DJC
(E) Cách Ứng Dụng Công Cụ Pháp Lý Giúp Cân Bằng Và Bảo Vệ Hạnh Phúc Gia Đình

(E) Cách Ứng Dụng Công Cụ Pháp Lý Giúp Cân Bằng Và Bảo Vệ Hạnh Phúc Gia Đình

  • Người đã lập gia đình

  • Người chuẩn bị tiến tới mối quan hệ hôn nhân

  • Người đã có con

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 29/03/2022
Thành viên 1
Xây Dựng Gia Đình 0-6

Nội dung chính bao gồm:

  • Cảm xúc và những thói quen để Thịnh vượng, Bình an 

  • Công cụ pháp lý

  • Niềm tin đặt đúng chỗ vào pháp luật và công lý 

  • Ly hôn 

  • Giáo dục giới tính cho con cái

  • Ứng dụng công cụ pháp lý để bảo vệ cuộc sống tốt hơn