DJC

BÀI 9.12: CÁCH ĐỂ LẬP THÓI QUEN GIÚP BẠN SỐNG CÂN BẰNG

Đăng bởi DJC Admin - 188 lượt xem

- 5 phút để đọc 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
  1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

  2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

  3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

  1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

  2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

  3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Tác giả: Celeste Headlee - Nhà báo phát thanh người Mỹ, tác giả, diễn giả trước công chúng và là người đồng dẫn chương trình hàng tuần Retro Report trên PBS.

  • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

  • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

3 HABITS FOR BETTER WORK-LIFE BALANCE

CÁCH ĐỂ LẬP THÓI QUEN GIÚP BẠN SỐNG CÂN BẰNG

This video is sponsored by Brilliant. Be one of the first 200 people to sign up at the link below to get 20% off your annual premium subscription. 


Video này được tài trợ bởi Brilliant. Hãy là một trong 200 người đầu tiên đăng ký tại liên kết bên dưới để được giảm giá 20% phí đăng ký thành viên theo năm. 


Take a second and imagine the burners on a stove top. The flames that dance on those burners are created by a supply of gas and using that gas, you can crank one burner up to full, routing all the gas to it and creating a single, bright flame. Or you can choose to distribute that gas, allowing a smaller amount to go to each burner. 


Hãy dành một giây và tưởng tượng những ngọn lửa trên các đầu đốt. Những ngọn lửa nhảy múa trên những đầu đốt đó được tạo ra bởi nguồn cung cấp khí đốt, để sử dụng khí đốt bạn có thể xoay một đầu đốt đến mức đầy, chuyển toàn bộ khí đến đó và tạo ra một ngọn lửa duy nhất. Hoặc bạn có thể chọn cách phân phối khí đó, để một lượng nhỏ hơn đi đến mỗi đầu đốt. 


This is how I think about the concept of work/life balance. Each of us has a certain amount of gas, or time, or energy, or motivation, and whether due to our daily choices or to our obligations, that gas is distributed to four different burners. Let's call them work, health, relationships and hobbies. 


Đây là cách tôi nghĩ về khái niệm cân bằng công việc/cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều có một lượng khí nhất định hoặc thời gian hoặc năng lượng hoặc động lực và cho dù do lựa chọn hàng ngày của chúng ta hay do nghĩa vụ của chúng ta, lượng khí đó được phân phối đến bốn “đầu đốt” khác nhau. Hãy gọi chúng là công việc, sức khỏe, các mối quan hệ và sở thích. 


And if you're anything like me, then the way that your burners are set right now, probably isn't exactly how you really want them. Maybe the work burner is burning just a bit too hot at the moment, or maybe your health burner is totally off right now. You haven't had time to work out or your sleep schedule all out of whack, whatever the cause that imbalance may be. I believe there are some habits that you could adopt that'll help start curing it. 


Và nếu bạn giống tôi thì cách thiết lập các “đầu đốt” của bạn bây giờ có lẽ không chính xác là cách bạn thực sự muốn. Có thể lúc này đầu đốt công việc đang đốt hơi quá nóng hoặc có thể đầu đốt sức khỏe của bạn đã tắt hoàn toàn. Bạn không có thời gian để tập thể dục hoặc thời gian ngủ của bạn đã hết, bất kể nguyên nhân nào đều có thế khiến sự mất cân bằng đó xảy ra. Tôi tin rằng có một số thói quen mà bạn có thể áp dụng sẽ giúp bắt đầu khắc phục nó.


And today, I wanna share three of them. Now, my original script for this video actually listed five habits, with two of them being ones that you might expect. Number one, creating separation between your workspace and the area where you relax. And number two, putting yourself on a schedule, going through a morning routine, getting actually dressed before you start work in the morning, and having a set end time to your work day. 


Hôm nay, tôi muốn chia sẻ ba thói quen trong số đó. Nhưng kịch bản ban đầu của tôi cho video này thực sự là liệt kê năm thói quen với hai trong số đó là những thói quen mà bạn có thể chờ đợi. Thứ nhất, tạo ra sự tách biệt giữa không gian làm việc của bạn và khu vực bạn thư giãn. Và thứ hai, tạo thời gian biểu cho bản thân, thực hiện các thói quen buổi sáng, mặc quần áo thật nghiêm túc trước khi bắt đầu làm việc vào buổi sáng và kết thúc ngày làm việc đúng giờ.


But in truth, these are just both specific examples of another habit, which is the creation of obligations. See, when you wanna do something in a balanced way, it's a good idea to get in the habit of setting up an obligation that encourages that balance. So, for example, I use a combination of two different obligations for my videos. See, I wanna strike a balance between publishing videos on a regular basis, but also pushing my editing and my production skills with each new video that I make. 


Nhưng trên thực tế, đây chỉ là những ví dụ cụ thể cho một thói quen chung khác, đó là việc tạo ra các nghĩa vụ. Hãy xem, khi bạn muốn làm điều gì đó một cách cân bằng, bạn nên có thói quen thiết lập một nghĩa vụ khuyến khích sự cân bằng đó. Ví dụ tôi kết hợp hai nghĩa vụ khác nhau cho video của mình, tôi muốn cân bằng giữa việc xuất bản video một cách thường xuyên, nhưng cũng thúc đẩy kỹ năng chỉnh sửa và sản xuất của tôi với mỗi video mới mà tôi thực hiện.


So, I create deadlines for my videos, but I also push myself to improve at least one aspect with each video that I create. It could be the way that I speak, it could be the light, it could be anything, but whatever it is I write it down in my 1% rule log over on my website. And a combination of the deadlines and this log ensures that I'm never resting on my laurels, just making content that isn't pushing my skills. But also, that I'm not letting my perfectionism cause me to just never publish. 


Vì vậy, tôi tạo thời hạn cho video của mình và tôi cũng thúc đẩy bản thân cải thiện ít nhất một khía cạnh với mỗi video mà tôi tạo. Đó có thể là cách tôi diễn đạt, đó có thể là ánh sáng và có thể là bất cứ thứ gì, nhưng dù là gì thì tôi cũng ghi nó vào nhật ký quy tắc 1% trên trang web của mình. Và sự kết hợp giữa thời hạn và nhật ký này đảm bảo rằng tôi không bao giờ nghỉ ngơi trên sự hài lòng của mình, chỉ tạo ra nội dung không thúc đẩy kỹ năng của tôi. Ngoài ra, tôi cũng không để cho chủ nghĩa hoàn hảo của mình khiến tôi không bao giờ xuất bản video mới. 


And I've learned from experience that trying to rely solely on self-discipline to strike this balance, simply does not work nearly as well. As James Clear puts it in his book, "Atomic Habits", "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." 


Tôi đã học được từ kinh nghiệm rằng sự cố gắng chỉ dựa vào bản thân để đạt được sự cân bằng này gần như không có hiệu quả. Như James Clear đã viết trong cuốn sách của mình, "Những thành phần thói quen", "Bạn không vươn lên được tới mục tiêu của mình. Bạn vấp ngã tại chính hệ thống của bạn”.


And obligations are simply components of a system that pushes you to live with a type of balance you aspire to. So, here's an example of an obligation for each of our four burners. And hopefully, these examples will help you think of your own obligations that'll help you strike the type of balance that you want. Now, for the work burner, I've already mentioned the deadlines that drive me to finish and publish my work on a schedule. 


Nghĩa vụ chỉ đơn giản là thành phần của một hệ thống thúc đẩy bạn sống với sự cân bằng mà bạn mong muốn. Đây là một ví dụ về nghĩa vụ của mỗi người trong số bốn “đầu đốt” của chúng ta. Và hy vọng, những ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu được các nghĩa vụ của riêng mình, sẽ giúp bạn đạt được sự cân bằng mà bạn muốn. Bây giờ, đối với “đầu đốt công việc”, tôi đã đề cập đến những thời hạn khiến tôi phải hoàn thành công việc và xuất bản theo đúng lịch trình. 


So here I'll just briefly mention that I also use a tool called Beeminder that will literally charge me money if I don't upload on time. Now that may sound a bit extreme for some of you, but as a notorious perfectionist, extreme measures are very helpful to me, so I use them. 


Vì vậy, ở đây tôi sẽ chỉ đề cập ngắn gọn rằng tôi sử dụng một công cụ có tên là Beeminder, công cụ này sẽ tính phí tôi nếu tôi không tải lên đúng giờ. Điều đó nghe có vẻ hơi cực đoan đối với một số bạn, nhưng là một người rất cầu toàn, các biện pháp “cực đoan” rất hữu ích đối với tôi, vì vậy tôi sử dụng chúng. 


