DJC

BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

Đăng bởi Lê Hà Thanh Lộc - 1618 lượt xem

- 10 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Ric Elias – Giám đốc điều hành của công ty Red Ventures

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

 • DJ Model: #Tôi là ai #Bộ tư duy #Người cân bằng #Người dám cho đi

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

 • Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

3 THINGS I LEARNED WHILE MY PLANE CRASHED

CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ


Imagine a big explosion as you climb through 3,000ft. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, clack, clack. It sounds scary. Well, I had a unique seat that day.


Hãy tưởng tượng một vụ nổ lớn khi bạn ở độ cao 3000ft. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Hãy tưởng tượng động cơ đang kêu lách cách, lách cách. Nghe đáng sợ nhỉ. Tôi đã có một chỗ ngồi đặc biệt vào hôm đó đấy.


I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So, I looked at them right away, and they said, “No problem. We probably hit some birds.” The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 


Tôi ngồi ở ghế 1D. Tôi là người duy nhất có thể nói chuyện với các tiếp viên. Nên tôi nhìn họ ngay lập tức, và họ bảo: “Không sao đâu. Chắc chúng ta đâm phải chim.” Phi công đã quay đầu máy bay, và chúng tôi không còn xa nữa. Bạn có thể thấy Manhattan.


Two minutes later, three things happened at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. That's usually not the route. He turns off the engines. Now, imagine being in a plane with no sound. And then he says three words. The most unemotional three words I've ever heard. He says, “Brace for impact.” I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes, it was terror. Life was over.


Hai phút sau, có ba thứ xảy ra cùng một lúc. Phi công cho máy bay thẳng hàng với sông Hudson. Đường bay đó không đúng lắm. Anh ta tắt động cơ. Giờ thử tưởng tượng ở trong một cái máy bay không có tiếng động đi. Và rồi anh ta nói 4 từ. 4 từ vô cảm nhất mà tôi từng nghe. Anh ta nói: “Chuẩn bị va chạm.” Tôi không cần nói chuyện với nữ tiếp viên nữa. Tôi có thể thấy trong đôi mắt cô ấy một nỗi kinh hoàng. Đời thế là hết.


Now I want to share with you three things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life, and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that later on, I came up with a saying, which is, “I collect bad wines.” Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose, has really changed my life.


Giờ tôi muốn chia sẻ với bạn 3 điều mà tôi đã học về bản thân hôm đó. Tôi học được là mọi thứ thay đổi trong chớp mắt. Ta có danh sách các việc cần làm, ta có những điều muốn làm trong đời, và tôi nghĩ về tất cả những người tôi muốn nói chuyện cùng nhưng đã không làm, mọi rào cản tôi muốn phá vỡ, mọi trải nghiệm tôi muốn có và chưa bao giờ có. Sau đó, khi tôi nghĩ về chuyện ấy, tôi nghĩ ra một câu nói, đó là “Tôi thu thập rượu không tốt”. Vì nếu rượu đã sẵn sàng và người cần uống đã ở đó, tôi sẽ mở chai ra. Tôi không bao giờ muốn trì hoãn điều gì trong đời nữa. Và sự khẩn cấp đó, mục đích đó, đã thực sự thay đổi đời tôi.


The second thing I learned that day – and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot – I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted on things that did not matter with people that matter. And I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect, but it's a lot better. I've not had a fight with my wife in two years. It feels great. I no longer try to be right; I choose to be happy.


Điều thứ hai tôi học trong ngày đó – và đó là khi chúng tôi vượt qua Cầu George Washington, nó không dài lắm – tôi nghĩ rằng, chà, tôi thực sự cảm thấy một nỗi hối hận to lớn. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp. Dù cũng chỉ là một người lầm lỗi, tôi vẫn cố gắng làm tốt mọi điều mình thử. Nhưng vì là con người, tôi cũng cho phép sự kiêu ngạo xen vào. Và tôi hối hận về những khoảng thời gian tôi đã lãng phí lên những điều không quan trọng với những người quan trọng. Rồi tôi nghĩ về mối quan hệ với vợ tôi, với bạn tôi, với mọi người. Sau đó, khi tôi xét lại chuyện này, tôi quyết định loại bỏ hết năng lượng tiêu cực khỏi đời tôi. Không hoàn hảo, nhưng khá hơn trước nhiều. Tôi đã không cãi nhau với vợ trong 2 năm. Cảm giác thật tuyệt. Tôi không còn cố ra vẻ mình đúng nữa; tôi chọn được hạnh phúc.


The third thing I learned – and this is as your mental clock starts going, “15, 14, 13.” You can see the water coming. I'm saying, “Please blow up.” I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go; I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up.


Điều thứ 3 tôi học – và đây là lúc đồng hồ trong não bạn bắt đầu đếm ngược “15, 14, 13.” Bạn có thể thấy nước đang tràn vào. Tôi thì nói “Làm ơn phát nổ đi”. Tôi không muốn thứ này vỡ ra 20 mảnh như bạn đã thấy trong mấy bộ phim tài liệu. Và khi chúng tôi rơi, tôi có cảm giác, chà, chết không đáng sợ nhỉ. Cứ như thể cả đời chúng ta đã chuẩn bị cho nó vậy. Nhưng cảm giác rất buồn. Tôi không muốn chết; tôi yêu cuộc đời mình. Và nỗi buồn đó được tóm gọn chỉ bằng một suy nghĩ, đó là, tôi chỉ ước một điều. Tôi chỉ ước có thể thấy con tôi lớn lên.


About a month later, I was at a performance by my daughter – first-grader, not much artistic talent – Yet! And I'm bawling, I'm crying, like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. 


Tầm một tháng sau, tôi đang ở buổi biểu diễn của con gái tôi – lớp một, không có tài năng nghệ thuật – Lắm! – Và tôi vỡ oà, tôi khóc, như một đứa trẻ. Và ngay khi đó tôi hiểu được mọi thứ. Tôi quyết định từ lúc đó, bằng cách kết hợp hai thứ đó lại, rằng thứ duy nhất quan trọng của đời tôi là phải làm một ông bố tốt. Trên tất cả, trên mọi thứ, mục đích duy nhất của tôi trong đời là làm một ông bố tốt. Tôi đã được một món quà vô giá, rằng hôm đó đã không chết. Tôi còn được một món quà nữa, là khả năng nhìn vào tương lai để quay lại và sống khác đi.


I challenge you guys that are flying today, imagine the same thing happens on your plane – and please don't – but imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you.


Tôi thách các bạn đang sắp bay hôm nay, hãy hình dung điều tương tự xảy ra trên chuyến bay của bạn – và mong là đừng – nhưng hãy hình dung, và bạn sẽ thay đổi thế nào? Bạn sẽ làm điều gì bạn đang trì hoãn vì bạn nghĩ mình sẽ cứ sống hoài sống mãi? Bạn sẽ thay đổi những mối quan hệ của mình và năng lượng tiêu cực của chúng thế nào? Và quan trọng nhất, bạn đã là người cha mẹ tốt nhất có thể chưa? Cám ơn mọi người.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY