DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sơn Tinh - Thuỷ Tinh

| 257 lượt xem | ADMIN Thư viện số 100 năm

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.


Sơn Tinh - Thủy Tinh

Truyền thuyết Sơn Thần Thủy Quái


Sơn Tinh, Thủy Tinh là câu chuyện truyền thuyết đặc sắc của dân tộc ta mang màu sắc của một truyện thần thoại. Kể về câu chuyện kén rể và cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh nhằm giải thích các hiện tượng thiên nhiên và thể hiện ý chí kiên cường, chế ngự thiên nhiên của người Việt.


SƠN TINH - hay còn gọi là Tản Viên Sơn Thánh, ngự trị trên núi Tản Viên (nay gọi là núi Ba Vì). Có tài: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi.


THỦY TINH - vị thần ngự trị miền biển Đông, tài giỏi cũng không kém: gọi gió gió đến, hô mưa mưa về


Lễ vật thách cưới Mị Nương của Vua Hùng

Nhà Vua sau một hồi bàn bạc, liền đưa ra các đồ sính lễ gồm: 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ai đem đồ sính lễ đến đây trước thì sẽ được cưới Mị nương.


Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi.


Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ đã đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp lại Mị Nương.


Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng liền. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, phải rút quân về. Sơn Tinh hạnh phúc trăm năm bên Mị Nương


Sơn Tinh từ đó được nhân dân tôn là một trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc. Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh được đặt tại Ba Vì để thờ cúng vị thần này.


Nguồn sưu tầmMountain God - Water God

The legend of Mountain God and Water Beast


The legend of Mountain God and Water God is one of the most unique Vietnamese legendary stories. It is the tale of choosing a partner for a princess and the battle between Mountain God and Water God to explain weather phenomena as well as illustrate Vietnameses’ determination to control nature.


SON TINH, as known as the Mountain God of Tan Vien, lived on the top of Tan Vien Mount, which is called Ba Vi Mount nowadays. He had a special talent: when he pointed to the East, the land would turn into a paddy field; when he pointed to the West, thousands of mountains would appear.


THUY TINH was the god dominating the South - China sea, who was also really capable: he could create wind and rain as he wished.


The challenge from Hung King

After much deliberation, King Hung decided that the two men had to bring 100 trays of sticky rice, 200 chung cakes, an elephant with nine tusks, a rooster with nine spurs and a horse with nine red manes. Who brought these things to him first would be allowed to marry the princess.


Son Tinh was the first one bringing all the required gifts and he took the princess back to his home in the mountains.


Thuy Tinh was the latter. He became furious because he could not marry the princess, so he brought an army trying to take Mi Nuong with him.


The battle lasted several months. Eventually, Thuy Tinh reached his limit and had to retreat. Son Tinh lived happily with Mi Nuong hundreds of years later.


After that, Son Tinh was called one of the Four Immortals. The temple for the Mountain God of Tan Vien is placed in Ba Vi to worship this god.


Collected Source