặc biệt là đối tượng thanh - thiếu niên – nhân tố chính sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình kiến thiết đất nước.

Lý do nên xem

Tài liệu cung cấp đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ những hiểu biết nhất định về các công trình nghệ thuật tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từng tác phẩm của Bác đều có thể nói là “di sản” vô giá cho thế hệ mai sau kế thừa và phát triển, đặc biệt là đối với lối tư duy sáng tạo, nhất quán và giàu tính “nhân loại”.

Tóm tắt nội dung

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân và dân tộc ta một hệ thống “di sản” vô cùng phong phú và quý báu. Hơn hết, hệ thống di sản này không chỉ được phản ánh trong các hoạt động lãnh đạo cách mạng mà còn ẩn sâu trong các tác phẩm, các bài viết và phát biểu của Người.

Với nhãn quan và sự minh triết của một nhà lãnh đạo kiệt xuất cũng như trí tuệ mẫn tiệp, tư duy logic – khoa học, các tác phẩm của Bác có thể được mô tả rằng tuy giản dị về mặt nghệ thuật song lại sâu sắc ở ý tưởng/nội dung. Đặc biệt là với thể loại thơ và văn chính luận, các tác phẩm của Bác không chỉ là kết tinh của quá trình lao động sáng tạo mà còn góp phần khẳng định giá trị văn hóa, lối tư duy về đạo đức, tư tưởng, văn hóa, phong cách sống cho mỗi cá nhân.

Bằng nguồn tài liệu tổng hợp sau đây, ta có thể nhận định rằng dù đã qua nhiều biến động, nhưng hình ảnh cũng như hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn trường tồn trong lòng của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, qua những tác phẩm nghệ thuật điển hình về Người...

Ngoài ra, bằng cách truy cập vào các tiêu mục trên thư viện, bạn còn có thể tìm xem thêm vô số “di sản” giá trị của những vĩ nhân khác!