DJC
(R) Amazon.com phát triển thần tốc

(R) Amazon.com phát triển thần tốc

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 05/05/2022
Thành viên 1
Amazon.com phát triển thần tốc Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Tiểu sử của Jeffrey Bezos

  • Hành trình ra đời của Amazon.com

  • Thời kì đầu của Amazon

  • Sự phát triển vượt bậc của Amazon