DJC
(R) 30 giây ma thuật trong diễn thuyết

(R) 30 giây ma thuật trong diễn thuyết

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 12/05/2022
Thành viên 1
30 giây ma thuật trong diễn thuyết 12-18

Nội dung chính bao gồm:

  • Tại sao phải học cách ứng khẩu?

  • Ma thuật của phép ứng khẩu

  • Quy tắc ý nghĩ đầu tiên

  • 30 giây đầu

  • 3 sườn bài ma thuật ứng khẩu

  • Cách nào để thành thật trên sân khấu

  • Tìm nguyên liệu cho bài ứng khẩu