For health, easily the most helpful obligations that I have are the ones imposed on me by a coach. Whenever it's lifting day, I'm given a specific workout to do and I have to upload videos proving that I did it. But on the lighter side, I also share my activity data with a couple of my friends which allows each of us to see whether the others closed their exercise and their movement rings for the day. 


Vì vậy, ở đây tôi sẽ chỉ đề cập ngắn gọn rằng tôi sử dụng một công cụ có tên là Beeminder, công cụ này sẽ tính phí tôi nếu tôi không tải lên đúng giờ. Điều đó nghe có vẻ hơi cực đoan đối với một số bạn, nhưng là một người rất cầu toàn, các biện pháp “cực đoan” rất hữu ích đối với tôi, vì vậy tôi sử dụng chúng. 


Now, for your relationships, I think that you should schedule plans with friends in advance, especially right now when we can't go to our typical, physical gathering places and, hence, we're kind of at home just doing our own thing for most of the day. And weekly game night with friends is a great way to do this and there are a ton of games that you can play remotely, including Jackbox games which are some of my favorites. Don't Starve is a great multiplayer option, and even good old chess.com. 


Bây giờ, đối với các mối quan hệ của bạn, tôi nghĩ rằng bạn nên lên lịch trước kế hoạch với bạn bè, đặc biệt là ngay bây giờ khi chúng ta không thể đến những địa điểm tụ tập của chúng ta và khi chúng ta đang ở nhà làm việc của riêng mình trong phần lớn thời gian của ngày. Và trò chơi đêm hàng tuần với bạn bè là một cách tuyệt vời để làm điều này và có rất nhiều trò chơi mà bạn có thể chơi từ xa, bao gồm cả trò chơi Jackbox, một trong số các trò chơi yêu thích của tôi. Don't Starve là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều người chơi và thậm chí cả chess.com.


Finally, you have your hobbies, which could be creative and productive, like making music, or just totally relaxing like playing video games. Now obligations can be a bit of a double-edged sword when it comes to hobbies because they can often turn those hobbies into work. So, my suggestion would be to apply strategic obligations to the other three burners first and in most cases, you'll find that you're probably gonna have space carved out for those hobbies naturally. But you can also schedule time for them as well, just as you schedule time with your friends. 


Cuối cùng, bạn có những sở thích của mình, những sở thích mang tính sáng tạo và hiệu quả, chẳng hạn như viết nhạc hay hoàn toàn thư giãn như chơi trò chơi điện tử. Giờ đây, nghĩa vụ có thể là một con dao hai lưỡi khi được đề cập đến sở thích bởi chúng có thể biến những sở thích đó thành công việc. Vì vậy, đề xuất của tôi sẽ là áp dụng các nghĩa vụ chiến lược cho ba “đầu đốt” đầu tiên và trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể sẽ có khoảng trống ra cho những sở thích đó một cách tự nhiên. Nhưng bạn cũng có thể sắp xếp thời gian cho chúng, giống như bạn sắp xếp thời gian cho bạn bè của mình. 


Now, even with well-structured obligations, I sometimes find that my work/life balance starts to tip way too far into the work territory. And when my work burner starts to burn too brightly, I've noticed that it's often the result of me feeling a sort of pressure to be successful as quickly as possible. And if you feel the same pressure, it's worth asking yourself this question, why are you in a hurry? Or what exactly is causing you to feel the need to compress your timetable for success? In other words, it's useful to identify the external sources of pressure that push you to work harder. 


Bây giờ, ngay cả với các nghĩa vụ được sắp xếp hợp lý, đôi khi tôi thấy rằng sự cân bằng trong công việc/cuộc sống của tôi bắt đầu tác động vào khá nhiều phạm vi công việc. Và khi công việc của tôi bắt đầu dồn dập, tôi nhận thấy rằng tôi thường bị áp lực phải đạt được kế hoạch càng nhanh càng tốt. Và nếu bạn cảm thấy áp lực tương tự, bạn nên tự hỏi bản thân bạn câu hỏi này, tại sao bạn lại vội vàng? Hay chính xác thì điều gì đang khiến bạn cảm thấy cần phải nén thời gian biểu để đạt được đạt được đúng kế hoạch? Nói cách khác, rất hữu ích khi xác định các nguồn áp lực bên ngoài thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn. 


Now, sometimes these are legitimate, like deadlines imposed by a degree program or trying to get out of debt. But I've noticed that a lot of the pressure sources in my own life aren't actually legitimate and ultimately, they're just negative.

 

Giờ đây, đôi khi những điều này là hợp lý, chẳng hạn như thời hạn để được cấp bằng tốt nghiệp hay cố gắng thoát khỏi nợ nần. Nhưng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều nguồn áp lực trong cuộc sống của tôi không thực sự chính đáng và cuối cùng chúng chỉ là những điều tiêu cực. 


Sometimes it's jealousy, sometimes I'll see one of my friends or my peers do something really cool and then I'll get this temporary feeling of inadequacy, which makes me feel like I have to push to keep up. Or other times it's FOMO, the fear of missing out, the screens in your pocket and on your desk show you so many different potential paths that you could go down and they feed you this potent combination, the highlight reels inspire you, the profiles of your peers put pressure on you to keep up, the endless tutorials could teach you anything and the tools are often cheap or free and are just a click away. 


Đôi khi nó có thể là sự ghen tị, thỉnh thoảng tôi thấy một trong những người bạn của tôi hoặc đồng nghiệp của tôi làm điều gì đó thực sự tuyệt vời và sau đó tôi sẽ có cảm giác hụt ​​hẫng tạm thời, điều này khiến tôi cảm thấy mình phải cố gắng để theo kịp. Hoặc những lần khác, đó có thể là FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ, màn hình trong túi và trên bàn của bạn hiển thị cho bạn rất nhiều điều quan trọng khác nhau mà bạn có thể theo dõi và chúng cung cấp cho bạn những tin nổi bật, các cuộn phim truyền cảm hứng cho bạn, những hồ sơ của đồng nghiệp của bạn có thể gây áp lực cạnh tranh cho bạn, vô số các hướng dẫn có thể dạy bạn bất cứ điều gì và các công cụ này thường khá rẻ hoặc miễn phí và chỉ cần một cú nhấp chuột. 


So, the message is clear, you can do anything. And since you can do anything, it actually feels like you're losing something when you pass up an opportunity. Finally, there's the incessant pressure to keep the metrics that measure your success going up. 


Vì vậy, thông điệp đã rõ ràng, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Và vì bạn có thể làm bất cứ điều gì, nên thực sự có cảm giác như bạn đang đánh mất thứ gì đó khi bạn bỏ qua một cơ hội. Cuối cùng, có sự áp lực về việc giữ các chỉ số thành công của bạn tiếp tục tăng lên.


It's very easy to start to peg your sense of self-worth and satisfaction to some kind of external metric, be it money or followers or likes or whatever it is. And you don't want to just see this metric continue to go up, you wanna see that change happen faster and faster over time. I have a term for this, I call it acceleration addiction. 


Rất dễ dàng để bắt đầu gắn cảm xúc về giá trị bản thân và sự hài lòng của bạn vào một số loại thước đo bên ngoài, có thể là tiền hoặc người theo dõi hoặc lượt thích hoặc bất cứ thứ gì. Và bạn không muốn chỉ thấy số liệu này tiếp tục tăng lên, bạn muốn thấy sự thay đổi đó diễn ra ngày càng nhanh hơn theo thời gian. Tôi có một thuật ngữ cho điều này, tôi gọi nó là chứng nghiện tăng tốc. 


Over time, the same increases don't feel as meaningful as they used to because our brains lack the ability to disregard our point of reference. A $1000 raise seems huge when you're making $20,000 a year, but not when you're making six figures. A 10% increase in followers seems great one month, but then the next month, you'll be looking out for even bigger change. Your acceleration addiction causes you to constantly move the goalposts that define enough. 


Theo thời gian, khái niệm về sự gia tăng không còn ý nghĩa như trước nữa bởi vì bộ não của chúng ta không có chức năng xóa bỏ điểm tham chiếu của chúng ta. Mức tăng 1000 đô la dường như rất lớn khi bạn kiếm được 20.000 đô la một năm, nhưng sẽ là không quá lớn khi bạn kiếm được sáu con số. Lượng người theo dõi tăng 10% có vẻ tuyệt vời trong một tháng, nhưng sau đó vào tháng tiếp theo, bạn muốn tìm ra sự thay đổi lớn hơn nữa. Chứng nghiện tăng tốc của bạn khiến bạn phải liên tục di chuyển các cột mục tiêu đã xác định đủ. 


So, you have to train your mind to find meaning elsewhere. No amount of success will cause these pressures to ease up if you continue to fixate on them. The jealousy, the FOMO, the acceleration addiction, these will always be there pressuring you to pump that gas more and more towards the work burner. And on the flip side, there are very few natural sources of pressure that will push you to live a more balanced life and do the things that truly make you happy. Which means that you have to create those pressures for yourself. 


Vì vậy, bạn phải rèn luyện tâm trí của mình để tìm kiếm những điều ý nghĩa ở những nơi khác. Không có thành công nào có thể khiến những áp lực này giảm bớt nếu bạn tiếp tục như thế. Lòng đố kỵ, hội chứng sợ bỏ lỡ, nghiện tăng tốc, những thứ này sẽ luôn ở đó gây áp lực khiến bạn phải bơm lượng khí đó ngày càng nhiều hơn về phía lò đốt công việc. Mặt khác, có rất ít nguồn áp lực tự nhiên có thể thúc đẩy bạn sống một cuộc sống cân bằng hơn và làm những điều thực sự khiến bạn hạnh phúc. Có nghĩa là bạn phải tự tạo ra những áp lực đó cho mình. 


And one great way to do this is to simply list out the things that really do make you happy. I did this myself recently and I came up with a list of seven items, which includes things like doing work that challenges and pushes my creative abilities and forces me to learn new things. 


Và một cách tuyệt vời để làm điều này là chỉ cần liệt kê ra những điều thực sự khiến bạn hạnh phúc. Tôi đã tự mình làm việc này gần đây và tôi đã đưa ra một danh sách gồm bảy mục, bao gồm những công việc có tính thách thức và thúc đẩy khả năng sáng tạo của tôi và buộc tôi phải học những điều mới. 


It also includes spending time outside, especially when I'm moving in quick, complex ways. And I think this is why I enjoy skating so much. Now, going for a walk outside is nice, but there is nothing like the rush of gracefully flying down the pavement, carving around corners, and leaping over obstacles. And there's also music, time spent with people that I care about, and being physically fit. 


Nó cũng bao gồm việc dành thời gian ở bên ngoài, đặc biệt là những lúc tôi đang di chuyển theo những cách nhanh chóng và phức tạp. Và tôi nghĩ đây là lý do tại sao tôi rất thích trượt băng. Đi dạo bên ngoài cũng là một lựa chọn hay, nhưng nó không có gì mang tính vội vã, không có những cú bay xuống vỉa hè một cách điệu nghệ, những pha bẻ góc và nhảy qua chướng ngại vật. Bên cạnh đó còn có âm nhạc, dành thời gian cho những người mà tôi quan tâm và luyện tập thể chất tốt. 


These are the things that I truly care about that make me truly happy. So, I'd recommend taking some time and creating a list like this for yourself. And then maybe posting it in a place where you'll see it often, get in the habit of looking at it and reminding yourself that the items on that list are what truly make you happy, not the pursuit of some external measure of success. 


Đây là những điều mà tôi thực sự quan tâm và khiến tôi thực sự hạnh phúc. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên dành chút thời gian và tạo một danh sách như thế này cho chính mình. Sau đó, có thể đăng nó ở một nơi mà bạn sẽ nhìn thấy nó thường xuyên, tập thói quen nhìn vào nó và nhắc nhở bản thân rằng những mục trong danh sách đó là thứ thực sự khiến bạn hạnh phúc, không phải là mục đích theo đuổi một số thước đo thành công bên ngoài. 


Now to a certain degree, living a balanced life means sacrificing the potential to become truly great at one thing. Or at least to do so quickly. People who are truly great at their crafts, especially those that become great early on, typically do so by turning down the heat on the other burners in their life. Their craft becomes their singular priority, dominating their time. 


Ở một mức độ nhất định, sống một cuộc sống cân bằng có nghĩa là hy sinh những điều quan trọng để trở nên thực sự vĩ đại ở một thứ. Hoặc ít nhất để làm điều gì đó nhanh chóng. Những người mà thực sự xuất sắc trong công việc chuyên môn của họ, đặc biệt là những người đã giỏi điều đó từ rất sớm, thường làm như vậy bằng cách giảm nhiệt cho các “đầu đốt” khác trong cuộc sống của họ. Công việc chuyên môn của họ trở thành ưu tiên số một, chiếm gọn thời gian của họ. 


And if you wanna become great at your own craft as well, you'll likely have to start moving in the same direction. But it doesn't mean that you can't be strategic about it. Yes, an incredibly ambitious goal might require you to cut time spent on relationships or exercise, especially hobbies, but there are probably other things that you could cut first. 


Và nếu bạn cũng muốn trở nên tuyệt vời trong chuyên môn của mình, bạn có thể sẽ phải bắt đầu đi theo cùng một hướng. Nhưng nó không có nghĩa là bạn không thể có chiến lược về nó. Đúng vậy, một mục tiêu cực kỳ tham vọng có thể yêu cầu bạn cắt giảm thời gian dành cho các mối quan hệ hoặc tập thể dục, đặc biệt là sở thích, nhưng cũng có những thứ khác mà bạn có thể cắt giảm đầu tiến. 


So, look at how you spend your time and then try to identify the low value activities. Time spent mindlessly scrolling through social media, or binging shows that you don't actually care about, should be the first things to go. In fact, if you wanna think back to our stove metaphor, the time spent on these activities doesn't really fit onto any of the burners. 


Vì vậy, hãy xem cách bạn sử dụng thời gian và sau đó cố gắng xác định các hoạt động có giá trị thấp hơn. Thời gian dành cho việc lướt qua mạng xã hội một cách vô nghĩa hoặc những hành động cho thấy rằng bạn không thực sự quan tâm, nên là những việc đầu tiên cần loại bỏ. Trên thực tế, nếu bạn muốn nghĩ lại phép ẩn dụ về bếp của chúng ta, thời gian dành cho các hoạt động này không thực sự phù hợp với bất kỳ đầu đốt nào. 


It's more like poking a hole in the gas line with a nail, and by reducing the time you spend on these things, you gain time for your goals without making cuts to relationships, your health, or even your hobbies. But if making cuts in those areas isn't enough, there is yet another way to preserve the time you spend in these areas while still accomplishing more. 


Nó giống như chọc một cái đinh vào đường ống dẫn khí và bằng cách giảm thời gian dành cho những việc này, bạn sẽ có thời gian cho mục tiêu của mình mà không cần giảm bớt các mối quan hệ, sức khỏe hay thậm chí là sở thích của mình. Nhưng nếu cắt giảm trong những lĩnh vực đó là không đủ thì vẫn có một cách khác để tiết kiệm thời gian bạn dành cho những lĩnh vực này trong khi vẫn hoàn thành được nhiều việc hơn. 


When you're working, work intensely, move quickly, don't let a moment go to waste. Now this seems obvious, but a lot of people don't really use it, you have to understand, the value of time isn't determined solely by the amount of time itself, but also by the intensity and the strategic value of the effort that you exert during it. 


Khi đang làm việc, hãy làm việc cường độ cao, di chuyển nhanh chóng, đừng để lãng phí một giây phút nào. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng rất nhiều người không thực sự sử dụng nó, bạn phải hiểu rằng, giá trị của thời gian không chỉ được xác định bởi lượng thời gian mà còn bởi cường độ và giá trị chiến lược của nỗ lực mà bạn sử dụng trong suốt thời gian đó.


So do whatever you have to do to remove any lethargy from your work time. Move with purpose, and move with a plan. Do your best to figure out the best course of action and the best order of operations. Of course, one other way to be able to accomplish a lot more during your work time is by improving your ability to solve problems. 


Vì vậy, hãy làm bất cứ điều gì bạn phải làm để loại bỏ bất kỳ sự uể oải nào khỏi thời gian làm việc của bạn. Vận động có mục đích và vận động có kế hoạch. Cố gắng hết sức để tìm ra hướng hành động tốt nhất và trình tự hoạt động tốt nhất. Tất nhiên, một cách khác để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian làm việc là nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của mình.


Because when you can more effectively pull information from lots of disparate sources and combine ideas in your mind, you'll break through barriers in your work a lot more quickly. And a great resource for building those problem-solving skills is Brilliant. 


Bởi vì khi bạn có thể thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau một cách hiệu quả hơn và kết hợp các ý tưởng trong đầu, bạn sẽ vượt qua các rào cản trong công việc của mình một cách nhanh chóng hơn rất nhiều. Và một nguồn thông tin tuyệt vời để xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề đó là Brilliant.


Brilliant is a learning library of course in math, science, and computer science that all focus on active learning and active problem solving. Their courses quickly throw you into bite sized challenges that are logically sequenced so you’re immediately applying the concepts, solving problems and learning more quickly. All the while, you'll also get universal problem-solving practice, which you'll be able to apply to your work. (Okay, well I agree with one, we can check if at least one has a bigger value than that. If so, swap it, then set it to i minus one.)


Brilliant là một thư viện học tập về toán, khoa học và khoa học máy tính, tất cả đều tập trung vào việc học chủ động và giải quyết vấn đề tích cực. Các khóa học của họ nhanh chóng đưa bạn vào những thử thách có kích thước nhỏ được sắp xếp theo trình tự hợp lý để bạn áp dụng ngay các khái niệm, giải quyết vấn đề và học nhanh hơn. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được thực hành giải quyết vấn đề tổng quát, điều mà bạn sẽ có thể áp dụng trong công việc của mình. (Ví dụ minh họa: Được rồi, tôi đồng ý với điều này, chúng ta có thể kiểm tra, nếu cái này có giá trị lớn hơn thì hãy hoán đổi chúng và sau đó trừ i đi một.)


Now, Brilliant's library includes more than 60 full-length courses with a full math suite ranging from the fundamentals to calculus and probability, science courses covering lights, gravity and relativity, and computer science courses that start with the basics of algorithms and get all the way into quantum computing. 


Giờ đây, thư viện của Brilliant bao gồm hơn 60 khóa học dài hạn với bộ toán học đầy đủ từ các bài học cơ bản đến giải tích và xác suất, các khóa học khoa học bao gồm ánh sáng, lực hấp dẫn và thuyết tương đối và các khóa học khoa học máy tính bắt đầu với những kiến ​​thức cơ bản về thuật toán và các bài học về máy tính lượng tử. 


So, if you wanna start expanding your knowledge, if you wanna start building your problem-solving skills, then head over to brilliant.org/thomasfrank and sign up. And if you're one of the first 200 people to use that link, you'll even get 20% off your annual premium subscription. 


Vì vậy, nếu bạn muốn bắt đầu mở rộng kiến ​​thức của mình, nếu bạn muốn bắt đầu xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề của mình, hãy truy cập vào trang brilliant.org/thomasfrank và đăng ký. Và nếu bạn là một trong 200 người đầu tiên sử dụng liên kết đó, bạn thậm chí sẽ được giảm giá 20% khi đăng ký trả phí hàng năm. 


So, thank you so much for watching, hopefully you found this video helpful, hopefully there was something you can apply to your life and start getting your life a little bit more balanced going forward. And if you did like this video, definitely hit that like button, to show the YouTube algorithm what's up. You can also get subscribed right over here if you haven't done so already or check out a couple of other videos on this channel right over here on this side of the screen. 


Vậy, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem, hy vọng bạn thấy video này hữu ích, hy vọng bạn có thể áp dụng điều gì đó vào cuộc sống của mình và bắt đầu để cuộc sống của bạn cân bằng hơn một chút trong tương lai. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút thích để hiển thị thông báo YouTube. Bạn cũng có thể đăng ký ngay tại đây nếu bạn chưa đăng ký hoặc bạn có thể xem một vài video khác trên kênh này ngay tại đây ở phía bên này của màn hình. 


As always, smashing your face into your phone screen is a more effective way of clicking those links than using your thumbs or even your fingers. I think the nose was just evolved for hitting links on a phone screen. So definitely do that, or don't because, as always, I'm not your dad.  


Như mọi khi, “đập mặt” vào màn hình điện thoại là cách hiệu quả hơn để nhấp vào các liên kết đó so với sử dụng ngón tay cái hoặc thậm chí là ngón tay của bạn. Tôi nghĩ rằng mũi chỉ được phát triển để nhấn các liên kết trên màn hình điện thoại. Vì vậy, hãy làm điều đó, hoặc không, vì, như mọi khi, tôi không phải là bố của bạn.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY