DJC

BÀI 1.24: CÁCH LÀM CHỦ MỌI LĨNH VỰC TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 655 lượt xem

- 10 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

 • Tác giả: Stefan James (sở hữu kênh Youtube Project Life Mastery xây dựng video với nội dung hướng dẫn bạn đến với sự thành công lâu dài và tiến bộ liên tục ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống)

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


LIFE MASTERY CIRCLE: HOW TO MASTER EVERY AREA OF YOUR LIFE

CÁCH LÀM CHỦ MỌI LĨNH VỰC TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN


Hi everyone, Stefan here from projectlifemastery.com. In this video, I'm going to share with you guys what is called the Life Mastery Circle. How you guys can use this to measure each aspect of your life to ensure that you're making progress and that you're living a life of balance. 


Chào mọi người. Tôi là Stefan từ projectlifemastery.com. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái gọi là Vòng tròn Làm chủ Cuộc đời. Các bạn có thể sử dụng điều này để đo lường từng khía cạnh của cuộc sống, để đảm bảo rằng bạn đang tiến bộ và bạn đang sống một cuộc sống cân bằng.


Now, this is a process that originally learned from Tony Robbins at his Unleash the Power Within seminar. In fact, the first time I ever did this exercise was probably when I was 21, 22 years old. I had met Tony's brother-in-law, Scott Humphrey, who lives here in Vancouver. That's where Tony's wife's family is from. He's putting on a little workshop to promote Unleash the Power Within. That's the first time that I signed up and went to the seminar when I was about 21, 22 years old. He took us through this process. This process allows you to measure each area of your life, see exactly where you're at, see exactly where you're strong. 


Đây là một quy trình mà ban đầu tôi đã học được từ Tony Robbins tại hội thảo Giải phóng sức mạnh bên trong. Trên thực tế, lần đầu tiên tôi thực hiện bài tập này có lẽ là khi tôi 21, 22 tuổi. Tôi đã gặp anh rể của Tony, Scott Humphrey, sống ở Vancouver. Đó là nơi sinh sống của gia đình vợ Tony. Ông ấy đang tổ chức một hội thảo nhỏ để quảng bá hội thảo Giải phóng sức mạnh bên trong. Đó là lần đầu tiên tôi đăng ký và tham dự hội thảo khi tôi khoảng 21, 22 tuổi. Ông ấy đã giúp chúng tôi hiểu được quá trình này. Quá trình này cho phép bạn đo lường từng lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, thấy được chính xác bạn đang ở đâu, điểm mạnh của bạn là gì.


We're you're falling behind and really make the necessary adjustments because you want to live a life of balance. You want to make sure that you're growing and you're improving yourself in every aspect of life. This is something that has really made a big difference to my life and something that I've done on an ongoing basis ever since I learned it. It's something that I've done every month for years.  At one point, I was doing it every single week. 


Chúng ta đang bị tụt lại phía sau và thực sự cần điều chỉnh lại vì chúng ta muốn có một cuộc sống cân bằng. Bạn muốn đảm bảo rằng mình đang phát triển và đang cải thiện bản thân trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đây là điều tạo ra sự khác biệt lớn cho cuộc đời tôi và tôi đã làm điều này liên tục kể từ khi tôi học được nó. Tôi đã làm điều này hàng tháng và lặp lại trong nhiều năm. Tại một thời điểm, tôi đã làm điều đó mỗi tuần. 


I believe that the more that you can measure areas of your life, the more power that you're going to have in that area, the more you're going to be successful in that area. The more that you check in on that, the more that you measure it, the more that you can make the necessary adjustments to make sure that you're on track. This is something that I'm now integrating into my monthly goal’s reports. I've always done this in private but I want to do this more in public to hopefully inspire you guys to use this exercise in your life, to use this process to measure where you're at, to have a visual representation of it.


Tôi tin rằng bạn càng đo lường được nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, bạn càng có được nhiều sự hiểu biết và bạn càng thành công trong lĩnh vực đó. Bạn càng kiểm tra, bạn càng đo lường được nó, bạn càng có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Đây là điều mà hiện tôi đang tích hợp vào các báo cáo mục tiêu hàng tháng của mình. Tôi thường làm điều này tại nơi riêng tư nhưng tôi muốn làm điều này ở nơi công cộng nhiều hơn để hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn sử dụng bài tập này trong cuộc sống của mình. Sử dụng quá trình này để đo lường vị trí của bạn, để có một hình ảnh trực quan về nó.


I just did a monthly goals report, if you guys saw that. I introduced this a little bit more and actually walked you through the different areas of my life and exactly where I'm at. I'm going to go over them again in this video, but make sure you guys follow along the monthly goals reports to learn a little bit more about how I'm using this in my life as well. 


Tôi vừa thực hiện một báo cáo mục tiêu hàng tháng, nếu các bạn thấy nó. Tôi sẽ giới thiệu điều này nhiều hơn và thực sự hướng dẫn bạn qua các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của tôi và chính xác nơi tôi đang ở. Tôi sẽ xem qua chúng một lần nữa trong video này, nhưng hãy đảm bảo các bạn theo dõi báo cáo mục tiêu hàng tháng để tìm hiểu thêm một chút về cách tôi cũng đang sử dụng điều này trong cuộc sống của mình.


As you guys know, I'm about life mastery, Project Life Mastery. I believe that you have to master each area of your life. It's not just about setting goals to make a lot of money or to have a really great body, but you want to make sure that you're making progress in every aspect of life because every aspect of life is important.


Như các bạn đã biết, tôi nói về cách làm chủ cuộc sống, cụ thể là Dự án Làm chủ cuộc sống. Tôi tin rằng bạn phải làm chủ từng lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Không chỉ là đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền hay có một thân hình thực sự tuyệt hảo, mà bạn muốn đảm bảo rằng mình đang tiến bộ trong mọi khía cạnh của cuộc sống vì mọi khía cạnh của cuộc sống đều quan trọng.


Every aspect of life, they work together. This is my brand is Project Life Mastery because I believe it's an ongoing project. It's an ongoing journey to master anything. It's not like you just does something one time you've mastered it. It's an ongoing process. I want to share with you guys this, how it works. Basically, the concept is that there's really six, seven, eight or nine primary areas of your life that you need to continuously focus on, grow and improve. 


Mọi khía cạnh của cuộc sống đều hoạt động cùng nhau. Thương hiệu của tôi là Dự án Làm chủ cuộc sống vì tôi tin rằng đó là một dự án thực tế. Đó là một cuộc hành trình liên tục để làm chủ mọi thứ. Nó không giống như bạn chỉ làm điều gì đó một khi bạn đã thành thạo nó. Đó là một quá trình liên tục. Tôi muốn chia sẻ với các bạn nó hoạt động như thế nào. Về cơ bản, là có sáu, bảy, tám hoặc chín lĩnh vực chính trong cuộc sống của bạn mà bạn cần liên tục tập trung, phát triển và cải thiện.


For everyone, it's different what those areas might be but there's a few that are universal amongst every human being. For me, I'll share what mine are but you can play around with-it whatever way that you choose. It's about you creating the life that you desire on your terms, not the life that I have or someone else, but what you want for yourself and your life. 


Đối với mọi người, những lĩnh vực đó có thể khác nhau nhưng có một số lĩnh vực phổ biến ở mỗi con người. Đối với tôi, tôi sẽ chia sẻ những gì của tôi nhưng bạn có thể tìm hiểu nó theo bất kỳ cách nào bạn chọn. Đó là về việc bạn tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn theo điều kiện của mình, không phải cuộc sống mà tôi có hay ai khác, mà là những gì bạn muốn cho bản thân và cuộc sống của mình.


For me, the primary areas that I focus on in my life are, number one, my body. My body is my health and fitness. By the way, those are two different things. You can actually break down one to health and one to fitness if you want. There's a lot of people that are physically fit and they're not healthy. They just have a ton of acid in their body. They eat really unhealthily. They might look good physically or have great genetics, but they have disease growing in their body. They always get sick and they're not vibrant and having a lot of energy. For me, my body is health and fitness. Health is always more important than fitness.


Đối với tôi, lĩnh vực chính mà tôi tập trung trong cuộc sống của mình, số một, là cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi là sức khỏe và thể chất của tôi. Tuy nhiên, đó là hai điều khác nhau. Bạn thực sự có thể chia nhỏ ra là sức khỏe và thể dục nếu bạn muốn. Có rất nhiều người có thể chất tốt nhưng họ không khỏe mạnh. Họ có cả tấn axit trong cơ thể của họ. Họ ăn không lành mạnh. Họ có thể trông tốt về thể chất hoặc có di truyền tuyệt vời, nhưng họ có bệnh tật đang phát triển trong cơ thể. Họ luôn bị ốm và họ không sôi nổi hay có nhiều năng lượng. Đối với tôi, cơ thể của tôi là sức khỏe và thể lực. Sức khỏe luôn quan trọng hơn thể lực.


Number two is mind and emotions: your mindset, your psychology, your beliefs and the emotional quality of your life. That can be the level of happiness and joy, and fulfillment, and gratitude, and peace, and love, and fun, and adventure, and laughter that you experience, or it could be the amount of depression, and anger, frustration, fear, overwhelm, stress, all the negative emotions as well. Mindset, your emotions, that's the core, that's the foundation, everything along with your body. 


Thứ hai là tâm trí và cảm xúc: tư duy của bạn, tâm lý của bạn, niềm tin của bạn và chất lượng cảm xúc của cuộc sống của bạn. Đó có thể là mức độ hạnh phúc và vui vẻ, sự viên mãn, lòng biết ơn, hòa bình và tình yêu, vui vẻ và phiêu lưu, tiếng cười mà bạn trải qua, hoặc nó có thể là mức độ chán nản và tức giận, thất vọng, sợ hãi, áp đảo, căng thẳng, tất cả các cảm xúc tiêu cực. Tư duy, cảm xúc của bạn, đó là cốt lõi, đó là nền tảng, mọi thứ cùng với cơ thể của bạn.


Next is your relationships. I categorize this one as my intimate relationship with my girlfriend. I've got an amazing girlfriend. I've been with her over two years now. Some of you guys met her on a recent YouTube video that we did, the live stream. Intimate relationships that could be also if you're single, the pursuit of attracting a partner in your life. It could be your marriage, boyfriend, girlfriend. Whatever that might be your family. I break that down into a separate area as well. How much your family is growing, the love, the connection that you have with your family. Social friends and fun. Now, you can combine this with family if you want. You could shorten it if you choose, but I separate that. My social life, the friends, people that I'm meeting, the fun that I'm having in my life. Again, you can categorize this however you choose. Tiếp theo là các mối quan hệ của bạn. Tôi xét mối quan hệ này với ví dụ là mối quan hệ thân mật của tôi với bạn gái. Tôi có một người bạn gái tuyệt vời. Tôi đã ở bên cô ấy hơn hai năm rồi. Một số bạn đã gặp cô ấy trên một video YouTube gần đây mà chúng tôi đã làm, một buổi phát trực tiếp. Các mối quan hệ thân mật cũng có thể là nếu bạn còn độc thân, theo thu hút một người trong cuộc đời của bạn. Đó có thể là hôn nhân, bạn trai, bạn gái của bạn, bất cứ điều gì. Đó có thể là gia đình của bạn. Tôi cũng chia nó thành một nhóm riêng biệt. Gia đình bạn đang phát triển bao nhiêu thì tình yêu, sự kết nối mà bạn có với gia đình cũng sẽ là bấy nhiêu. Bạn bè xã hội và sự vui vẻ. Bây giờ, bạn có thể kết hợp điều này với gia đình nếu bạn muốn. Bạn có thể rút ngắn nó nếu bạn thích, nhưng tôi tách biệt điều đó. Cuộc sống xã hội của tôi, những người bạn, những người tôi đang gặp, những niềm vui mà tôi đang có trong đời. Một lần nữa, bạn có thể phân loại điều này theo cách bạn chọn.


Business, your career, your school, your job, your mission, your purpose, whatever you want to call it. For me, I actually call it my mission, my purpose in life. That would fit in this category of your life right here. There is money and finances which is very important as well. That's separate from your business or career because your career or business is just a vehicle to make money. You can earn a lot of money but still be going bankrupt because it's not about how much you earn, it's about what you do with what you earn, how you manage your money. Having your money work for you, very important. Financial freedom. Financial abundance. Financial independence. That fits right there. 


Công việc kinh doanh, sự nghiệp, trường học, công việc, sứ mệnh, mục đích của bạn, bất cứ điều gì bạn muốn gọi tên cho nó. Đối với tôi, tôi thực sự xem đó là sứ mệnh, mục đích sống của tôi. Điều đó sẽ phù hợp với phạm trù cuộc sống của bạn ngay tại đây. Tiền và tài chính cũng rất quan trọng. Điều đó tách biệt với công việc kinh doanh hoặc sự nghiệp của bạn bởi vì sự nghiệp hoặc công việc kinh doanh của bạn chỉ là một phương tiện kiếm tiền. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn bị phá sản vì vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn làm gì với những gì bạn kiếm được, cách bạn quản lý tiền của mình. Đồng tiền của bạn làm việc cho bạn, điều này rất quan trọng. Tự do tài chính. Tài chính dồi dào. Độc lập tài chính. Điều đó phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.


Then lastly your spiritual life, your spirituality. That could be your religion, your religious beliefs. It could be your spiritual beliefs about God, the universe. It could be your capacity to grow, to give. It could be your meditation practice, whatever that is for you. You got to decide what that is and you got to make sure that you're making progress in that area because we are spiritual beings. Hopefully you believe that. Hopefully you're not so stuck inside your head that you can't understand that there's more than what we understand and what we are. We have a spirit, a soul, something that's greater than ourselves. I choose to believe that that empowers me greatly in my life.


Sau cùng là đời sống tinh thần và tâm linh của bạn. Đó có thể là tôn giáo, niềm tin tôn giáo, là niềm tin tâm linh của bạn về Chúa, về vũ trụ. Đó có thể là khả năng của bạn để phát triển, để cho đi. Nó có thể là thực hành thiền định, bất cứ điều gì dành cho bạn. Bạn phải quyết định đó là gì và bạn phải đảm bảo rằng bạn đang tiến bộ trong lĩnh vực đó bởi vì chúng ta là những sinh vật tâm linh. Hy vọng bạn tin rằng. Hy vọng bạn có thể hiểu rằng có nhiều điều hơn sự hiểu biết của chúng ta và những gì chúng ta đang có. Chúng ta có một tinh thần, một linh hồn, một thứ gì đó vĩ đại hơn chính chúng ta. Tôi tin rằng điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong cuộc sống.


These are the different areas. Again, you can shorten it to six or seven. You can make it more if you want. You want to create a circle like this. You break down ... Here are the core primary areas of my life that I want to continuously focus on and improve. 


Đây là những lĩnh vực khác nhau. Một lần nữa, bạn có thể rút ngắn nó xuống còn sáu hoặc bảy lĩnh vực. Bạn có thể làm cho nó nhiều hơn nếu bạn muốn. Bạn muốn tạo ra một vòng kết nối như thế này. Bạn suy sụp…Trên đây là lĩnh vực chính cốt lõi trong cuộc sống của tôi mà tôi muốn liên tục tập trung và cải thiện nó.


Really, the step before this is you got to know what is your ultimate vision for each area of your life? What is your ultimate goal? What is it that you really want for your body, for your spirituality, for your business and finances? What is your ultimate vision? What is your 10 in that area? If you don't even know what that is, what you're after, then how are you going to measure and find out exactly where you are? You gotta have that vision of what that is, define what that is for you.


Thực sự, bạn phải biết trước tầm nhìn cuối cùng cho từng lĩnh vực trong cuộc sống của bạn là gì? Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Bạn thực sự muốn gì cho cơ thể, cho tinh thần, cho công việc kinh doanh và tài chính của mình? Tầm nhìn cuối cùng của bạn là gì? Điểm 10 của bạn trong lĩnh vực đó là gì? Nếu bạn thậm chí không biết đó là gì, bạn đang theo đuổi điều gì, thì làm thế nào bạn đo lường và tìm ra chính xác vị trí của bạn? Bạn phải có tầm nhìn và xác định điều gì là dành cho bạn.


For example, the process, the way it works is that every single week or every single month, I check in on each area of my life. I have a vision and goals for each area. For my body, I say, "Where am I on a scale from zero to 10 in terms of where I want to be? Where am I right now in my physical body?" For everybody, their 10 is different. My 10 is going to be different than your 10. For me, my 10 in my physical body is to be 170 pounds, 6 to 7% body fat, vibrant energy, to be sleeping six hours a night.


Ví dụ, quy trình, cách thức hoạt động là cứ mỗi tuần hoặc mỗi tháng, tôi kiểm tra từng lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Tôi có tầm nhìn và mục tiêu cho từng lĩnh vực. Đối với cơ thể của tôi, tôi nói: "Tôi đang ở đâu trên thang điểm từ 0 đến 10 cái mà tôi muốn trở thành? Tôi hiện đang ở đâu trong cơ thể vật lý của mình?" Đối với mọi người, số 10 của họ là khác nhau. Số 10 của tôi cũng sẽ khác. Đối với tôi, số 10 trong cơ thể tôi là 170 pound, 6 - 7% chất béo trong cơ thể, tràn đầy sức sống, ngủ sáu giờ một đêm.


Just to be a total insane, fit, healthy machine. For some, that might be a 15 for them or it might be even less than that. Everyone is different. Maybe your 10 is to be 12% body fat or 15% body fat, or maybe it's just a certain level of health, or energy, or vitality, or body, whatever that is for you. 


Thật điên rồ nếu muốn trở thành một cỗ máy về sức khỏe. Đối với một số người, đó có thể là 15 hoặc thậm chí là ít hơn. Mọi người đều khác nhau. Có thể điểm 10 của bạn là 12% hoặc 15% chất béo trong cơ thể, hoặc có thể chỉ là có sức khỏe, năng lượng, sức sống, hoặc thân hình, bất cứ điều gì bạn muốn.


Everyone has different goals and different terms and definitions of what their 10 is. For me, I just did this process, I'd go through it again with you guys. For me, if I was honest with myself, on a scale from zero to 10, where am I right now? I'd say about a seven. I'm in great shape right now. I do a lot of fit things. I'm very healthy. If you guys follow me on social media, on Snapchat, you guys see the juicing, the rituals, things that I do. 


Mọi người đều có những mục tiêu và thuật ngữ khác nhau về định nghĩa số 10 của họ. Đối với tôi, tôi vừa mới thực hiện quá trình này, tôi sẽ cùng các bạn trải qua nó một lần nữa, đối với tôi, nếu tôi thành thật với bản thân, trên thang điểm từ 0 đến 10, hiện tại tôi đang ở đâu? Tôi sẽ nói khoảng bảy điểm. Tôi đang có phong độ tuyệt vời ngay bây giờ. Tôi làm rất nhiều công việc phù hợp. Tôi rất khỏe mạnh. Nếu các bạn theo dõi tôi trên mạng xã hội, như Snapchat, các bạn sẽ thấy những thứ mà tôi làm.


Again, I'm not where I want to be. It always changes, too, because that's the path of mastery is that life is a process. It's not like you finally get to where you want to be in life, and life is perfect, and then that's it. It's not how it works. You're always raising your standards. You're always raising your vision. There's probably once a time in my life or right now I'm a 10 where my body is. Once you eventually get there, you get to that eight or nine. Then your vision expands. You have bigger goals that always motivate you, and you're always driving to continuously make progress in this area. 


Một lần nữa, không phải lúc nào tôi cũng ở đúng vị trí tôi muốn. Cuộc sống luôn thay đổi, bởi vì đó là con đường làm chủ cuộc sống và là một quá trình. Nó không giống như cuối cùng bạn đến được nơi bạn muốn, và cuộc sống là hoàn hảo, và thế là xong. Đây không phải là cách mà cuộc sống diễn ra. Bạn luôn nâng cao tiêu chuẩn và tầm nhìn của mình. Có lẽ đã từng có một lần trong đời hoặc ngay bây giờ, tôi nghĩ thân hình mình được 10 điểm. Trước khi bạn đã đạt được điều đó, bạn sẽ đạt được tám hoặc chín điểm. Sau đó tầm nhìn của bạn sẽ mở rộng. Bạn có những mục tiêu lớn hơn luôn thúc đẩy bạn, để bạn không ngừng đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này.


Mind and emotions. Again, it's your mindset, your beliefs, your psychology, your emotions that you experience. Well, for me, the 10 that I desire and I'm after is high levels of happiness, and joy, and freedom, and peace, and gratitude. If I were to be honest where I am right now, I'd say about an eight out of 10. 


Tâm trí và cảm xúc. Một lần nữa, đó là suy nghĩ, niềm tin, tâm lý, cảm xúc của bạn mà bạn trải nghiệm. Đối với tôi, điểm 10 mà tôi mong muốn và tôi đang theo đuổi là mức độ hạnh phúc, niềm vui, tự do, hòa bình và lòng biết ơn. Nếu thành thật mà nói hiện tại tôi đang ở đâu, tôi sẽ nói khoảng 8 trên 10 điểm.


I am totally happy in my life. I'm very blessed with the life that I have, and I get to do what I do, but I know that I can still grow. I know I can still improve. 


Tôi hoàn toàn hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Tôi rất may mắn với cuộc sống mà tôi đang có, và tôi phải làm những gì tôi làm, nhưng tôi biết rằng tôi vẫn có thể phát triển. Tôi biết tôi vẫn có thể cải thiện.


For me, personally, there's never a 10. A 10 is when you stop growing. A 10 is when everything is perfect. For me, in my books, nothing is ever perfect. Perfectionism doesn't exist. If you're trying to pursue being perfect, you're going to be pursuing that forever. 


Đối với cá nhân tôi, không bao giờ có điểm 10. Điểm 10 là khi bạn ngừng phát triển. Điểm 10 là khi mọi thứ đều hoàn hảo. Đối với tôi, trong sách của tôi, không có gì là hoàn hảo. Chủ nghĩa hoàn hảo không tồn tại. Nếu bạn đang cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo, bạn sẽ theo đuổi điều đó mãi mãi.


I'm more after the progress. The highest I'll ever get is maybe like a nine, nine and a half out of 10. Usually my standards, my vision is always growing in my life. It's never stagnant. 


Sau mỗi quá trình phát triển bản thân, tôi đạt được nhiều hơn. Mức cao nhất mà tôi từng đạt được có lẽ là chín, chín rưỡi trên 10. Thông thường, tiêu chuẩn và tầm nhìn của tôi luôn phát triển trong cuộc sống. Nó không bao giờ trì trệ.


Relationships, I put eight and a half. For me, that's my relationship with my girlfriend. I've been with my girlfriend Tatiana for over two years now. Amazing. Greatest gift to my life. Never met a better human being so I feel very blessed for that. There's still room for improvement. There's still growth to be made there as well, but we've got a really great relationship. 


Về các mối quan hệ, tôi cho tám rưỡi. Đối với tôi, đó là mối quan hệ của tôi và bạn gái. Tôi đã sống với bạn gái Tatiana hơn hai năm nay. Thật thú vị, đó là món quà tuyệt vời nhất cho cuộc đời tôi. Chưa bao giờ gặp được một người tốt hơn nên tôi cảm thấy rất may mắn vì điều đó. Vẫn cần cải thiện và phát triển, nhưng chúng tôi đã có một mối quan hệ thực sự tuyệt vời.


My family, I put at 6 out of 10. For me, I've got a great family life. I communicate with everyone in my family, good relationships with them but I know it could be better. I travel a lot and sometimes I miss some family holidays that we have or dinners. I don't always make it to my nieces' and my nephews' birthday and things like that because I'm traveling, and so I want to improve that. I want to grow that. I want to spend more ... For example, one of my goals is to do a family trip, a cruise, or a trip, or something like that to really bond with family. I think sometimes when you grow in your life, you get busier, sometimes you gotta make sure that you don't let being too busy distance you from your family. That's something I want to work on more that I can definitely improve. 


Gia đình của tôi, tôi xếp thứ sáu trên 10. Đối với tôi, tôi có một cuộc sống gia đình tuyệt vời. Tôi giao tiếp với mọi người trong gia đình. Mối quan hệ đang tốt nhưng tôi biết điều đó có thể tốt hơn. Tôi đi du lịch rất nhiều và đôi khi tôi bỏ lỡ một số kỳ nghỉ hoặc những bữa tối cùng gia đình. Không phải lúc nào, tôi cũng đến dự sinh nhật các cháu gái và những thứ tương tự như vậy bởi vì tôi đang đi du lịch, và vì vậy tôi muốn cải thiện điều đó. Tôi muốn phát triển điều đó. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn ... Ví dụ, một trong những mục tiêu của tôi là thực hiện một chuyến du lịch cùng gia đình, một chuyến du thuyền, hoặc một chuyến đi nào đó tương tự để thực sự gắn bó với gia đình. Tôi nghĩ rằng, đôi khi trong cuộc sống, bạn bận rộn, nhưng bạn phải đảm bảo rằng bạn không quá bận rộn và xa cách gia đình. Đó là điều tôi muốn làm nhiều hơn và tôi chắc chắn có thể cải thiện.


Social friends and fun, I put about six and a half but it's probably more. I've been having a lot of fun lately with my friends. I had a great housewarming party here, a barbecue here, sometimes soccer. I went to a UFC event that was here in Vancouver last weekend. There's still more that I'd like to explore with my friends. Definitely when I travel, that's where I have a lot of fun or I'm spending time with my girlfriend, but I could definitely have a lot more fun in my life because I definitely spend most of my time in my business. That's where the majority of my time goes. That's what fulfills me the most as well. I get a lot of juice and it's fun for me also. I think I could balance out these areas a little bit more. I'm more of an introvert to be honest by nature, and so I like to be by myself at times. That's how I recharge.


Bạn bè ngoài xã hội và niềm vui, tôi đặt khoảng sáu rưỡi nhưng có lẽ nhiều hơn. Gần đây, tôi có rất nhiều niềm vui với bạn bè. Tôi đã có một bữa tiệc tân gia tuyệt vời và những bữa tiệc nướng, đôi khi là bóng đá. Tôi đã tham dự sự kiện UFC diễn ra tại Vancouver vào cuối tuần trước. Vẫn còn nhiều điều mà tôi muốn khám phá với bạn bè của mình. Chắc chắn khi tôi đi du lịch, đó là nơi tôi có rất nhiều niềm vui hoặc tôi đang dành thời gian cho bạn gái của mình.  Nhưng tôi chắc chắn có thể có nhiều niềm vui hơn vì tôi dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh của mình. Đó là công việc mà tôi dành phần lớn thời gian. Đó cũng là điều khiến tôi hài lòng nhất. Tôi nhận được rất nhiều nước trái cây và tôi cũng rất vui đối với điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi có thể cân bằng những lĩnh vực này hơn một chút. Bản chất tôi là người hướng nội và thành thật mà nói vì vậy tôi thích ở một mình. Đó là cách tôi nạp lại năng lượng.


Sometimes I'm totally cool spending a Friday night just by myself just relaxing, and recovering, and just being alone. That helps to recharge me for the week as well.Đôi khi, tôi hoàn toàn dành một đêm thứ sáu chỉ để thư giãn một mình, phục hồi sức khỏe. Điều đó cũng giúp tôi nạp năng lượng cho cả tuần.


Business, career, for me, that's eight and a half out of 10. I have huge aspirations for where I want to be in my business. My business, I'm crushing it. I love it. What I need to improve right now in my business is I need to hire more people. I need to bring in more of a team. I need to bring in more of a management. I need to remove myself more from operations in the business, and optimize things, and create a better foundation of all the systems, and procedures in my business, and just really make sure I've got a good foundation in place to grow even further from that. Definitely can improve there but it's definitely strong. 


Kinh doanh, sự nghiệp, đối với tôi là tám rưỡi trên 10. Tôi có khát vọng rất lớn về vị trí mà tôi muốn trong công việc kinh doanh. Tôi đang nghiên cứu rất kỹ và tôi thích điều này. Điều tôi cần cải thiện ngay bây giờ trong công việc kinh doanh của mình là tôi cần thuê thêm người. Tôi cần lập ra nhiều đội và cần quản lý nhiều hơn. Tôi cần loại bỏ cái tôi nhiều hơn khỏi các hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa mọi thứ. Đồng thời tạo ra nền tảng tốt hơn cho tất cả các hệ thống và quy trình trong doanh nghiệp của mình. Và thực sự đảm bảo rằng tôi đã có một nền tảng tốt để phát triển hơn nữa. Chắc chắn có thể cải thiện để nó được mạnh mẽ chắc chắn.


My money and finances, I put an eight. Like I said, everyone is different. For some people, making a million dollars is a 10. Other people making a 100K is a 10. Some people making 10 million dollars is a 10. Some, hundred million or a billion. It totally depends on what your vision is or what you want for your life. There's probably once a time in my life were making a million bucks a year or being where I'm at right now was a 10. Now, as I've grown, I have bigger aspirations. I want to build a business and be earning $10 million. I want to be able to give more, contribute more. I want to be able to grow more. I want to be able to build my business more, and faster, and build other businesses and do really incredible things. For me, that's where I'm at right now is an eight out of 10.


Tiền và tài chính của tôi, tôi cho tám điểm. Như tôi đã nói, mọi người đều khác nhau. Đối với một số người, kiếm được một triệu đô la là 10. Những người khác kiếm được 100K là 10. Một số người kiếm được 10 triệu đô la là 10. Một số lại là một trăm triệu hoặc một tỷ. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn hoặc bạn muốn gì cho cuộc sống của mình. Có lẽ đã từng có lần trong đời, tôi kiếm được một triệu đô la mỗi năm hoặc ở vị trí mà tôi đang ở hiện tại là 10 điểm. Bây giờ, khi tôi đã trưởng thành, tôi có những khát vọng lớn hơn. Tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp và kiếm được 10 triệu đô la. Tôi muốn có thể cống hiến và phát triển nhiều hơn nữa. Tôi muốn có thể xây dựng doanh nghiệp của mình nhiều hơn và nhanh hơn, cũng như xây dựng các doanh nghiệp khác và làm những điều thực sự đáng kinh ngạc. Đối với tôi, tôi nghĩ hiện tại tôi được tám trên 10 điểm.


Spirituality, I've got as a seven. For me, my spirituality is my connection with God. It's my relationship with myself. It's my growth, the giving, the contribution in my life, the level of gratitude, the presence, the level of consciousness that I'm operating at. For me, that's all my spirituality. I've got an amazing relationship with God. I communicate everyday but I want to go deeper. I want to even expand that even further. I want to pursue ... I'm doing a meditation retreat, Vipassana, later this month, a 10-day summit meditation retreat where meditating in silence for 10 days. It should be a lot of fun and I'll massively expand my spirituality in that moment. There's definitely more that I have in the vision of what I want to accomplish there as well and what I want to grow. 


Về mặt tâm linh, tôi có bảy. Đối với tôi, tâm linh là sự kết nối của tôi với Chúa. Đó là mối quan hệ của tôi với chính tôi. Đó là sự trưởng thành của tôi, sự cho đi, sự đóng góp trong cuộc sống, mức độ biết ơn, sự hiện diện, mức độ ý thức mà tôi đang hoạt động. Đối với tôi, đó là tất cả tâm linh của tôi. Tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với Chúa. Tôi giao tiếp hàng ngày nhưng tôi muốn đi sâu hơn. Tôi thậm chí muốn mở rộng điều đó hơn nữa. Tôi muốn theo đuổi ... Tôi đang thực hiện một khóa tu thiền, Vipassana, vào cuối tháng này, một khóa tu thiền tổng kết 10 ngày, nơi thiền định trong im lặng trong 10 ngày. Nó sẽ rất vui và tôi sẽ mở rộng tâm linh của mình trong thời điểm đó. Chắc chắn còn nhiều điều mà tôi nhìn thấy và muốn hoàn thành và phát triển.


By going through this process, once you basically mark off each area and you put, "I'm a seven there. I'm an eight there. I'm a six there," you got to be totally honest because this is only for you, not anybody else. You got to draw out the circle. Be honest. You might be a two. You might be a one. You might be a four. That's totally okay. You got to be honest with yourself because the moment you're honest about where you are, that's when you have the power to change it. That's when you take the responsibility and you could take the necessary actions to grow and improve that area. Be honest.


Bằng cách thực hiện quá trình này, khi bạn đánh dấu từng lĩnh vực và bạn đặt ra, "Tôi bảy ở đó. Tôi tám ở đó. Tôi sáu ở đó", bạn phải hoàn toàn trung thực vì đây chỉ là cho bạn, không phải cho ai khác. Bạn phải vẽ ra vòng tròn. Hãy trung thực. Bạn có thể được 2 điểm. Bạn có thể một điểm. Bạn có thể bốn điểm. Điều đó hoàn toàn bình thường. Bạn phải trung thực với chính mình bởi vì thời điểm bạn thành thật về vị trí của mình, đó là lúc bạn có sức mạnh để thay đổi. Đó là khi bạn nhận trách nhiệm và bạn có thể thực hiện các hành động cần thiết để phát triển và cải thiện lĩnh vực đó. Hãy trung thực.


There were once times for me, man, I remember my money, I was a two. I have that somewhere in my journals. I was frustrated. Man, my money was a two. I was barely getting by. I was in debt. I was making 1,500 bucks a month, barely surviving, living in my friend's living room. That was a two out of 10.


Có một lần, tôi nhớ vấn đề tài chính của tôi là hai điểm. Tôi đã viết nó đâu đó trong nhật ký của tôi. Tôi đã nản lòng. Trời đất, tiền của tôi chỉ có hai điểm. Tôi hầu như không thể chấp nhận. Tôi đã mắc nợ. Tôi kiếm được 1.500 đô la một tháng, hầu như không thể sống sót, tôi sống trong phòng khách của bạn tôi. Khi đó là 2 trên 10 điểm.


My body was once a four. My mindset, I was once depressed. That was probably a one to be honest with you guys. My relationship, I was once a two or a three. I've been there where this has been crap. Because I always measured it and I always focused on how I could improve each area, I've been able to grow and expand the different areas of my life. Like I said, it's a never-ending process. What you want to be honest with yourself. Identify where you are at in each area. Then you got a wheel like this. You got a circle. 


Thân hình của tôi đã từng là bốn điểm. Trong suy nghĩ của tôi, tôi đã từng bị trầm cảm. Đó có lẽ là một điều phải thành thật với các bạn. Mối quan hệ của tôi đã từng là hai hoặc ba điểm. Tôi đã ở mức điểm như vậy và không làm được gì. Bởi vì tôi luôn đo lường nó và tôi luôn tập trung vào cách tôi có thể cải thiện từng lĩnh vực. Tôi đã có thể phát triển và mở rộng các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của mình. Như tôi đã nói, đó là một quá trình không bao giờ kết thúc. Những gì bạn muốn hãy thành thật với chính mình. Xác định vị trí của bạn trong mỗi lĩnh vực. Sau đó, bạn có một bánh xe và một vòng kết nối như vậy.


Now, you could see what are the weakest parts of my life right now? For me, it's my family. It's my social, my fun. What could I do to bring this to a seven? What could I do to bring this to a seven or eight? I think one thing I could do is I could schedule a meeting with my family. I can plan a trip. I can plan a get together, a dinner, a fun activity. Just by doing that alone, that can raise this from a six to a six and a half or a seven.


Bây giờ, bạn có thể thấy những phần yếu nhất trong cuộc sống của bạn là gì? Đối với tôi, đó là gia đình, xã hội, niềm vui của tôi. Tôi có thể làm gì để đưa điều này lên điểm bảy hoặc tám? Tôi nghĩ một điều tôi có thể làm là tôi có thể sắp xếp một cuộc họp với gia đình mình. Tôi có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi, một buổi gặp mặt cùng nhau, một bữa tối, một hoạt động vui vẻ. Chỉ bằng cách làm điều đó một mình để có thể tăng từ sáu lên sáu rưỡi hoặc bảy.


Same thing with my friends. I could plan a get together. I could have more fun. I can create some structures, different activities, travel trips, things of that nature, and I could grow this as well. 


Điều tương tự với bạn bè của tôi. Tôi có thể lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ với nhau. Tôi có thể có nhiều niềm vui hơn. Tôi có thể tạo ra một số các chương trình, hoạt động khác nhau, các chuyến đi du lịch, những thứ tương tự như vậy, và tôi cũng có thể phát triển điều này.


If I think how can I enhance my finances, my money? What are the things I could do for that? Maybe I can invest a little bit more money. Maybe I can earn more money in my business. Maybe I can read a book on investing or money. I can make little changes. I can pay off some of my debt. Those are things you could do. Maybe in your business, or your career, or your school, you could take more action. You could get resources, or coaching, or things that can help you grow that area as well.


Nếu tôi nghĩ làm thế nào tôi có thể cải thiện tài chính của mình, tiền của tôi? Những điều tôi có thể làm là gì? Có lẽ tôi có thể đầu tư nhiều tiền hơn một chút, kiếm được nhiều tiền hơn trong công việc kinh doanh của mình, đọc một cuốn sách về đầu tư hoặc tiền bạc. Tôi có thể thực hiện những thay đổi nhỏ. Tôi có thể trả một phần nợ của mình. Đó là những điều bạn có thể làm. Có thể trong công việc kinh doanh, sự nghiệp của bạn, hoặc trường học của bạn, bạn có thể hành động nhiều hơn. Bạn có thể nhận những nguồn lực, sự huấn luyện hoặc những thứ có thể giúp bạn phát triển lĩnh vực đó.

Same thing with your body. You can join a new gym, or a workout program, or a class, or change your diet a little bit, or get into juicing, or smoothies, or whatever. Get a treadmill desk. There's so much you could do to enhance this area of your life. You want to be resourceful and know where you're at and think how can I improve each area of my life? 


Điều tương tự với thân hình của bạn. Bạn có thể tham gia một phòng tập thể dục, một chương trình tập luyện, hoặc một lớp học, hoặc thay đổi chế độ ăn uống của bạn một chút, hoặc bắt đầu ép trái cây, sinh tố, hoặc bất cứ thứ gì. Mua một chiếc máy chạy bộ. Bạn có thể làm rất nhiều điều để cải thiện lĩnh vực này trong cuộc sống của mình. Bạn muốn trở nên tháo vát và biết mình đang ở đâu và nghĩ cách để thể cải thiện từng lĩnh vực trong cuộc sống của mình?


How can I bring each area to as close as eight, nine or 10 as possible? When you are living eight, nine or ten, man, your life is amazing. Your life is at the peak. Your life is balanced. Your life has power to it. You're living life on your terms. That's the ultimate position that you want to be in. 


Làm thế nào tôi có thể nâng điểm từng lĩnh vực lên tám, chín hoặc 10? Khi bạn đang sống với mức điểm tám, chín hay mười, Cuộc sống của bạn thật tuyệt vời. Cuộc sống của bạn đang ở trên đỉnh cao và được cân bằng. Cuộc sống của bạn có sức mạnh của nó. Bạn đang sống cuộc sống theo các điều kiện của bạn. Đó là vị trí cuối cùng mà bạn muốn có.


Hopefully, this can help you guys understand this process and the power of this. Like I said, I give full credit to this to Tony Robbins. You guys know how much he shaped my life. He shaped my life since I was 17 years old. I highly recommend everything that he puts out. This is something of his that has really made a big impact on my life. If I can share that with you guys, and help you guys in your own process of life mastery, then that's my goal. That's why I do what I do. Hopefully, this can help you guys out. 


Hy vọng rằng, điều này có thể giúp các bạn hiểu được quy trình và sức mạnh của từng lĩnh vực. Như tôi đã nói, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tony Robbins. Các bạn biết ông ấy đã định hình cuộc đời tôi nhiều như thế nào không. Ông ấy đã định hình cuộc đời tôi từ năm tôi 17 tuổi. Tôi đánh giá cao mọi thứ mà ông ấy đưa ra. Ông ấy đã thực sự có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi. Nếu tôi có thể chia sẻ điều đó với các bạn và giúp các bạn trong quá trình làm chủ cuộc sống của chính mình, đó sẽ là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi làm những việc này. Hy vọng rằng, điều này có thể giúp các bạn.


I recommend to go through this process. I'm going to update you guys on this in my life every month. It's part of my monthly goals reports as well. I recommend doing this every week if you can. Again, just be proactive in growing and improving areas of your life. That's it for this video, guys. Thank you guys so much for watching this video. Make sure to hit the thumbs up. Like this video if you guys enjoyed it. I really appreciate you guys. Make sure to leave a comment. Let me know which area of your life that you're the weakest at, and which one you need to improve, and what you're going to do to improve it. I want to hold you guys accountable to that. Make sure that you guys actually do this and participate in this process. Then subscribe for more videos. If you guys want from me, make sure you guys check out my blog projectlifemastery.com. If you guys want the courses that I have, I've got a free course on how to build an online business. Just go to projectlifemastery.com/freecourse. I'll have the link in the description. Head in over there. Put in your email. I want to help you guys improve every aspect of your life. That's my mission. That's what I've done for myself. I'm still on the path, the journey. I want to help you guys along the journey as well. All right, guys. Thank you for watching. I'll talk to you guys again soon. Take care.


Tôi khuyên bạn nên đi qua quá trình này. Tôi sẽ cập nhật cho các bạn về điều này trong cuộc sống của tôi hàng tháng. Nó cũng là một phần trong báo cáo mục tiêu hàng tháng của tôi. Tôi khuyên bạn nên làm điều này hàng tuần nếu bạn có thể. Một lần nữa, chỉ cần chủ động trong việc phát triển và cải thiện lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Đó là nó cho video này, các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video này. Hãy để lại cho tôi 1 like nếu các bạn thích video này. Tôi thực sự cảm kích các bạn. Hãy chắc chắn để lại một bình luận. Hãy cho tôi biết bạn yếu nhất ở lĩnh vực nào trong cuộc sống, bạn cần cải thiện lĩnh vực nào và bạn sẽ làm gì để cải thiện nó. Tôi muốn các bạn có trách nhiệm với điều đó. Đảm bảo rằng các bạn thực sự làm điều này và tham gia vào quá trình này. Sau đó đăng ký để xem nhiều video hơn. Nếu các bạn muốn từ tôi, hãy đảm bảo các bạn xem blog projectlifemastery.com của tôi. Nếu các bạn muốn các khóa học mà tôi có, tôi đã có một khóa học miễn phí về cách xây dựng doanh nghiệp trực tuyến. Chỉ cần truy cập projectlifemastery.com/freecourse. Tôi sẽ để liên kết trong mô tả. Đi tới đó. Đưa vào email của bạn. Tôi muốn giúp các bạn cải thiện mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Đó là nhiệm vụ của tôi. Đó là những gì tôi đã làm cho chính mình. Tôi vẫn đang đi trên con đường, cuộc hành trình. Tôi cũng muốn giúp các bạn trong suốt cuộc hành trình. Được rồi, các bạn. Cảm ơn vì đã xem. Tôi sẽ nói chuyện với các bạn một lần nữa trong thời gian sớm. Bảo trọng.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY