DJC
Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 30/03/2022
Thành viên 1
Xây Dựng Gia Đình 0-6

Nội dung chính gồm:

         I. Gia đình quan trọng như thế nào và ý nghĩa của từ FAMILY

         II. Cha mẹ nên giáo dục con cái như thế nào

         III. Các giai đoạn phát triển của con